Uutinen

Kestävää kehitystä edistetään parhaiten yhteistyössä ja kädet savessa

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport Ilmasto Kestävä kehitys
Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat ihmiskunnan suuria haasteita, joiden ratkaisemiseen tarvitaan yhteistyötä eri tasoilla. Komission julkaisema raportti esittelee Erasmus+ -hankkeissa hyviksi todettuja lähestymistapoja ympäristökasvatuksen kehittämiseksi. 
Kädet, jotka istuttavat kasvia maaperään.

Kestävä kehitys on nykypäivänä kaikkien huulilla, eikä turhaan. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat ihmiskunnan suuria haasteita, joiden ratkaisemiseen tarvitaan yhteistyötä eri tasoilla, paikallisesta kansainväliseen. Ympäristövastuullisuus on myös määritelty yhdeksi Erasmus+ -ohjelman painopisteeksi, jonka tulisi olla osana kaikkea hanketoimintaa.

Komissio julkaisi vuonna 2022 raportin, jossa tarkastellaan vuosien 2014–2020 aikana toteutettuja Erasmus+ -hankkeita, joiden pääpaino oli ympäristökestävyyden opetuksessa. Raporttiin valittiin lähempään tarkasteluun 15 hanketta 120:sta hyvänä pidetystä hankkeesta. Raportin tarkoituksena oli tunnistaa ja esitellä hyviksi todettuja lähestymistapoja ympäristökasvatuksen kehittämiseksi. 

Monilla innostus lähteä mukaan Erasmus+ -hankkeeseen lähtee hankeideasta ja halusta toteuttaa ympäristöystävällisempiä arvoja omassa lähipiirissään. Miten ympäristökasvatusta kehittäviä hankkeita sitten kannattaa lähteä toteuttamaan? Miten muuttaa idea onnistuneeksi Erasmus+ -hankkeeksi?

Kestävä kehitys osaksi koulujen arkea

Raportissa esitetyistä 15 hankkeesta kahta on koordinoinut suomalainen oppilaitos. Espoon Seudun Koulutuskuntayhtymä Omnian vuosina 2016–2018 toteuttama Healthy food choices for a sustainable future -hanke on oiva esimerkki siitä, miten hankkeessa onnistuttiin yhdistämään kestävä kehitys, yrittäjähenkisyys ja digitaaliset oppimisvälineet. Hankkeessa oli mukana hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelijoita viidestä ammatillisesta oppilaitoksesta Suomesta, Kroatiasta ja Italiasta. Tavoitteena oli etsiä keinoja tarjottavien ruokien hiilijalanjäljen pienentämiseksi kestävämpään suuntaan.

Hankkeessa hyödynnettiin erilaisia digitaalisia oppimismateriaaleja sekä sosiaalista mediaa oppimisen tehostamiseksi. Erilaisten pop-up-tapahtumien, opiskelumatkojen ja kilpailujen lisäksi hankkeessa muun muassa toteutettiin kaksi e-kirjaa ympäristöystävällisistä resepteistä, kehitettiin digitaalisia oppimismerkkejä (Open badges) kestävästä kehityksestä ja tuettiin kestävää yrittäjyyttä.

Myös oululaisen Hönttämäen koulun koordinoima ECORoad-hanke (2016–2018) nousi komission raportissa loisteliaasti esiin. Hankkeen tavoitteena oli ohjata koululaisten ja paikallisyhteisöjen elämää kestävämpään suuntaan sekä integroida kestävän kehityksen ajatusmaailma osaksi koulujen toimintakulttuuria ja opetusta. Yhdessä kumppanikoulujen kanssa järjestettiin hankekokouksia, joissa tarkasteltiin koulun toimintakulttuuria eri näkökulmista. Tapaamisissa jaettiin hyviä käytäntöjä ja oppeja, laadittiin toimintasuunnitelma ja pohdittiin koulujen vahvuuksia ja kehittämiskohteita. ECORoad järjesti myös neljä koulutusta opettajille erilaisista kestävän kehityksen ulottuvuuksista. Hankkeen pohjalta tehtiin yhteistyössä opaskirja kestävyyskasvatuksen tarpeisiin.

Hankkeella oli syvällinen vaikutus koulujen toimintaan ja opetussuunnitelmiin. Se vaikutti myös oppilaiden ja heidän perheidensä, opettajien, koulun johdon ja laajemman yhteisön suhtautumiseen kestävään kehitykseen. 

Sing for the Climate. ECORoad-hankkeeseen osallistuneet oppilaat laulamassa.

Avaimet onnistuneeseen kestävän kehityksen hankkeeseen 

Komission tuottamassa raportissa nousi esiin kolme avaintekijää onnistumiseen: käytännönläheiset lähestymistavat, koko koulun osallistaminen ja pitkän aikavälin perspektiivi. 

Lähes kaikissa onnistuneissa hankkeissa kehitettiin käytännönläheisiä lähestymistapoja, jotka tuottivat konkreettisia tuloksia. Oppilaat pääsivät usein suoraan kosketukseen ympäristön kanssa ja pääsivät näin oppimaan erilaisia taitoja oman kokemuksen kautta. Jätteiden kerääminen, puiden istutus ja erilaisten ympäristökampanjoiden järjestäminen koettiin usein merkitykselliseksi. 

Keskeinen menestystekijä oli myös koko koulun osallistaminen hankkeeseen. Koulun johdon tuki, opettajien ja vanhempien apu sekä oppilaiden sitoutuminen aiheeseen vaikuttivat hankkeiden onnistumiseen. Aiheiden merkityksestä puhuttiin oppilaiden kanssa päivittäin, jotta oppilaat ja opettajat ottaisivat käyttöön uusia toimintatapoja ja omaksuisivat hankkeen opetukset. Joskus yksilö saattaa tuntea tarvetta toimintaan, mutta tarvitsee yhteisöllisyyttä ja ryhmään integroitumista tehdäkseen niin.

Onnistuneissa hankkeissa pidettiin mielessä pitkän aikavälin vaikutukset, eikä painotettu ainoastaan lyhyen aikavälin hyötyjä. Kestävää kehitystä on jo määritelmänsä mukaan arvioitava pitkällä aikavälillä: tämän päivän ratkaisuilla on turvattava hyvät elämisen edellytykset myös tuleville sukupolville. Pitkän aikavälin perspektiivin tarjoaminen pitää hankkeen kärkiviestin osallistujien mielessä vielä pitkään hankkeen päättymisenkin jälkeen.

On lisäksi hyvä muistaa, että kestävän kehityksen muutos on usein hidasta – omien käytäntöjen ja arkirutiinien muuttaminen ympäristöystävällisempään suuntaan ei välttämättä tapahdu yhdessä yössä.

Vinkit ympäristöystävälliseen hankkeeseen

  • Oikeiden kumppaneiden löytäminen on avain onnistuneeseen Erasmus+ -hankkeeseen.  Voit etsiä itsellesi hankekumppaneita Erasmus+ -ohjelman verkkofoorumien ja seminaarien avulla.
  • Selvitä, mitkä ovat paikallisyhteisön ajankohtaiset ympäristöhaasteet. Tämä auttaa löytämään aiheita, jotka todennäköisesti motivoivat ihmisiä osallistumaan hankkeeseen. 
  • Suunnittele hanke, joka tekee oppimisesta innostavaa. Oppilaiden tulisi päästä suoraan kosketukseen ympäristön kanssa käytännönläheisten lähestymistapojen avulla.
  • Käytä monitieteisiä ja monialaisia lähestymistapoja. Näin voit tuoda esille ympäristökysymysten laajuuden ja vaikutukset yhteiskunnan eri osa-alueisiin.
  • Älä epäröi tuoda yhteen erilaisia ryhmiä ja ihmisiä. Näin erilaisia mielipiteitä omaavat ihmiset voivat tavata ja vaihtaa näkemyksiä ympäristökestävyyden oppimisesta.
  • Kunnioita jokaisen kumppanin omaa koulukulttuuria, opetussuunnitelmaa ja perinteitä. Varmista, että hanke on riittävän joustava, jotta se sopeutuu kumppanimaiden välisiin eroihin.
  • Käytä positiivista viestintää innostaaksesi ja motivoidaksesi osallistujia. Hankkeella kannattaa myös olla selkeä viesti, jota viedään eteenpäin!
  • Pienilläkin muutoksilla on merkitystä. Jokaisen hankkeen ei tarvitse olla maailmaa mullistava – hankkeella voi saavuttaa myös pieniä muutoksia oman organisaation toimintakulttuurissa tai paikallisyhteisössä.
  • Just do it! Jokainen hanke on tärkeä ja aihe merkittävä.