Uutinen

Uusi arviointikriteeristö yhteisiin tutkinnon osiin

Koulutus ja tutkinnot Osaamisen arviointi Tutkinnon perusteet
Ammatillisten perustutkintojen yhteiset tutkinnon osat uudistuvat. 1.8.2022 alkaen opiskelijan osaamisen arviointi tehdään uusin kriteerein, kun arvioitavana on viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Muutoksella ei ole vaikutusta osa-alueissa edellytetyn osaamisen vaatimustasoon tai osa-alueista saataviin osaamispisteisiin.
Ammatillisen koulutuksen opiskelija työskentelee koneella luokassa

Ammatillisen koulutuksen perustutkintojen yhteisissä tutkinnon osissa ja niiden osa-alueissa otetaan käyttöön yhtenäinen osaamisen arvioinnin arviointikriteeristö. Arviointikriteeristön muuttuessa jouduttiin myös osaamistavoitteet kuvaamaan uudella tavalla. Osa-alueiden vaatimustaso ja osaamispisteet pysyvät kuitenkin ennallaan.

Uudet perustutkintojen perusteet tulevat voimaan 1.8.2022. Ennen 1.8.2022 tutkinnon suorittamisen aloittaneella opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto nykyisten perusteiden mukaisesti 31.7.2026 saakka.

Uusi arviointikriteeristö

Yhteisten tutkinnon osien arviointikriteereitä uudistetaan osana laajempaa ammatillisten perustutkintojen uudistamisprosessia. Vuosien 2020 – 2024 aikana yhteinen arviointikriteeristö otetaan vaiheittain käyttöön myös ammatillisille tutkinnon osille. Uudistuksella tavoitellaan niin arvioinnin helpottamista kuin sen luotettavuuden parantamista.  

Uusi kriteeristö luo puitteet sille, miten osaamista arvioidaan viisiportaisesti. Opiskelijan toimintaa arvioidaan muun muassa sen perusteella, miten omatoiminen opiskelija on, kuinka hän soveltaa hankkimaansa tietoa, toimii vuorovaikutteisesti ja ottaa vastaan palautetta. Edelleen arviointia tehdään osaamistavoitteittain ja arvosana määräytyy sen mukaan, mille arviointiasteikon tasolle opiskelijan osaaminen kokonaisuutena parhaiten sijoittuu. Osa-alueen tuntevien arvioijien tehtävänä on päättää, miten soveltavat kriteeristöä kunkin osaamistavoitteen kohdalla.

Uuden kriteeristön käyttöönotto vaatii koulutuksen järjestäjiltä ja opettajilta perehtymistä ja joiltakin osin myös arvioinnissa käytettyjen materiaalien päivittämistä. Uusi arviointikriteeristö tulee ottaa käyttöön myös koulutuksen järjestäjien paikalliseen tarjontaan sisältyvien valinnaisten osaamistavoitteiden arvioinnissa.

Opetushallitus järjestää kevään aikana teemoitettuja webinaareja yhteisten tutkinnon osien arviointikriteeristön käyttöönoton tueksi.

Valinnaisuuden lisääminen on opiskelijan etu

Koulutuksen järjestäjät voivat joustavasti luoda valinnaisia kokonaisuuksia, joilla täydennetään yhteisten tutkinnon osien pakollisia osaamistavoitteita. Opetushallitus kannustaa hyödyntämään tätä mahdollisuutta. Valinnaisuus antaa opiskelijoille mahdollisuuden vahvistaa osaamistaan itselle tärkeissä ja ajankohtaisissa teemoissa.

Opetushallitus on laatinut koulutuksen järjestäjien tueksi osaamispolut kestävän kehityksen ja talousosaamisen vahvistamiseksi. Kokonaisuudet on mahdollista toteuttaa yhteisten tutkinnon osien valinnaisina osaamistavoitteina. Osaamistavoitteet tullaan päivittämään yhteensopivaksi uuden arviointikriteeristön kanssa kuluvan vuoden aikana. Koulutuksen järjestäjät voivat käyttää kuvauksia sellaisenaan tai muokata niitä edelleen koulutustarjonnakseen.

Lisätietoa