Uutinen

Sujuvien siirtymien edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus
Siirtymillä tarkoitetaan oppijoiden koulutuspolun aikaisia siirtymiä perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa, ammatillisen koulutuksen aikana tapahtuvia siirtymiä sekä valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden siirtymistä jatko-opintoihin ja työelämään. Siirtymät koskevat kaikkia opiskelijoita. On tärkeää, että jokaisen opiskelijan tarpeet siirtymissä huomioidaan ja näihin tarjotaan tarvittavaa tukea. Näin saadaan sujuvoitettua opintoja ja edistettyä ammatillisen koulutuksen läpäisyä. Opetushallituksen uusilta Sujuvat siirtymät ammatillisessa koulutuksessa -sivustolta löytyy näkökulmia ja työkaluja sujuvin siirtymien edistämiseen.
Kuviossa esitellään teemakohtaisia malleja.

Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan joko yhteishaun tai jatkuvan haun kautta. Ammatillisia tutkintoja on tällä hetkellä noin 160. Onnistuneiden koulutusvalintojen tueksi tarvitaan tietoa muun muassa erilaisista nivelvaiheen yhteistyön muodoista ja opiskelijoiden ymmärrystä oman koulutuspolun löytymiseen.  Koulutuksen aikana kiinnitytään opintoihin ja edetään opinnoissa yksilöllisten opintopolkujen mukaan. On tärkeää tunnistaa opiskelijoiden tuen tarpeita varhaisessa vaiheessa ja tarjota oikea-aikaista ja tarvittaessa monialaista, kohdennettua tukea. Tällä ehkäistään myös opintojen keskeyttämistä. Lopulta valmistutaan opinnoista ja jatketaan opintojen jälkeen joko työelämään tai jatko-opintoihin. Näkökulmia ja työkaluja sujuvien siirtymien edistämiseen on löydettävissä Opetushallituksen uusilta sivuilta Sujuvat siirtymät ammatillisessa koulutuksessa.

Näkökulmia ja työkaluja sujuvien siirtymien edistämiseen

Sujuvat siirtymät ammatillisessa koulutuksessa -sivustolla esitellään kehittämistyön puitteissa siirtymien sujuvoittamisen tueksi kerättyä tietoa ja kehitettyjä malleja. Lisäksi sivulle on koostettu muuta materiaalia ja tapahtumia liittyen sujuviin siirtymiin ammatillisessa koulutuksessa. Laajassa Sujuvien siirtymien hankeverkostossa kehitetyt tulokset on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa kehittämistyöhön voi tutustua neljän eri teeman ja kuuden näitä teemoja läpileikkaavan kulmakiven kautta. Nämä neljä teemaa, jonka alle kehittämistyön tulokset on kerätty, ovat sujuva siirtymä koulutukseen, ohjaus koulutuksen aikana, varhainen puuttuminen ja keskeyttämisen ehkäisy sekä siirtymät työelämään ja jatko-opintoihin.

Edellä mainittuja teemoja läpileikkaavat kuusi kulmakiveä, joita tarkastelemalla pääsee tutustumaan aihealueessa kehitettyihin tuloksiin. Kulmakivien voidaan katsoa olevan keskeisiä näkökulmia sujuvien siirtymien toteutumisessa. Näitä kulmakiviä ovat henkilökohtaistaminen, toimijuus ja osaamisidentiteetti; kohtaaminen ja ohjausosaaminen; oppijalähtöinen tiedotus; oppijan hyvinvointi, osallisuus ja tulevaisuususko; verkostotyö sekä yhdenvertaisuus ja inkluusio.

Selvityksiä ja välineitä kehittämistyöhön

Sivuilla on koottu sujuvat siirtymät hankeverkostoa koordinoineen Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -hankkeen tuottamia selvityksiä ja välineitä kehittämistyöhön. Selvitykset ovat tuoneet monipuolisesti tietoa muun muassa siirtymistä työelämään ja jatko-opintoihin sekä hankkeiden tulosten juurtumista ja levittämistä edistävistä tekijöistä. Välineitä kehittämistyöhön osiossa löytyy näkemyksiä vaikuttavasta kehittämistyöstä, kehitetty mallien ja hyvien käytäntöjen arviointimalli ja koordinaation välineitä. Kehitetyt välineet ja tieto ovat kaikille vapaasti hyödynnettävissä.

Kehittämistyötä on tehty pitkään

Sujuvien siirtymien edistämiseksi on tehty kehittämistyötä jo vuosia. Opetushallituksella on ollut kaksi ESR-rahoitteista Zoomi-koordinaatiohanketta. Ensimmäisen koordinaatiohankkeen Zoomi – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi toiminta-aika oli 1.8.2015 – 30.4.2019. Toisen koordinaatiohankkeen Zoomi – Sujuvia siirtymiä edistämässä toiminta-aika oli 1.5.2019 – 30.6.2022. Hankkeita on rahoittanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitus).