Uutinen

Opetushallitus selvitti opettajarekisterin teknistä toteuttamista

Ajankohtaista
Opetushallitus on saanut valmiiksi opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta tekemänsä määrittelytyön, jossa selvitettiin opettajarekisterin rakentamisen edellytyksiä ja rajauksia.
Kuvituskuva, tyttö ja opettaja tietokoneella

Opetushallituksen työn pohjana on ollut joulukuussa 2021 julkaistu selvitys opettajarekisteristä ja tiedonkeruusta, jota tarkennettiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja sidosryhmien kanssa käydyissä keskusteluissa.  Opettajarekisterin ensisijaiseksi käyttötarkoitukseksi tarkentui ennakointitietojen sekä tilastoinnin ja tutkimuksen edistäminen. Työn lähtökohtana on ollut se, että olemassa olevia tietovarantoja ja rekistereitä hyödynnettäisiin uudessa rekisterissä mahdollisimman paljon. 
 
Opetushallituksen määrittelytyössä kiinnitettiin erityistä huomiota varhaiskasvatus- ja koulutustoimijoiden valmiuksiin tuottaa opettajarekisterissä tarvittavaa tietoa. Tiedontuottamisen todettiin olevan monimutkaista, koska tietokokonaisuus on hajautunut moniin eri rekistereihin eikä niiden välille useinkaan ole rakennettu automatisoituja tiedonsiirtoja. Varhaiskasvatus- ja koulutustoimijat muodostavat hyvin heterogeenisen joukon, jossa toimijoiden valmiudet tiedonhallinnassa ovat eritasoisia. Tästä syystä myös tiedontuottamiseen liittyvien kustannusten arvioitiin olevan merkittäviä.

Opettajarekisterin todettiin olevan parhaiten toteutettavissa osaksi Opetushallituksen digitaalista palvelukokonaisuutta. Tämä mahdollistaisi olemassa olevien palveluiden ja tietovarantojen hyödyntämisen kustannustehokkaalla tavalla. Opettajarekisteripalvelun käyttöönottoon suositeltiin vaiheistusta siten, että aluksi tehtäisiin erillistiedonkeruita. Rajapintoja hyödyntävä tietovarantopalvelu rakentuisi vasta myöhemmin mm. tietojen saatavuuden kehittämistyön ja harmonisoinnin edettyä riittävän pitkälle.

Opetushallituksen valmisteluraportissa todetaan, että jos opettajarekisteri päätetään toteuttaa, työn aluksi täytyy määritellä sen tarkempi tietosisältö sekä arvioida varhaiskasvatus- ja koulutustoimijoille koituvat kustannukset. Varhaiskasvatus- ja koulutustoimijoiden kanssa käydään keskustelua siitä, miten tiedot pystytään tuottamaan, miten tiedon laatu saadaan varmistettua ja miten tietoa täytyy harmonisoida. Myös mahdolliset lainsäädäntötarpeet tulee selvittää.

Raportin pohjalta voidaan arvioida jatkoaskeleet, joista päättää seuraava hallitus. 

Lisätiedot:

Opetusneuvos Jukka Kohtanen, puh. 029 533 1395, jukka.kohtanen [at] oph.fi