Uutinen

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteet ovat uudistuneet

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteita on uudistettu ja ajantasaistettu. Tutkinnon rakenteen ja osaamispistemäärien muutoksilla on lisätty tutkinnon joustavuutta. Uudella Koulunuorisotyössä toimiminen -tutkinnon osalla vastataan työelämän tarpeisiin ja samalla tuodaan tutkintoon lisää valinnaisuutta. Uudistuneet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2024.
Mies ohjaa nuoria pöydän ääressä

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon uudistamistyötä on tehty vuosien 2022–2023 aikana laajassa yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa avoimissa työpajoissa. Yhtenä perusteuudistuksen tavoitteena on ollut ottaa käyttöön kaikille perustutkinnoille yhteinen arviointikriteeristö. Tämä on myös edellyttänyt tutkinnon kaikkien ammattitaitovaatimusten uudelleen muotoilua. Nykyisiin voimassa oleviin kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteisiin on palautteiden ja lausuntojen mukaan oltu pääsoin tyytyväisiä, joten tutkinnon uudistamisen yhteydessä ei ole muutettu osaamisalojen tai tutkinnon osien nimiä eikä tutkintonimikkeitä. Uudistamisen yhteydessä kaikki tutkinnon osat on kuitenkin käyty läpi ja niihin on tehty tarvittavat muokkaukset ja muutokset. Muutokset ovat liittyneet lähinnä termistön ajantasaistamiseen ja ammattitaitovaatimusten selkiyttämiseen uudelleen muotoilun yhteydessä.

Muutoksilla lisätty tutkinnon joustavuutta ja valinnaisuutta

Tutkinnon rakenteeseen on tehty osaamispistemuutoksia valinnaisten tutkinnon osien ja pakollisten tutkinnon osien välillä. Uudistamisen yhteydessä kaikki ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat muutettiin 15 osaamispisteiden (osp) laajuisiksi. Tällä muutoksella haluttiin varmistaa tutkinnon rakenteen toimivuus ja samalla helpotettiin muiden tutkintojen opiskelijoiden mahdollisuuksia valita tämän tutkinnon ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia. Joidenkin pakollisten tutkinnon osien osaamispistemäärä muuttui tämän muutoksen myötä.

Uudistamisen yhteydessä arvioitiin pakollisten tutkinnon osien vaikeutta, kattavuutta ja merkittävyyttä.  Samalla laadittiin uusi valinnainen tutkinnon osa Koulunuorisotyössä toimiminen. Uudella valinnaisella tutkinnon osalla pyritään vastaamaan työelämän ja oppijoiden tarpeisiin. Lisäksi tutkintorakenteeseen lisättiin mahdollisuus ottaa valinnainen tutkinnon osa uudistetusta kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta sekä tutkinnon sisällä valinnainen tutkinnon osa toisen osaamisalan pakollisista tutkinnon osista. Tällä rakennemuutoksella mahdollistetaan monipuoliset opintopolut kasvatus- ja ohjausalan ammattilaiseksi.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

  • Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä
  • Viime vuonna valmistui noin 1700 kasvatus- ja ohjausalan ammattilaista, joista noin 60 % varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalalta
  • Tutkinnossa on kolme osaamisalaa ja kolme tutkintonimikettä:
    • Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, nuoriso- ja yhteisöohjaaja
    • Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja
    • Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala, kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja
  • Uudet tutkinnon perusteet astuvat voimaan 1.8.2024

Lisätietoja uudistuksesta sekä sen toimeenpanosta:

opetusneuvos Sanna Penttinen, sanna.penttinen [at] oph.fi