Uutinen

Uusi opas tukee oppilaanohjausta ja sen tehostamista

Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Koulutuksen kehittäminen Opettajat ja kasvattajat OPH vaikuttaa
Opetushallituksen uusi opas tukee tarpeenmukaista oppilaanohjauksen toimeenpanoa ja kuvaa mitä tulee huomioida, kun arvioidaan tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen tarvetta. Opas toimii käytännön työkaluna ohjaajille ja opetustoimen hallinnolle.
lukiolaisia

Tehostettu ja henkilökohtainen oppilaanohjaus –oppaassa tarkastellaan oppilaanohjauksen ja sen tehostamisen vaikuttavuutta kokonaisuutena, joka muodostuu lainsäädännöstä ja opetuksen järjestäjän sekä oppilaanohjaajan toimista. 

Tarve oppaan kirjoittamiseen syntyi, kun laajennettiin oppivelvollisuutta. Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena on, että jokainen perusopetuksen päättävä nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon ja saa hyvät eväät työelämään ja jatko-opintoihin. Väärä koulutusvalinta tai pakkovalinta on esitetty lukuisissa selvityksissä yleisimmäksi syyksi keskeyttää toisen asteen opinnot, sanoo erityisasiantuntija Petri Niemi.

Kaikille kohdennettu oppilaanohjaus ja tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus muodostavat kokonaisuuden. Perusopetuslain mukaan tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta annetaan kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Perusopetuksen ja toisen asteen ohjauksen tavoitteena on kaikkien nuorten toimintahorisontin laajentaminen.  

Ohjauksen tarve arvioidaan oppilaskohtaisesti ja ohjaus on henkilökohtaista

Uuteen oppaaseen on koottu se, mitä tulisi huomioida, kun toimeenpannaan oppilaan oikeutta tarpeenmukaiseen oppilaanohjaukseen (Perusopetuslaki 11 a §). Oppaassa kuvataan sitä, mitä tulisi huomioida, kun arvioidaan perusopetusikäisen oppilaan valmiutta koulutus- ja uravalintaan eli hänen tarvettaan saada tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta.

– Oppilaanohjauksen tehostamisen tarvetta tulisi arvioida oppilaskohtaisesti. Minkään yksittäisen tekijän ei tulisi määrittää sitä, kuka saa tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta, vaan tarpeen arvioinnissa tulisi huomioida useita tekijöitä. Oppilaalla voi olla oppimiseen tai terveydentilaan liittyviä syitä tai sosiaalisia syitä, miksi hän tarvitsee tehostettua uraohjausta, kuvailee Niemi.

Oppilaanohjaus on kaikissa tapauksissa henkilökohtaista. Jokaiselle oppilaalle tarkoitettu oppilaanohjaus ja ohjausympäristö muodostaa perustan ohjauksen tehostamiselle. Oppaassa tarkastellaan oppilaan uravalintaa haittaavaa ajattelua ja sitä, mihin perusopetusikäisen oppilaanohjauksen kehittämisessä tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Lisätietoa