Uutinen

Yhteistyö verkostoissa vahvisti ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoisuutta

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Erityinen tuki Henkilökohtaistaminen Koulutuksen kehittäminen Laatu ja kehittäminen Opetus ja ohjaus Tasa-arvo ja osallisuus
Nuori nainen tekstiilityön ääreen kumartuneena.

Oikeus osata-kehittämisohjelma pureutui vuosina 2020–2022 ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvokysymyksiin. Ohjelma kokosi yhteen ammatillisen koulutuksen järjestäjät, opiskelijat, opettajat ja työelämän kumppanit, muut ammatillisen koulutuksen asiantuntijat ja sidosryhmät sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen virkamiehet. Ohjelman 42 hankkeessa, mukaan lukien viidessä valtakunnallisessa koordinaatiohankkeessa, työskenneltiin päämäärätietoisesti ohjelmalle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Oikeus osata-ohjelman tavoitteena oli vahvistaa ammatillisen koulutuksen laatua ja tukea sen jatkuvaa parantamista. Lisäksi tavoitteena oli kaventaa ja ennaltaehkäistä sukupuolesta, sosioekonomisesta taustasta, asuinpaikasta tai tuen tarpeesta johtuvia eroja oppimisessa ja oppimistuloksissa ja edistää näin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ammatillisessa koulutuksessa.

- On ollut ilo seurata verkostojen tärkeää työtä. Esimerkiksi tasa-arvon ja yhteisöllisyyden kehittäminen ovat tärkeitä teemoja, joita verkostot ovat onnistuneesti edistäneet ja joihin on syytä kiinnittää jatkossakin huomiota. Jokaisella opiskelijalla on oikeus voida hyvin, olla osa yhteisöä sekä saada laadukasta opetusta, ohjausta ja tukea, opetusministeri Li Andersson toteaa.

Parempaa ohjausta ja laadukkaampaa henkilökohtaistamista

Tärkeä osa kehittämisohjelmaa olivat erilaiset ohjauksen parantamiseen tähtäävät hankkeet. Saavutettava ja esteetön ohjaus edistää yhdenvertaisuutta ja oppijalähtöisyyttä. Ohjauksen kehittämishankkeissa syntyi esimerkiksi valtakunnallinen malli vaativan erityisen tuen ohjaukselle sekä valtakunnallinen esitys urasuunnitelman tietosisällöille. Lisäksi Hyvän ohjauksen kriteerit uudistettiin ja ne julkistetaan maaliskuussa 2023. Uudistuneet kriteerit varmistavat yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen ohjauksen toteutumista.

Yhdessä parasta -kehittämistyössä saatiin aikaan pysyviä, toiminnallisia muutoksia ja parannuksia henkilökohtaistamisen ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen laatuun. Henkilökohtaistamisessa jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle suunnitellaan ja toteutetaan hänen tarpeitaan vastaava opintopolku. Esimerkiksi kehittämistyössä luotu henkilökohtaistamisen laatukriteeristö on konkreettinen väline henkilökohtaistamisen laadun ja yhdenvertaisuuden parantamiseen. Kriteeristö avaa henkilökohtaistamista eri toimijoiden näkökulmasta opiskelijan osallisuutena, sisäisenä yhteistyönä, työelämäyhteistyönä ja opetus- sekä ohjaushenkilöstön yhteisenä osaamisena.

Hankkeissa on myös vahvistettu ammatillisen koulutuksen laatua kehittämällä toimintakulttuuria ja johtamista. On tullut ilmi, että verkostojen kautta saadut uudet näkemykset ja hyvät käytänteet ovat sekä parantaneet laatua että tasoittaneet organisaatioiden välisiä laatueroja.

Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa oppilaitosten arkeen

Ohjelmassa kehitetyillä toimintamalleilla pyritään tunnistamaan ja huomioimaan paremmin erilaisten opiskelijoiden yksilölliset tarpeet prosesseihin ja palveluihin liittyen. Näin mahdollistetaan yhdenvertaiset koulutuspolut kaikille. Esimerkiksi monipuoliset yhteisten tutkinnon osien suoritusmahdollisuudet ja monenlaiset oppimisympäristöt tarjoavat mahdollisuuksia erilaisille oppijoille. Perustaitojen arviointi ja vahvistaminen tukevat erilaisten oppijoiden mahdollisuuksia aloittaa ammatilliset opinnot ja edetä polullaan.

Yhteisöllisyyden merkitys on korostunut hankeaikana ja tarpeeseen on vastattu useilla uusilla toimintamalleilla. Opiskelijakuntatoiminnan ja opiskelijoiden vaikuttavuuden tueksi hankkeissa on kehitetty valtakunnallisia materiaaleja, kuten esimerkiksi asiakirja- ja todistuspohjia, opiskelijakuntatoiminnan opas sekä opiskelijavaikuttamisen julkaisu ”Vaikuttamisen askelmerkit amiksille”.

Hanketyössä juurtunut toiminta on laadukasta ja kohdentuu kaikille. Esimerkkinä tästä on työkykypassimentorit, jotka tekevät työtä oppilaitosten arjessa. Työkykypassi, joka on ammattiin opiskelevan työkalu työkyky- ja hyvinvointitaitojen vahvistamiseen, on mallinnettu sopimaan oppilaitosten toimintaprosesseihin. Mentorit järjestävät omalla alueellaan opetushenkilöstölle työkykypassin orientaatioita ja käyttöönottopajoja, jonka kautta työkykypassin käyttö tehostuu. 

Verkostoyhteistyöstä voimaa

Oikeus osata -kehittämisohjelmassa on huomattu, että ammatillisen koulutuksen kentällä on ohjelmavuosien myötä tapahtunut myös ajattelutavan ja toimintakulttuurin muutosta. Tämä on syventänyt ymmärrystä siitä, miten voidaan parhaalla tavalla kehittää yhtenäistä ja kaikille yhdenvertaista ammatillista koulutusta. Vaikuttavin kehittämistyö tapahtuu avointen ovien periaatteella toimivassa verkostoyhteistyössä, jossa verkosto mahdollistaa sparrauksen, vertaistuen ja tiedonvaihdon sekä parhaiden kokemusten ja ajatusten keräämisen.

Hanketyö saa parhaimmillaan ympärilleen yksittäistä hanketta laajemman viitekehyksen. Jatkaessaan työtään toteutusaikana luodut teemakohtaiset verkostot, kuten esimerkiksi yhteisten tutkinnon osien esimiesverkosto, mahdollistavat osaltaan ammatillisen koulutuksen laadukkaampaa toteutusta myös tulevaisuudessa.

Laadun ja tasa-arvon kehittämistyö jatkuu

Ohjelman toimintakausi päättyi vuodenvaihteessa, mutta työ ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseksi jatkuu. Opetushallitus myönsi vuoden 2022 lopussa 5,4 miljoonaa kehittämishankkeille ammatillisen koulutuksen sosiaalisen kestävyyden vahvistamiseksi. Nämä hankkeet tulevat hyödyntämään toiminnassaan päättyneiden hankkeiden tuloksia ja jatkamaan arvokasta verkostoyhteistyötä opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisöjen hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseksi.

Oikeus osata -kehittämisohjelman tavoitteena oli varmistaa osaltaan, että kaikki ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saisivat vankan ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot työtä, elämää ja elinikäistä oppimista varten. Kolmivuotinen ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseen keskittyvä ohjelma toteutettiin muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen rahoittamina hankkeina. Oikeus osata -ohjelma on esillä myös Educa-messuilla opetus- ja kulttuuriministeriön messuosastolla.
 

Tutustu tuloksiin: