Uutinen

Asuntolatoiminnalla edistetään yhdenvertaisia opiskelumahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Hyvinvointi Oppilas- ja opiskelijahuolto
Vuosittaiset valtakunnalliset asumisen ohjauksen päivät järjestettiin Kokkolassa Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymässä 13.–14.6.2024. Tapahtumaan osallistui yli 60 ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten asuntoloiden asumisen ohjaajia ja johtoa. Päivillä keskusteltiin laadukkaasta asuntolatyöstä, jota voidaan edistää esimerkiksi asuntolaohjauksen vertaiskehittämisen työkalun VeKe:n avulla. Laadukkaalla asuntolatoiminnalla tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia ja mahdollistetaan opiskelu myös niille, jotka haluavat tulla opiskelemaan oppilaitokseen pidempien etäisyyksien päästä.
Ihmisiä seminaatitilassa
Ihmisiä seminaaritilassa

Muuttuva asuntolatoiminta

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä suuri osa asuntoloiden asukkaista on oppivelvollisia. Ensimmäisen päivän paneelikeskustelussa asuntolatoiminnan nähtiin muuttuneen majoittumisesta ja valvonnasta opiskelijoiden ohjaamiseen. Tämä edellyttää asuntoloiden henkilöstöltä ohjausosaamista, jota kehitetään mm. Sosiaalisesti kestävän ammatillisen koulutuksen valtionavustuksella. Avustuksella järjestetään asumisen ohjaajille ohjausosaamista vahvistavaa koulutusta etenkin tukea tarvitsevien asukkaiden kohtaamiseen ja heidän kanssaan toimimiseen.

 

Asuntolatoiminnan vaikuttavuus 

Päivien keskusteluissa ammatillisen koulutuksen asuntolatoiminta nähtiin merkittävänä osana ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta. Asuntolatoiminnan todettiin antavan vaikuttavuutta sekä opiskelijoille että koulutuksen järjestäjille. Pitkien etäisyyksien vuoksi asuntolatoiminta mahdollistaa opiskelijoille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella. 

Asumisen ohjauksella vaikutetaan myös opiskelijoiden hyvinvointiin järjestämällä vapaa-ajantoimintaa sekä tarjoamalla runsaasti erilaisia liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia. Tässä hetkessä asukkaiden keskuudessa suosituimpia ovat olleet kokkaustapahtumat ja grilli-illat. 

Keskustelussa nousi esiin, että koulutuksen järjestäjät voisivat nostaa asuntolatoiminnan järjestämisen osaksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Lisäksi Kouluterveyskyselyyn toivottiin erillistä kyselyosiota asuntoloissa asuville asukkaille.

 

Asuntolatoiminnan laatusuositukset ja asuntolaohjauksen vertaiskehittämisen työkalu VEKE

Opetushallitus on julkaissut vuonna 2023 päivitetyt asuntolatoiminnan laatusuositukset, joiden pohjalta SAKU ry on luonut yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa asuntolaohjauksen vertaiskehittämisen työkalun VeKe.

Päivien aikana käytyjen keskustelujen perusteella osa koulutuksen järjestäjistä hyödyntää asuntolatoiminnan kehittämisessä VeKe-työkalua säännöllisesti vuosittain. Työkalun avulla voidaan arvioida ja verrata asuntolatoimintaa samalla tavalla kaikissa koulutuksen järjestäjän asuntoloissa. Työkalu auttaa tunnistamaan mahdolliset eroavaisuudet eri asuntoloiden toiminnassa ja kehittämään tarvittaessa toimintaa yhdenmukaiseksi. 

VeKe-työkalun avulla koulutuksen järjestäjät ovat tunnistaneet asuntolatoiminnan muutos- ja kehittämistarpeet aikaisempaa paremmin. Asuntoloiden asukkaita osallistetaan aktiivisesti asuntolatoiminnan kehittämiseen ja VeKe työkalun yksi osio on asukkaille suunnattu kysely. Päivien keskusteluihin osallistuneet asumisen ohjaajat ja johto katsoivat, että Veke-työkalua hyödyntämällä luodaan valtakunnallisesti asuntolatoiminnan laatua sekä tehdään asuntolatoimintaa näkyvämmäksi. 

 

Valtakunnalliset asuntolaohjauksen päivät

Valtakunnalliset asumisen ohjauksen päivät ovat vuosittain asuntolatoiminnan henkilöstölle suunnattu tapahtuma, jonka päävastuullinen järjestäjä on Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry yhteistyössä koulutuksen järjestäjien, Aluehallintoviraston ja Opetushallituksen kanssa. 

Seuraavat asumisen ohjauksen päivät järjestetään 11.-12.6.2025 Sastamalassa ja järjestäjänä toimii SASKY koulutuskuntayhtymä.  

Lue lisää: