Uutinen

Ulkoinen vaikuttavuusarviointi Oikeus osata -kehittämisohjelmaan valmistui

Koulutus ja tutkinnot Koulutuksen kehittäminen Laatu ja kehittäminen Oppimateriaali
Oikeus osata -kehittämisohjelmassa käynnistyneiden hankkeiden vaikuttavuutta selvitettiin ulkoisella arvioinnilla. Selvityksessä nostettiin esille hankkeissa tehdyn kehittämistyön vaikutuksia neljällä eri tasolla sekä kehittämisehdotuksia tulevaisuuden hankehakuihin ja kehittämistyöhön. Selvityksen toteutti Owal Group, ja se julkaistiin kesäkuussa 2022.
Ryhmätyötä pöydän ääressä

Vuonna 2020 käynnistynyt Oikeus osata -kehittämisohjelma on laajin viime vuosina rahoitettu ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelma, ja hankkeisiin on kohdistunut paljon odotuksia. Kehittämisohjelman rahoittajana toiminut Opetushallitus piti tarpeellisena, että ohjelmaa toteuttavien, vuoden 2021 alusta toimintansa aloittaneiden hankkeiden vaikuttavuutta arvioidaan. Ulkoisen arvioinnin teki Owal Group, ja selvitys valmistui kesäkuussa 2022. 

Vaikuttavuusarviointi kohdistui 35:een ohjelman puitteissa toteutettuun kehittämishankkeeseen. Mukana oli myös toimenpidekokonaisuuksien koordinaatiohankkeita. Arvioinnilla selvitettiin hankkeiden tavoitteiden toteutumista sekä valittujen toimenpiteiden ja kehittämisen suhdetta asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi kerättiin tietoa vaikutuksista, joita hanketoiminnalla on saatu aikaan. Arviointia tehtiin koulutuksen järjestäjien, hankeverkoston, hankkeiden koordinaation sekä laadun ja tasa-arvon näkökulmasta.

 

Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista

Arvioinnin perusteella hankkeet ovat edistyneet pääosin tavoitteidensa mukaisesti ja toimenpiteitä on käynnistetty koulutuksen järjestäjien strategista tarpeista. Tuloksia on juurrutettu arjen toimintaan ja tuotettuja toimintamalleja on otettu käyttöön varsin hyvin. Hankkeet ovat vieneet tuotoksiaan muun muassa avointen oppimateriaalien kirjastoon, jossa ne ovat kaikkien koulutuksen järjestäjien käytettävissä.

Erityistä hyötyä kehittämistyölle ovat tuoneet hankeverkostot, jotka ovat mahdollistaneet yhteiskehittämisen. Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet puolestaan ovat auttaneet muodostamaan kokonaiskuvaa eri hankkeista. Hankkeissa mukana olleiden koulutuksen järjestäjien suuri määrä on lisännyt kehittämisohjelman vaikuttavuutta.

 

Vaikuttavuuden arviointiin tarvitaan mittareita

Selvityksessä todetaan, että vaikuttavuuden arviointia parantaisi muun muassa se, että tavoitteita asetettaisiin ja konkretisoitaisiin ohjelmatasolla. Olisi tärkeää jo edeltä käsin luoda seurantamalli mittareineen. Myös hakuprosessia ja hankeaikaa olisi mahdollista kehittää nykyistä asiakaslähtöisemmiksi. Olennaista olisi esimerkiksi myös se, että ohjelman keskeiset käsitteet olisi määritelty. 

Vaikuttavuusarviointi toteutettiin keväällä 2022, jolloin hankkeet olivat käynnissä. Hankkeista 21 jatkaa toimintaansa vielä syksyllä 2022. Hyvien käytäntöjen juurruttamisen ja levittämisen lisäksi toimintaansa jatkavilta hankkeilta odotetaan kehittämisehdotuksia toimintamalleiksi ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.

Oikeus osata -kehittämisohjelma

 • Ohjelma toteutetaan 2020 – 2022.
 • Ohjelmassa on käynnistetty 42 hanketta.
 • Ohjelmassa rahoitetaan hankkeita valtion avustuksin kaikkiaan noin 19 miljoonalla eurolla.
 • Vaikuttavuusarviointi tehtiin 35 hankkeesta, joista 21 on käynnissä vielä syksyn 2022 aikana.
 • Vaikuttavuusarvioinnin ulkopuolelle jäi ohjelmaan kuuluva Yhdessä Parasta! -hankekokonaisuus.
 • Arvioinnissa mukana olleiden hankkeiden tavoitteena on ollut
  • parantaa oppimisen edellytyksiä ja oppimistuloksia
  • vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
  • tukea koulutuksen järjestäjiä oman toimintakulttuurinsa uudistamisessa niin, että kyky vastata toimintaympäristön muutoksiin paranee.
 • Koordinaatiohankkeet ovat ohjanneet hankeverkostoja, tukeneet vertaiskehittämistä ja levittäneet hankkeissa syntyneitä tuotoksia.

 Lisätietoa