Uutinen

Syksyn 2023 Move!-mittaukset alkavat

Ajankohtaista Perusopetus Move! Opettajat ja kasvattajat Liikunta
Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaiden fyysistä toimintakykyä seuraava valtakunnallinen mittaus- ja palautejärjestelmä, jonka tarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria huolehtimaan omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.
Lapset maaliviivalla lähdössä juoksuun.

Perusopetuksen liikunnan opetussuunnitelman perusteisiin kuuluvat valtakunnalliset Move!-mittaukset toteutetaan peruskouluissa ympäri Suomen elo-syyskuussa.

Move! koostuu kuudesta oppilaan fyysistä toimintakykyä kartoittavasta osiosta, jotka mittaavat kestävyyttä, nopeutta, voimaa, liikkuvuutta, motorisia perustaitoja ja havaintomotorisia taitoja.

Mittauksiin osallistuvat peruskoulun 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaat.

Ohjeet mittausten toteuttamiseksi, tarvittavat materiaalit sekä oppilas- ja ryhmäkohtaiset tuloslomakkeet löytyvät verkkosivuiltamme. Opettajien kannattaa tutustua erityisesti Move!-mittauskäsikirjaan.  Ohjemateriaaleista ja tukivideoista löytyy myös vinkkejä siihen, miten mittauksia voi soveltaa tukea tarvitseville oppilaille.

Mittaustulosten tallentaminen ja tulosten hyödyntäminen

Koulut syöttävät oppilaiden mittaustulokset ilman tunnistetietoja sähköiseen järjestelmään 30.9.2023 mennessä. Tiedot syöttäneet koulut saavat kustannuksettoman palauteraportin koulun omista mittaustuloksista marras-joulukuussa 2023. Valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus julkaisevat valtakunnalliset sekä kunta- ja hyvinvointialuekohtaiset tulokset loppuvuodesta 2023.

Move! on pedagoginen työkalu, jonka tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti:

  • Oppilas saa palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä vinkkejä sen kehittämiseen. Tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteena.
  • Oppilaiden huoltajat saavat tietoa lastensa fyysisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edellytyksistä sekä siitä, mihin lasten hyvinvointiin liittyviin asioihin heidän tulisi kiinnittää huomiota.
  • Opettaja ja koulu saavat tietoa siitä, mihin fyysisen toimintakyvyn osa-alueisiin tulee opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnittää huomiota.
  • Päätöksentekijät saavat tietoa liikunnan ja terveyden edistämistoimenpiteiden seurantaan ja kehittämiseen valtakunnan, kunnan ja hyvinvointialueen tasolla.
  • Kouluterveydenhuollon asiantuntijat voivat hyödyntää tuloksia huoltajan suostumuksella 5. ja 8. vuosiluokalla koulussa järjestettävien laajojen terveystarkastusten tukena. Opetuksen järjestäjä vastaa tiedonsiirtoluvan kysymisestä huoltajilta.