Uutinen

Suurin osa opiskelija-asuntoloissa majoittuvista kokee asuntolan turvallisiksi ja terveellisiksi paikaksi asua

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Hyvinvointi
Tuoreessa ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilan selvityksessä tarkasteltiin asuntolarakennusten tilaa ja asuntolatoimintaa. Selvityksestä ilmenee, että nykyinen asuntolarakennuskanta vastaa tämänhetkisiin tarpeisiin. Enemmistö opiskelijoista kokee, että asuntolat ovat turvallisia ja terveellisiä asuinympäristöjä. Selvitys sisältää myös toimenpide-ehdotuksia asuntoloiden ja asuntolatoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.
Nuoret aikuiset syömässä pizzaa yhdessä.

Vuosittain noin 10 000 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa asuu opintojensa aikana opiskelija-asuntolassa. Viime vuosina majoitettavien määrä on pysynyt suhteellisen vakiona. Pääosin asuntolassa asuvat opiskelijat ovat 17 – 20-vuotiaita. Asuntolaan muutetaan erityisesti silloin, kun oman kodin läheltä ei löydy opiskelijan toivomaa koulutusta.

Opetushallitus on selvittänyt ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilaa. Asuntolarakennuksiin liittyvien kokemusten lisäksi selvitettiin, millaisia vaikutuksia asuntolassa asumisella nähtiin olevan opiskelijan kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. FCG Konsultoinnin 2021–2022 toteuttaman selvityksen raportti julkaistiin 13.6.2022 Asumisen ohjauksen päivillä Kiipulan ammattiopistossa. Aiempi vastaava selvitys on tehty 2015.

Selvityksen mukaan opiskelijat ovat aiempaa tyytyväisempiä asuntolassa asumiseen. Yli puolet vastanneista koki, että asuntolat ovat turvallisia ja terveellisiä. Kuitenkin melko suuri joukko vastaajista, noin viidennes, nosti esille asuntolarakennusten kohtalaisen heikon kunnon.  

Asuntolaohjaajien huoli nuorten henkisestä hyvinvoinnista ja mielenterveydestä tulee esille selvityksessä. Ohjaajat toivoivat mahdollisuutta vahvistaa osaamistaan mielenterveysasioissa. Lisäksi asuntolaohjaajat ja koulutuksen järjestäjät korostavat yhteisasumiseen suunniteltujen jaettujen asuinhuoneiden muutostarvetta yhden hengen huoneiksi.   

 

Asuntolatoiminnan tilaa selvitettiin eri sidosryhmiltä

 

Aineistoa selvitykseen kerättiin sähköisesti toteutetuilla kyselyä asuntoloiden ylläpitäjille, asuntolaohjaajille ja asuntolassa asuville opiskelijoille. 

Opiskelijoilta ja asuntolaohjaajilta koottiin näkemyksiä asuntoloiden olosuhteista, yhteistyöstä ja asuntolatoiminnasta kokonaisuutena. Lisäksi selvitettiin muun muassa asuntolaohjaajien koulutustaustaa ja koulutustarpeita. Asuntoloiden ylläpitäjiltä puolestaan koottiin määrällistä tietoa asuntolarakennuksista, niiden korjaustarpeista ja ylläpidon suunnitelmallista sekä asuntolatoiminnan rahoituksesta.

Raportissa on myös selvityksen pohjalta laadittuja suosituksia asuntolarakennusten ja asuntolatoiminnan kehittämiseen.

 

Selvitys on osa Terveet tilat 2028-toimenpideohjelmaa

 

Ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilaselvitys liittyy Terveet tilat 2028-ohjelmaan ja sen toimenpiteisiin, joilla edistetään ja kehitetään joustavia, muunneltavia, monikäyttöisiä ja turvallisia tiloja.

Terveet tilat 2028-ohjelman päätavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset sekä tehostaa sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden hoitoa ja kuntoutusta. Ohjelmakauden aikana julkiseen kiinteistönpitoon vakiinnutetaan sisäilmaongelmia ennaltaehkäisevä toimintatapa, Terveet tilat -toimintamalli. Ohjelman onnistumista mitataan esimerkiksi rakennuskannan kunnon kehityksellä ja sisäilmasta oireilevien määrän vähenemisellä.

Poikkihallinnollinen ja parlamentaarinen Terveet tilat 2028 -ohjelmalla vastataan eduskunnan vaatimuksiin puuttua rakennusten sisäilmaongelmiin.


Lisätietoa