Uutinen

Täsmävinkkejä parhaisiin käytänteisiin ja laadukkaisiin eTwinning-projekteihin

Ohjelmat Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Taiteen perusopetus Varhaiskasvatus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning Digitaalisuus Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen Oppimisympäristö
Laadukkaisiin eTwinning-projekteihin ja -toimintaan liittyen on julkaistu runsaasti uutta tukimateriaalia verkkosivuillamme. Lue alta eTwinning-lähettiläämme Jenni Decandian vinkit parhaisiin eTwinning-käytänteisiin ja laadukkaiden eTwinning-projektien tekemiseen. Kurkkaa myös pirteä "Jennin 6 vinkkiä onnistuneeseen eTwinning-projektiin" video!
Kuvituskuva uutiseen, muistiinpanovälineitä.

Kirjoittaja: Jenni Decandia, eTwinning-lähettiläs Orivedeltä

Oppimisen iloa ja eurooppalaista yhteistyötä

eTwinning-projektit tarjoavat helpon ja kätevän tavan rikastuttaa omaa opetusta. Oppilaille tarjoutuu aitoja mahdollisuuksia kommunikoida vieraalla kielellä ja päästä tutustumaan ikätovereihin muissa maissa. eTwinning-projekteissa työskennellään Euroopan laajuisesti yhteisesti valittujen teemojen parissa.

Miksi kannattaa lähteä mukaan eTwinning-projektiin?

eTwinning-lähettiläämme Jenni Decandian vinkit onnistuneeseen eTwinning-projektiin.

eTwinning-projektityöskentely on loistava keino saavuttaa opetussuunnitelman mukaisia oppimisen ja opetuksen tavoitteita. Laaja-alaisen osaamisen taitojen opettelu toteutuu monipuolisesti eTwinning-projekteissa.

Oppilaat motivoituvat erilaisista ja monipuolisista työskentelytavoista. eTwinning-työskentely on todella hyvä eriyttämisen keino. eTwinning-projekteihin jokainen oppilas voi osallistua omalla tasollaan, omien mielenkiinnonkohteiden mukaisesti. Projektityöskentely lisää oppilaiden osallisuutta, sillä eTwinning-projekteissa oppilaat ovat aktiivisia toimijoita.

Opettajan oma ammattitaito kehittyy ja kansainvälinen verkostoituminen tapahtuu kuin itsestään. eTwinning-työskentely on innostavaa ja vie helposti mennessään!

Mistä lähteä liikkeelle?

eTwinning-työskentely on hyvä aloittaa pienimuotoisesti. Helpoin tapa lähteä tutustumaan eTwinning-projektityöskentelyyn on osallistua aluksi oman koulun kollegan jo käynnissä olevaan projektiin. Uutena mukaan lähtevä opettaja voi osallistua kollegansa projektiin vaikka vain yhden, yksittäisen aktiviteetin verran.

Jos omassa koulussa ei vielä ole käynnissä omia eTwinning-projekteja, kannattaa hyödyntää eTwinning-lähettiläiden tarjoamaa tukea ja ohjausta. eTwinning-lähettiläät tarjoavat kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille maksuttomia eTwinning-koulutuksia. Koulutuksia on tarjolla webinaareina ja kasvokkaisina työpajoina sekä kohdennetusti tietylle ryhmälle, vaikka esimerkiksi oman koulun opettajakunnalle.

eTwinningiä aloittelevan opettajan oma ensimmäinen eTwinning-projekti voisi olla pieni, kahden koulun välinen projekti. Projektin suunnittelussa kannattaa hyödyntää tarjolla olevaa tukimateriaalia, joihin löydät linkin tämän sivun alareunassa.

Suunnittelua ja projektityöskentelyä ohjaavat opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt. Projektia suunniteltaessa tulee pohtia miten projektityöskentely tukisi oppimisen tavoitteiden saavuttamista.

eTwinning-työskentely ei ole mitään ylimääräistä extraa, vaan osa opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Kuva eTwinning-lähettiläs Jenni Decandiasta.
Jenni Decandia

Laadukas eTwinning-projekti täyttää laatumerkkikriteerit. Näihin on hyvä tutustua jo suunnitteluvaiheessa. Laadukas projekti linkittyy vahvasti opetussuunnitelmaan. Laadukkaassa eTwinning-projektissa panostetaan toimivaan yhteistyöhön ja tvt:n monipuoliseen hyödyntämiseen pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Myös vastuullisuus ja turvallisuus sekä tulosten dokumentointi ja niistä tiedottaminen huomioidaan.

Lisätietoa laadukkaasta projektista ja laatumerkkikriteereistä löydät tämän sivun alareunasta.

Mistä löydän sopivat kumppanit?

Projektikumppaniksi kannattaa valita tuttuja eurooppalaiskollegoja, joiden kanssa työskentelystä on jo olemassa hyviä kokemuksia. Jos omia verkostoja ei vielä ole, projektikumppani löytyy helposti eTwinning Livestä. Innokkaita kumppaniehdokkaita on tarjolla todella paljon ja kutsuja lähteä mukaan erilaisiin projekteihin tulee usein monia. eTwinning Livessä jokainen opettaja voi myös itse julkaista oman kumppaninhakuilmoituksen.

Opettajan on hyvä miettiä kuinka moneen projektiin haluaa lähteä mukaan. Alussa voi olla toimivin ratkaisu lähteä mukaan ensin yhteen projektiin yhden oppilasryhmän kanssa. Myöhemmin, kun opettajalla on riittävästi kokemusta eTwinning-työskentelystä, voi opettaja lähteä samanaikaisesti mukaan useampaankin projektiin eri opetusryhmiensä kanssa.

Yksittäisessä projektissa projektikumppanien määrä kannattaa pitää maltillisena. Jos kumppanimääräksi rajataan viisi tai vähemmän, varmistetaan että kaikki partnerit sitoutuvat yhteistyöhön ja yhteistyö on toimivaa.

Miten projekti suunnitellaan yhdessä?

Kun projektipartneri on löytynyt, on tärkeää panostaa huolelliseen suunnitteluun. Partnerien kanssa on hyvä käydä läpi tavoitteet, työnjako partnerien kesken, aikataulutus ja oppilaiden osallistaminen projektin suunnitteluun sekä työskentelyyn.

Tärkeää on, että projektin suunnitteluvaiheessa työnjako partnerien kesken määritellään selkeästi. Samoin projektin työskentelyaikataulut sovitaan yhdessä. On täysin ok, että jokainen osallistuu eTwinning-työskentelyyn haluamallaan työpanoksella.

eTwinning-projektityöskentelyssä on hienoa, että jokainen opettaja voi vapaasti määritellä millä työpanoksella haluaa osallistua projektiin. Se, miten suurella panostuksella on valmis lähtemään mukaan projektiin, riippuu siitä miten paljon aikaa haluaa käyttää projektityöskentelyyn. Tämä on tärkeä tehdä selväksi projektikumppaneille jo heti suunnitteluvaiheessa. Laatumerkkiä haettaessa pitää pystyä osoittamaan mikä on ollut yksittäisen opettajan henkilökohtainen osuus projektityössä.

Minkälaista on hyvä yhteistyö?

eTwinning-projektityöskentely on antoisaa ja sujuvaa, kun partnereiden kesken on sovittu selkeä työnjako ja varmistettu, ettei kenellekään yksittäiselle opettajalle jää liian suurta työmäärää omalle vastuulle.

Toimivassa yhteistyössä jokainen tietää, mitä häneltä odotetaan ja miten hän voi itse vaikuttaa siihen, että projektin tavoitteet saavutetaan toimivalla tavalla.

TwinSpace tarjoaa monia työkaluja yhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen. Niissä projekteissa, joissa olen itse ollut mukana olemme rakentaneet projektin TwinSpacen työskentely-ympäristön siten, että projektin tavoitteet, työnjako partnerien kesken sekä työskentelyn aikataulutus on tehty näkyväksi kaikille. Olemme luoneet TwinSpaceen omat sivut projektin hallintaa varten. Lisäksi jokaiselle kuukaudelle sekä projektiaktiviteetille on luotu omat sivut. Tällä tavoin jokaisen on helppo hahmottaa mitä kukin tekee ja milloin. Oppilaiden ja opettajien välisessä vuorovaikutuksessa olemme hyödyntäneet keskustelualustaa, live chatiä ja videoneuvottelua.

TwinSpacen lisäksi olemme tavanneet opettajien kanssa Whatsappin, Google Meetin, Zoomin ja Teamsin välityksellä. Kaikki muutkin yhteistyöalustat, kuten Padlet, Google Docs, Google Forms jne. saa helposti linkitettyä TwinSpaceen. Sekä opettajien että oppilaiden välisessä työskentelyssä kansainvälisissä tiimeissä kannattaa hyödyntää ennestään tuttuja sovelluksia työskentelyalustoja. Livetapaamisten keskusteluissa ja projektityöskentelyn arvioinnissa olemme hyödyntäneet esimerkiksi Mentimeteriä, Kahootia ja sähköisiä Google Forms -kyselyitä. Yhteiset verkkotyöpajat, joissa eri maiden oppilaat työskentelevät yhdessä verkon välityksellä, ovat unohtumattomia kokemuksia oppilaille!

Projektin työkalujen ja työskentelytapojen valinnan on aina hyvä olla linjassa projektin pedagogisten tavoitteiden kanssa. Laadukkaassa projektissa kaikkien taidot kehittyvät ja opitaan käyttämään uusia työkaluja, mutta siten, että työkalujen käyttö tukee vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja muiden pedagogisten tavoitteiden saavuttamista.

Vastuullisuus ja turvallinen netin käyttö eTwinning-projekteissa

Vastuullisuus ja turvallisuus tulee huomioida jokaisessa eTwinning-projektissa. Projektin alussa on tärkeää käydä osallistujien kanssa läpi turvallinen netinkäyttö, asiallinen nettikäyttäytyminen ja tekijänoikeudelliset asiat. On tärkeä, että oppilaiden huoltajille tiedotetaan projektista ja huoltajilta kerätään kirjallisena lupa lapsen osallistumiselle projektityöskentelyyn.

Oppiainerajat ylittävää yhteistyötä

Oppilaat voivat osallistua samaan eTwinning-projektiin eri oppiaineiden tunneilla. Projektissa mukana oleva opettaja voi tehdä yhteistyötä koulun muiden opettajien kanssa.

Yhteistyötä voidaan toteuttaa oman koulun sisällä projektin tavoitteiden mukaisesti, esimerkiksi näin:

Oppilaat osallistuvat eTwinning-projektiin englanninopettajan kanssa. Projektiin logokilpailun logoehdotuksia oppilaat tekevät kuvataiteen tunnilla. Kotitaloustunneilla oppilaat tekevät ja kuvaavat suomalaisten sekä partnerimaiden ruokien tekoa. Keväisin World Innovation Day -teemapäivänä liikuntatunnilla oppilaat keksivät oman liikuntapelin, jonka säännöt he laativat englanniksi sekä kuvaavat ohjevideon pelaamista varten. Liikuntapelin ohjeistus jaetaan kumppaniikouluille. Syksyllä European Day of Sports -teemapäivänä oppilaat pelaavat kumppanikoulun oppilaiden keksimiä liikuntapelejä. Äidinkielen tunneilla oppilaat laativat kumppanikoulun oppilaiden lähettämien kansansatujen pohjalta sarjakuvia ja uutisia.

Koko koulukin voi osallistua yksittäisen luokan eTwinning-projektiin. Projektissa mukana olleet oppilaat voivat esimerkiksi järjestää koululla teemapäivän, jossa tutustutaan eTwinning-projektikumppanin maahan. Päivän aikana järjestetään verkossa livetilaisuus, jonka avulla kumppanikoulujen oppilaat pääsevät tutustumaan toisiinsa.

Projektityöskentelyn arviointi ja tulosten levittäminen

Kun eTwinning-projekti alusta alkaen suunnitellaan osaksi opetussuunnitelman mukaista opiskelua ja opetusta, ovat projektin aikana tehtävät työt ja työskentely luonnollinen osa oppiaineen arviointia. Tärkeää on dokumentoida työskentelyä projektin aikana. Toimiva tapa on tallentaa työskentelyn tulokset projektin TwinSpaceen. Projektityöskentelyn arviointiin on merkityksellistä osallistaa kaikki projektiin osallistuneet oppilaat ja opettajat.

Projektin tuotoksista ja työskentelyn etenemisestä on hyvä tiedottaa huoltajille, omalla koululla sekä omalla paikkakunnalla. Koulun ilmoitustaulut, info-tv, koulun kotisivut, rehtorin kuukausitiedote, opekokoukset, vanhempainillat sekä muut koulun tilaisuudet ovat oivallisia väyliä tiedottaa projektityön etenemisestä ja tuloksista. Oppilaat voivat kirjoittaa jutun paikallislehteen projektistaan ja opettajat voivat kertoa etwinning-työskentelystä opettajien verkostoitumistilaisuuksissa ja näin innostaa myös muita kollegoja lähtemään mukaan eTwinning-työskentelyyn!

Lisätietoa eTwinning-projekteista ja kansallisesta eTwinning-laatumerkistä

Kansallinen eTwinning-laatumerkki (National Quality Label, NQL) myönnetään opettajille, jotka ovat toteuttaneet erinomaisia eTwinning-projekteja. Suomen eTwinning-tiimi arvioi kansallisia eTwinning-laatumerkkejä kolme kertaa vuodessa.

Kurkkaa tukimateriaalia ja lisätietoa eTwinning-projekteihin ja -laatumerkkeihin liittyen verkkosivuiltamme: