Uutinen

Työelämätoimikunnille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet hyvin

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Työelämätoimikunnat
Työelämätoimikunnille asetetut tavoitteet toteutuvat pääsääntöisesti hyvin, todetaan Owal Group Oy:n toteuttamassa työelämätoimikuntien nykytilan arvioinnissa, joka julkaistiin lokakuussa. Arviointi tehtiin maalis–syyskuussa 2022 opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.
Ylhäältä otettu kuva jossa kannettavia tietokoneita, käsiä ja muistilappuja.
Palaverissa

Owal Gropin toteuttaman arvioinnin tavoitteena oli tarkastella työelämätoimikuntien toimintaa ja toiminnan vaikuttavuutta ammatillisen koulutuksen laadun varmistamisen ja parantamisen näkökulmasta. Arvioinnissa kuultiin työelämätoimikuntiin kytkeytyviä keskeisiä toimijoita, kuten toimikuntien jäseniä sekä työelämäjärjestöjen ja opetushallinon edustajia.

Toimikuntajärjestelmä kokonaisuudessaan näyttäisi toimivan ja vastaavan hyvin sille asetettuihin eri tehtäviin todetaan työelämätoimikuntien nykytilan arvioinnissa.

Työelämätoimikuntien yksi tehtävä on osallistua näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen omalla toimialallaan. Arviointiraportin mukaan niin toimikuntien jäsenet kuin sidosryhmät pitävät tätä tehtävää tärkeänä osana ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusta. Työelämätoimikuntien laatimat tilannekuvat ovat esimerkki laadunvarmistuksen onnistuneesta toimenpiteestä, todetaan arvioinnissa.

Työelämätoimikuntien toiminnan kannalta keskeisen resurssin muodostaa työelämätoimikuntien sihteeristö, jonka asiantuntijoiden työskentely saa myös kiitosta.

 

Arviointiraportti haastaa lisäämään vuoropuhelua

Arviointiraportti haastaa kirkastamaan toimikuntien roolia ja lisäämään vuoropuhelua sekä koulutuksen järjestäjien että opetushallinnon suuntaan. Arvioinnin mukaan järjestäjien kanssa käytävä tiiviimpi vuoropuhelu tukisi toimikuntien roolia koulutuksen järjestämisen ja koulutuksen järjestäjien kehittämisen yhteistyötahona sekä lisäisi toimikuntien työn vaikuttavuutta.

- Työelämätoimikuntien keskeinen asema ammatillisen koulutuksen laadun edistäjinä ja tärkeänä työelämän äänenä sai arvioinnissa vahvistusta. Jatkossa tarvitaan vielä enemmän vuoropuhelua toimikuntien, koulutuksen järjestäjien ja opetushallinnon välillä. Tämä sama viesti on vahvasti esillä myös syyskuussa opetusministerille luovutetussa toisen asteen kehittämishankkeessa, summaa arvioinnin tuloksia opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Ville Heinonen.

 

Yhtenäiset toimintamallit vaikuttavuuden parantamiseksi

Työelämätoimikuntien tehtävänä on osallistua ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen sekä ammatillisten tutkintojen ja niiden perusteiden kehittämiseen. Raportin mukaan tehtävä on käytännössä muotoutunut kehittämiskumppanuudeksi Opetushallituksen kanssa.

Arvioinnin mukaan työelämätoimikunnan vaikuttavuuden parantamiseksi olisi tarve kehittää toimikuntien, Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön välille selkeä, systemaattinen ja riittävän reaaliaikainen prosessi sekä puuttumiskeinoja niihin tilanteisiin, joissa koulutuksen järjestäjien toiminnassa havaitaan puutteita.

- Prosessia toimikuntien tilannetiedon hyödyntämiseksi kehitettiin jo edellisellä toimikaudelle toimikuntien puheenjohtajien tuella. Arviointiraportin perusteella toimintamallin konkretisointia on edelleen tarvetta jatkaa, toteaa Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen yksikön päällikkö Marko Aaltonen.

Työelämätoimikuntien tehtävänä on käsitellä tutkintokoulutuksen opiskelijan osaamisen arviointia koskevia oikaisupyyntöjä, mikä toteutuu havaintojen perusteella hyvin.

- Toimikuntien tilannekuvien mukaan arvioinnin tarkistamis- ja oikaisupyyntöprosesseissa on kuitenkin epäselvyyttä sekä koulutuksen järjestäjien että opiskelijoiden kohdalla. Tästä syystä työelämätoimikuntien sihteeristössä valmistellaan tukimateriaalia koulutuksen järjestäjille tueksi, kertoo sihteeristön vetäjänä toimiva erityisasiantuntija Carola Helle-Kolunen.

 

Uuden toimikauden valmistelu käynnistyy keväällä

Opetushallitus käynnistää uuden työelämätoimikuntakauden valmistelun ensi keväänä. Arvioinnin perustella toimikuntarakenteeseen ei ole paineita tehdä muutoksia.

Opetushallitus päättää toimikuntien kokoonpanoista työelämäjärjestöjen esitysten ja avoimen haun kautta tulleiden jäsenehdotusten pohjalta. Arviointi nosti haasteeksi sukupuolikiintiöiden merkittävän roolin nimitysprosessissa.

- Toimikuntien kokoonpanot nimetään siten, että toimikuntien asiantuntemus kattaa laajasti kyseiseen toimialaan kuuluvat tutkinnot ja toimikunnan jäsenet edustavat työelämän toimijoita sekä koulutuksen järjestäjiä tasapuolisesti. Lisäksi Opetushallituksen tulee ottaa huomioon tasa-arvolain velvoitteet. Se haastaa myös työelämän järjestöt tarkastelemaan jäsenehdokkaita uudesta näkökulmasta toteaa toimikuntien nimityksiä koordinoiva Jaana Villikka-Storm Opetushallituksesta.

 

Työelämätoimikuntien tehtävät

Toimikaudella 2021-2023 toimii 37 työelämätoimikuntaa, joissa on edustettuna työnantajat, työntekijät, itsenäiset ammatinharjoittajat ja opetusala. Opetushallitus asettaa toimikunnat ja nimeää jäsenet. Työelämätoimikuntien sihteeristö tukee toimikuntien työtä. 

Työelämätoimikunnat varmistavat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laatua sekä osallistuvat tutkintojen ja tutkintorakenteen kehittämiseen omalla toimialallaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa. Työelämätoimikunnat käsittelevät myös opiskelijan osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt.