Uutinen

Vaikuttavuuden arviointi näkyvästi esillä Oikeus osata -kehittämisohjelmassa

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Laatu ja kehittäminen Oppimateriaali
Valtionavustuksilla rahoitettavien kehittämishankkeiden tavoitteena on parantaa koulutuksen laatua sekä synnyttää pysyviä muutoksia toimintatapoihin. Usein hankkeen toiminta-aika on lyhyt, ja hankeen vaikutusten arviointi on vaikeaa. Ammatillisen koulutuksen Oikeus osata -kehittämisohjelmassa onkin pohdittu uudenlaisia tapoja seurata ja arvioida hankkeiden vaikuttavuutta. Tavoitteena on, että vaikuttavuuden arviointi olisi jatkuvaa ja luonteva osa hankkeiden toimintaa.
Käsiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti vuonna 2020 kolmivuotisen Oikeus osata -kehittämisohjelman. Ohjelman avulla parannetaan ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa. Kehittämisohjelman hankehallinnoinnista vastaa Opetushallitus.

- Päätökset kehittämisohjelmasta on tehty aikana, kun koronaepidemiasta ei ollut vielä aavistustakaan. Siitä huolimatta ohjelman tavoitteet tuntuvat edelleen erittäin ajankohtaisilta, toteaa päällikkö Marko Aaltonen Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen yksiköstä.

Hankkeet parantavat oppimisen edellytyksiä ja oppimistuloksia, vahvistavat opiskelijoiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä tukevat koulutuksen järjestäjiä oman toimintakulttuurinsa uudistamisessa niin, että kyky vastata toimintaympäristön muutoksiin paranee. Aaltosen mukaan tämänkaltaisia toimia ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan juuri nyt.

 

Tietoa Oikeus osata -hankkeiden vaikuttavuudesta kerätään läpi ohjelmakauden

 

Kehittämishankkeiden onnistumisen yhdenlaisena mittarina on se, synnyttääkö toiminta pysyviä vaikutuksia. Hankkeiden vaikuttavuuden arviointi on tärkeää myös siksi, että tieto auttaa suuntaamaan resursseja tulokselliseen hanketoimintaan.

Oikeus osata -kehittämisohjelmassa hankkeiden vaikuttavuutta seurataan koordinaatiohankkeiden tekemillä hankeaikaisilla kyselyillä. Kyselyt tuottavat seurantatietoa ja samalla ne haastavat miettimään hankkeiden vaikuttavuutta. Kyselyt myös muistuttavat hankeväkeä siitä, että vaikuttavuuden parantamiseksi toimia on tehtävä läpi hankeajan.   

Ensimmäinen kysely toteutettiin vuonna 2021, ja sillä selvitettiin hankkeiden omia näkemyksiä siitä, miten ne edistävät ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa. Lisäksi seurantakyselyllä koottiin tietoa siitä, miten hankkeiden tulokset juurtuvat arjen toiminnaksi ja toimintamalleja saadaan levitettyä. Seuraava seurantakysely toteutetaan 2022 kevään aikana.

Seurantakyselyt ovat osa hankkeiden väli- ja loppuselvityksiä. Seurantakyselyin kertyvää tietoa hyödynnetään Oikeus osata -hankekokonaisuudesta tehtävän vaikuttavuusselvityksen yhteydessä. Hankkeiden itsearvioinnin lisäksi vaikuttavuusselvitykseen tulee ulkopuolisen arvioijan tekemä arviointi hankkeiden vaikuttavuudesta.

 

Seurantaryhmällä on kokonaisnäkemys kehittämisohjelman etenemisestä

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää tärkeänä sitä, että Oikeus osata -kehittämisohjelmassa tehtävien toimenpiteiden kokonaisvaikutuksia arvioidaan.

Ministeriö nimesi kehittämisohjelmalle laaja-alaisen seurantaryhmän, jolle koordinaatiohankkeet raportoivat seurantakyselyissä saatua tietoa hankeverkostoissa tehdystä työstä ja tuloksista. Seurantaryhmä on osallistunut myös esimerkiksi vaikuttavuusselvityksen suunnitteluun.    

 

Hyvien käytäntöjen juurruttaminen vaatii työtä

 

Marko Aaltonen muistuttaa, että hankkeella on vaikuttavuutta vasta silloin, kun uudet käytännöt juurtuvat tai muuttavat ajattelua.

- Tavoitteena on, että hankkeessa syntyneet toimintatavat otetaan käyttöön ja ne ohjaavat organisaatiota kohti muutosta. Vaikuttavuutta voi olla myös se, kun hankkeen myötä työyhteisön käsityksiä saadaan muutettua ja innostus toiminnan kehittämiseen herää, miettii Aaltonen.

Kuten monessa hankkeessa, myös Oikeus osata -hankeohjelmassa, mietitään toimivia keinoja sille, miten uudet toimintamallit saadaan juurrutetuksi. Hyväksi havaittu keino on esimerkiksi työyhteisön sitouttaminen uudistuksiin koulutuksen tai perehdyttämisen keinoin.

Hankeverkostot jakavat hyviä käytäntöjä myös erilaisilla verkkoalustoilla, Avointen oppimateriaalien kirjastossa sekä hankkeiden omilla verkkosivuilla. 

 

Kehittämisohjelman päätöstilaisuus kesäkuussa 

 

Oikeus osata -kehittämisohjelman päätöstilaisuus järjestetään 1.6.2022. Tilaisuudessa tulee tutuksi hankkeissa tehty kehittämistyö, mutta se tarjoaa myös mahdollisuuden keskustella ammatillisen koulutuksen laadusta ja tasa-arvosta. Lisäksi päätöstilaisuudessa esitellään hankkeiden vaikuttavuusarviointia. Marko Aaltonen toivoo, että se synnyttää tuoreita ajatuksia vaikuttavuuden parantamiseksi myös muissa kehittämishankkeissa.    

Oikeus osata -kehittämisohjelman hankkeet

  • Hankkeita on yhteensä 42.
  • Hankkeiden toimintaa seuraa ja ohjaa viisi koordinaatiohanketta. Koordinaatiohankkeista neljä osallistuu seurantatietojen keräämiseen. Ne tekevät yhteistyötä Opetushallituksen ja kehittämisohjelman seurantaryhmän kanssa.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä seurantaryhmä seuraa ja tukee kehittämisohjelman toimeenpanoa.  Ryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Petri Lempinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja ryhmä on koottu koulutuksen järjestäjien ja elinkeinoelämän edustajista.
  • Hankkeiden toiminta jatkuu kesäkuun 2022 loppuun asti.
  • Hankkeita rahoitetaan valtion avustuksin noin 19 miljoonalla eurolla.   

 

Lisätietoa