Uutinen

Maahanmuuttotaustaisia oppilaita tukeva toimenpideohjelma on käynnistynyt OKM:n, Opetushallituksen ja Karvin yhteistyönä

Ajankohtaista Perusopetus Kotoutuminen Koulutuksen kehittäminen Äidinkieli ja kirjallisuus Toinen kotimainen kieli, ruotsi Toinen kotimainen kieli, suomi (finska)
Toimenpideohjelman tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttotaustaisten oppilaiden opetuskielen taitoa ja perustaitoja sekä tukea siirtymiä. Tätä kehittämistyötä tekevät valtion erityisavustuksella 60 hanketoimijaa eli KIEPPI-hanketta ympäri Suomen. Karvi tekee hankkeille kehittävän arvioinnin, jonka tavoitteena on tukea toiminnan vaikuttavuutta, tunnistaa yhdessä hyviä käytänteitä ja jakaa osaamista.
Kolme oppilasta juoksee ulkona.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat käynnistäneet maahanmuuttotaustaisten oppilaiden oppimis- ja koulunkäyntivalmiuksia tukevan toimenpideohjelman. Vuosille 2022–2026 ajoittuva ohjelma on suunnattu erityisesti vuosiluokkien 7–9 oppilaille. Toimenpideohjelman tavoitteena on parantaa koulujärjestelmän valmiutta auttaa etenkin niitä nuoria, jotka saapuvat Suomeen vasta perusopetuksen loppupuolella ja joiden aiempi koulutausta on jäänyt vähäiseksi. Toimenpideohjelmalla haetaan ratkaisuja oppilaiden opetuskielen taidon ja koulunkäyntivalmiuksien vahvistamiseen. 

- Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden määrä kasvaa perusopetuksessa koko ajan. On erittäin tärkeää varmistaa, että koulutusjärjestelmämme pystyy vastaamaan kasvavan maahanmuuttotaustaisen väestön tarpeisiin ja että perusopetuksen yhdenvertaisuus toteutuu kaikille väestöryhmille. Perusopetuksella on erityinen vastuu maahanmuuttotaustaisten toimivan suomen ja ruotsin kielitaidon varmistajana, ja siksi maahanmuuttajien kielitaitoon tulee erityisesti panostaa perusopetusvaiheessa, toteaa opetusneuvos Anna Mikander opetus- ja kulttuuriministeriöstä 

Uusien käytänteiden toivotaan vakiintuvan koulun arkeen

Opetushallitus asetti haettavaksi keväällä 2022 valtion erityisavustuksen maahanmuuttotaustaisten oppilaiden tukemiseksi. Avustuksen suuruus oli 12 miljoonaa euroa, ja sitä myönnettiin yhteensä 60 opetuksen järjestäjälle. Järjestäjät saivat rahaa hankkeisiin, joilla vahvistetaan muun muassa oppilaiden opetuskielen ja perustaitojen kehittymistä. Lisäksi varmistetaan sujuvia siirtymiä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen ja edelleen toiselle asteelle. 

- Hankkeiden tavoitteissa korostuvat kielitietoisuuden ja kielitietoisen opetuksen edistäminen, valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtymisen tukeminen sekä oppilaiden oppimiseen liittyvien haasteiden tunnistaminen. Keskeistä on hankkeissa kehitettyjen käytänteiden vakiinnuttaminen koulun arkeen, kertoo opetusneuvos Katri Kuukka Opetushallituksesta.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteuttaa KIEPPI-hankkeille kehittävän arvioinnin, jonka tavoitteena on tukea kehittämistoiminnan vaikuttavuutta, tunnistaa yhdessä hyviä käytänteitä ja jakaa osaamista. Arvioinnin avulla tuetaan muutosta ja edistetään pysyvien toimintamallien luomista. Tuloksista tehdään tiivistelmä, johon sisältyy toimenpidesuositukset sekä paikalliselle että valtakunnalliselle tasolle.  

Osana kehittävää arviointia kartoitetaan, kuinka paljon Suomessa on tällä hetkellä perusopetuksen 7.–9. vuosiluokilla maahanmuuttotaustaisia oppilaita, joilla ei ole koulunkäyntitaustaa tai koulunkäynnin kannalta tärkeitä perustaitoja. Lisäksi kerätään tietoa maahanmuuttotaustaisista oppilaista, joiden koulunkäyntiä vaikeuttavat traumaperäiset ja neurologiset haasteet.  

- Karvin kehittävä arviointi tuottaa oppimista, tiedon jakamista ja yhteisen ymmärryksen vahvistamista. KIEPPI-hankkeisiin osallistuvia toimijoita tuetaan heidän kehittämistoiminnassaan hankekauden aikana, jotta toiminta vakiintuisi ja juurtuisi osaksi kuntien ja koulujen arkea, yksikön johtaja Salla Venäläinen sanoo.   

Lisätietoja toimenpideohjelmasta: