Tiedote

Perusopetuksen kuudennen vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteeriluonnokset lausuntokierrokselle

Ajankohtaista Perusopetus Arviointi ja todistukset Opettajat ja kasvattajat Osaamisen arviointi
Opetushallitus on jatkanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointiosuuksien uudistamista valmistelemalla kuudennen vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteeriluonnokset. Luonnokset on laadittu kaikkiin oppiaineisiin arvosanoille 5, 7 ja 9, ja nykyisiä arvosanan 8 kriteereitä on täsmennetty. Kriteeriluonnoksesta pyydetään lausuntoja 26.8.–23.9.2022 lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelussa ja samanaikaisesti on avoinna verkkokommentointi.
Oppilaita luokassa

Saatua palautetta hyödynnetään kriteerityön viimeistelyssä.  Uudistetut kriteerit otetaan käyttöön 1.8.2023 ja niitä sovelletaan ensimmäistä kertaa kuudesluokkalaisten lukuvuosiarvioinnissa keväällä 2024.

Oppilaan osaamisen lukuvuosiarviointi perustuu kuudennelle luokalle kohdennettuihin oppiaineiden tavoitteisiin 

Uusilla kuudennen luokan lukuvuosiarvioinnin kriteereillä pyritään yhdenmukaistamaan ja helpottamaan opettajien arviointityötä. Kriteereillä voidaan avata myös oppilaille ja huoltajille oppilaan osaamisen tasoa suhteessa vuosiluokan tavoitteisiin.  

Oppilaan lukuvuosiarviointi kuudennella luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettyihin oppiaineen tavoitteisiin kyseisellä vuosiluokalla. Uudet lukuvuosiarvioinnin kriteerit kuvaavat osaamisen tasoa arvosanoille 5, 7, 8 tai 9. Oppiaineiden opetuksen tavoitteista vuosiluokilla 3–6 on päätetty perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, joiden mukaisesti paikalliset opetussuunnitelmat on laadittu. Oppiaineiden opetuksen tavoitteisiin ei ole tässä kriteerityössä tehty muutoksia. Opetuksen tavoitteista on johdettu oppilaan oppimisen tavoitteet tukemaan arviointityötä. 

Kuudennen vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteereitä on tehty laajassa yhteistyössä

Lukuvuosiarvioinnin kriteeriluonnokset on laadittu laajassa yhteistyössä luokanopettajien, aineenopettajien, rehtoreiden, yliopistonlehtoreiden ja tutkijoiden kanssa. Työhön oppiaineryhmissä ja yhteisissä kriteerityöpajoissa on Opetushallituksen asiantuntijoiden lisäksi osallistunut noin 200 henkilöä. Tämän lisäksi koulutuksen asiantuntijoista ja sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä on seurannut työn etenemistä ja ottanut kantaa kriteeriluonnoksiin eri vaiheissa. 

Arviointityö on edennyt vaiheittain

Uudet kuudennen vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteerit ovat osa perusopetuksen arviointiosuuksien uudistusta, jota on tehty kesäkuusta 2018 lähtien. Arviointilukua 6 päivitettiin Opetushallituksen 10.2.2020 antaman muutosmääräyksen mukaisesti. Opetuksen järjestäjät veivät luvun 6 opetussuunnitelmiinsa sellaisenaan ja ottivat käyttöön 1.8.2020 alkaen. Uusista päättöarvioinnin kriteereistä Opetushallitus päätti 30.12.2020. Myös kriteerit vietiin sellaisenaan paikallisiin opetussuunnitelmiin ja niitä käytettiin ensimmäisen kerran kevään 2022 päättöarvioinnissa.

Opetushallituksen tavoitteena on päättää kuudennen luokan lukuvuosiarvioinnin kriteereistä tammikuussa 2023. Kevään 2023 aikana opetuksen järjestäjät päivittävät uudet kriteerit paikallisiin opetussuunnitelmiin sellaisenaan. Samalla opetushenkilöstö perehtyy uusiin linjauksiin sekä kehittää tarpeen mukaan arviointiosaamistaan. Opetushallitus tukee paikallista työtä mm. tukimateriaaleilla ja koulutuksilla sekä verkostojensa kautta.  

Kuudennen vuosiluokan kriteerit otetaan käyttöön 1.8.2023. Uusien kriteereihin perustuva kuudennen vuosiluokan arviointi tehdään ensimmäisen kerran keväällä 2024. Opetushallitus seuraa arvioinnin uusien linjausten vaikutuksia. 

Kuudennen vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteeriluonnoksista on mahdollista antaa palautetta lausuntopalvelussa 26.8.–23.9.2022. Kommentit ja annettu palaute huomioidaan lukuvuosiarvioinnin kriteerityön viimeistelyssä ennen kriteerien julkaisemista keväällä 2023.

Aikuisten perusopetuksen kriteerityö

Aikuisten perusopetukseen on laadittu alkuvaiheen arviointikriteerien luonnokset. Kriteeriluonnoksiin on laadittu osaamisen kuvaus hyväksytylle osaamiselle kussakin oppiaineessa eli arvosanalle S (suoritettu).   

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen arviointikriteerien luonnoksista pyydetään kohdennetusti kommentteja 30.9.2022 mennessä. Tavoitteena on, että kriteerit voidaan julkaista loppuvuodesta 2022.  

Lisätietoja:

  • Opetusneuvos Marjo Rissanen, p. +358 29 5331776, etunimi.sukunimi [at] oph.fi
  • Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, tfn. +358 29 5331601, fornam.tillnamn [at] oph.fi