Uutinen

Uutta tukimateriaalia toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen

Koulutus ja tutkinnot Perusopetus
Opetushallitus on julkaissut uutta tukimateriaalia toiminta-alueittain järjestettävästä opetuksesta opetuksen järjestäjille, opettajille ja oppilashuollon henkilöstölle. Toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa oppilas ei opiskele erillisiä oppiaineita, vaan hänen tavoitteensa määritellään toiminta-alueittain, jotka ovat: motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot.
Opettaja ja oppilas työskentelevät luokassa

Tukimateriaali auttaa opettajia pedagogisen selvityksen laadinnassa ja koulutuksen järjestäjiä toiminta-alueittain järjestettävää opetusta koskevissa päätöksissä. Materiaali opastaa erityisesti tilanteissa, joissa oppilas siirtyy toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen.

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus on tarkoitettu pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla hän suoriutuu elämässään mahdollisimman itsenäisesti. Näitä taitoja ovat esimerkiksi motoriset ja sosiaaliset taidot.

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus on osa perusopetuksen kolmiportaista oppimisen ja koulunkäynnin tukea, ja oppilaalle on tehty erityistä tukea koskeva hallintopäätös. Päätöstä tehdessä on huomioitava riittävän laajasti opetuksen, oppilaan oppimisen ja toimintakyvyn kokonaisuus. Toiminta-alueittaista opetusta järjestetään oppilaalle, jos oppilas ei kykene opiskelemaan oppiaineiden yksilöllistettyjä oppimääriä.

Tukimateriaali on laadittu VIP-verkoston toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen teemaryhmän ja Opetushallituksen yhteistyönä.