Uutinen

Ammatillisen koulutuksen laatua kehitetään Euroopassa yhdensuuntaisesti

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Laatu ja kehittäminen
Ammatillisen koulutuksen laatua kehitetään Euroopassa yhdensuuntaisesti ja linjassa Euroopan komission koulutuspoliittisten tavoitteiden kanssa. Korkealaatuisella ammatillisella koulutuksella tuetaan kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä. Opetushallitus edistää näitä tavoitteita laadunhallinnan EQAVET-hankkeella.
EQAVET-logo
EQAVET logo

Laadunhallinnan eurooppalaisena viitekehyksenä on EQAVET-suositus (European Quality Assurance in Vocational Education and Training), joka perustuu jatkuvan parantamisen malliin. Suositus tarjoaa yhteiset periaatteet ammatillisen koulutuksen laadulle ja laadunvarmistukselle. Suosituksen soveltamisessa on mahdollisuus huomioida kansalliset erityispiirteet. 

EQAVET Laadunhallinnan hanke on Euroopan komission rahoittama projekti vuosille 2023–2026. Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen käytäntöjä. Opetushallitus vastaa hankkeesta ja se toteutetaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja muiden maiden NRP-koordinaatiopisteiden kanssa.  

Hankkeen tavoitteena on kehittää laadunvarmistus ja analysointimenetelmiä ja itsearviointia sekä vertaisoppia.

Hanke koostuu osaprojekteista, joissa: 

  • koordinoidaan ammatillisen koulutuksen kansallista laatuverkostoa
  • kehitetään malli tutkinnon perusteiden uudistamisen vaikutusten arviointiin
  • arvioidaan Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen normeihin ja viranomaisohjaukseen sisältyviä rakenteellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat erilaisten oppijoiden koulutuspolkujen yhdenvertaisuuteen
  • kehitetään valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan toimeenpanon seurantajärjestelmä
  • kehitetään systemaattinen malli valtakunnallisten opiskelija- ja työelämäpalautteiden analysoitujen tulosten julkaisuun
  • edistetään ammatillisten oppilaitosten kansainvälistä vertaisarviointia yhteistyössä Kroatian, Viron ja Slovenian kanssa
  • järjestetään koulutuksen järjestäjien edustajille opintovierailu EQAVET-verkoston maahan 
  • järjestetään kansainvälinen yhteiskehittämisen työpaja laadunvarmistuksesta ammatillisen koulutuksen digitaalisissa oppimisympäristöissä
  • järjestetään kansallisen tason vertaisarviointi Suomessa ja osallistutaan kansallisen tason vertaisarviointeihin yhteistyössä kansallisten NRP-koordinaatiopisteiden kanssa

EQAVET-suositusten toimeenpanoa edistää kansallisista laadunhallinnan koordinaatiopisteistä (Quality Assurance National Reference Point, NRP) muodostuva EQAVET-verkosto, joka tekee aktiivista yhteistyötä. Suomessa NRP-koordinaatiopisteenä toimii Opetushallitus. Kehittämistyötä ohjaa Euroopan komissio. 

Lisätietoja 

opetusneuvos Riikka Vacker, riikka.vacker [at] oph.fi