Uutinen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua toteutetaan vapaan sivistystyön oppilaitoksissa vaihtelevasti

Ajankohtaista Vapaa sivistystyö Hyvinvointi Tasa-arvo ja osallisuus
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluvelvoitteen vähimmäisvaatimukset toteutuvat vapaan sivistystyön oppilaitoksissa vaihtelevasti. Noin puolella oppilaitoksista on suunnitelmat, jotka on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien edellyttämällä tavalla. Erityisesti opiskelijoiden osallistuminen suunnitteluprosessiin näyttäytyy haasteellisena. Tämä käy ilmi Opetushallituksen uudesta kyselystä, jonka tulokset julkaistaan tänään.
Opiskelijoita luokassa sivulta ja takaapäin kuvattuna.

Kyselyssä selvitettiin vapaan sivistystyön oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun prosessia, suunnitelmien sisältöä, henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumista sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun kehittämistarpeita. Kyselyn tulokset osoittavat, että vain noin puolella kyselyyn vastanneista oppilaitoksista on suunnitelmat, jotka on laadittu lainsäädännön edellyttämällä tavalla oppilaitoskohtaisina ja joiden laatimiseen osallistuvat sekä oppilaitoksen henkilöstö että opiskelijat. Erityisen haasteellisena näyttäytyy opiskelijoiden osallistuminen suunnitteluprosessiin.

Kyselyn tulosten perusteella opiskelijoiden osallisuutta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun on vahvistettava. Opiskelijoilta saatetaan kysyä heidän mielipiteitään ja kokemuksiaan, mutta opiskelijoiden osallistuminen toimenpiteiden valintaan ja niiden toteutumisen seurantaan on vähäistä. Myös valmiista suunnitelmista tiedottamisessa painottuu henkilöstölle tiedottaminen.

Oppilaitosten suunnitelmissa käsitellään myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain syrjintäperusteita vaihtelevasti.

Sukupuolten välinen tasa-arvo huomioidaan oppilaitosten suunnitelmissa hyvin, mutta toimenpiteet sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ehkäisemiseksi puuttuvat suuresta osasta oppilaitosten suunnitelmia tätä koskevasta nimenomaisesta tasa-arvolain velvoitteesta huolimatta. Esteettömyyteen ja saavutettavuuteen oppilaitosten toiminnassa sen sijaan on kiinnitetty hyvin huomiota, toteaa tutkija Anna Mikkola.

Opetushallitus tukee oppilaitoksien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua

Velvoite suunnitelmalliseen oppilaitoskohtaiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön koskee kaikkea lakiin perustuvaa opetusta ja koulutusta. Velvoite koskee myös vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset

Vapaan sivistystyön oppilaitokset järjestävät paljon lyhytkestoista, kurssimuotoista koulutusta, ja toimivien käytäntöjen löytäminen saattaa olla haasteellista. Oppilaitokset tarvitsevat tässä tukea, sanoo opetusneuvos Heikki Tulkki.

Suunnitteluvelvoitteen tarkoituksena on tukea ja ohjata oppilaitoksissa tehtävää työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja saada aikaan konkreettista muutosta oppilaitoksen toiminnassa.

Opetushallitus tukee vapaan sivistystyön oppilaitoksien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua järjestämällä syksyn aikana kehittämiswebinaareja. Webinaareissa paneudutaan suunnitteluprosessin eri vaiheisiin ja jaetaan hyviä käytänteitä suunnitteluvelvoitteen toteuttamiseksi.

Lisätietoja:

Opetusneuvos Heikki Tulkki, p. 029 533 1971, heikki.tulkki [at] oph.fi

Asiantuntija Mirka Råback, p. 029 533 1184, mirka.raback [at] oph.fi

Tutkija Anna Mikkola, p. 040 966 7373, aninmikk [at] gmail.com