Uutinen

Ennennäkemätön kiinnostus ammatillisen koulutuksen huippuyksiköitä kohtaan: CoVE 2023 -haun tulokset julkaistu

Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Kiinnostus ammatillisen koulutuksen huippuyksiköitä (Centres of Vocational Excellence) kohtaan on kasvussa, mistä kertovat myös toukokuun alussa päättyneen haun hakemusmäärät. Hakemuksia jätettiin ennätykselliset 132.

Viime vuoden rahoitushaussa hakemuksia jätettiin 109 ja komissio myönsi rahoitusta noin 56 miljoonaa euroa 15 huippuyksikön muodostamiseen.
deltagare i utvecklingsarbete

Joka neljännessä CoVE-hankkeessa on mukana suomalainen toimija

Suomalaisten toimijoiden osallistuminen ammatillisen koulutuksen huippuyksiköihin on aktiivista ja Suomi on sijalla kuusi, kun tarkastellaan eri maiden osallistumista hankkeisiin vuosina 2020 - 2023. Neljän vuoden aikana komissio on myöntänyt rahoitusta CoVE-hankkeille yhteensä noin 150 miljoonaa euroa, mistä suomalaisten organisaatioiden rahoitusosuus on lähes kahdeksan miljoonaa euroa. CoVE-hankkeiden kautta saadaan varsin huomattavaa kehittämisrahoitusta ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuuden kehittämiseen uudenlaista osaamista vaativille aloille.

Tarvittavaa osaamista alueiden työelämälle: alueellinen kasvu ja innovaatio

Vuonna 2023 rahoitetut hankkeet liittyvät mm. seuraaviin aloihin ja teemoihin: vetyteknologia, merituulivoima, ilmastoälykäs maatalous, akkuala, mehiläistarhaus, rakennusala, matkailuala, datakeskuksiin liittyvä osaaminen sekä painettu, joustava ja orgaaninen elektroniikka. 

Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Saksan koordinoimassa Intelligent printing, flexible and organic electronics Excellence-hankkeessa. OSAO:n lisäksi Suomesta ovat mukana Teknologian tutkimuskeskus VTT sekä Oulun ammattikorkeakoulu.

Painettu, joustava ja orgaaninen elektroniikka (PFOE) on nopeasti kehittyvä ala, joka yhdistää eri tieteenaloja ja mahdollistaa tuotannon kevyistä, joustavista ja kustannustehokkaista elektronisista laitteista. Alan kehittyessä on kasvava tarve erityisosaamiselle ja asiantuntemukselle eri koulutustasoilla, mikä edellyttää sekä työntekijöiden taitojen parantamista että uusien kykyjen kouluttamista. INFINITE-hankkeen tavoitteena on kehittää tämän osaamisvajeen poistamiseen kohdennettuja koulutusohjelmia. Hanke pyrkii saavuttamaan ammatillista huippuosaamista tehokkaan opetuksen ja oppimisen, käytäntöjen, yhteistyön ja kumppanuuksien sekä asianmukaisen hallinnoinnin ja rahoituksen avulla.

Projektipäällikkö Kaisa Varis OSAO:sta kertoo, että hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa alueellista kasvua, innovointia ja sosiaalista osallisuutta samalla, kun edistetään kansainvälistä yhteistyötä tiedon jakamiseksi. “Olemme mukana kouluttamassa opiskelijoita työntekijöitä, ja opettajia yhdessä eri koulutusasteiden, tutkimuksen ja teollisuuden kanssa. Tehostamalla ammatillista koulutusta ja helpottamalla yhteistyötä koulutuksen, tutkimuksen ja teollisuuden välillä, hankkeessa käsitellään muuttuvia osaamisvaatimuksia, varmistetaan laadukkaat työllistymismahdollisuudet, ja edistetään innovatiivista, osallistavaa ja kestävää taloutta. Alueen työelämä saa tarvittavaa osaamista olemalla mukana kertomassa osaamistarpeista ja mahdollistamalla tulevien työntekijöiden harjoittelun yrityksessä”, Varis summaa.

Ilmastoälykäs maatalous ja EVECSA-hanke

Seinäjoen ja Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymät ovat mukana European Vocational Alliance for Climate Smart Agriculture (EVECSA) -hankkeessa, joka pyrkii mahdollistamaan ilmastoviisaiden toimintamallien käyttöönottoa, ja näin edistämään kestävää ruoantuotantoa sekä työmahdollisuuksia. EVECSA:n tavoite on helpottaa maatalousalan ammatillista koulutusta eri Euroopan maissa sopeutumaan muutoksiin siirryttäessä ilmastoystävällisempään maatalouteen, mm. kehittämällä oppimisratkaisuja vastaamaan paremmin alan tarpeisiin.

Hankkeessa toteutetaan seitsemän erilaista työpakettia, joissa tuotetaan maatalousalalle materiaalia, osaamista ja uusia toimintamalleja kaikkien yhteiseen käyttöön. Kaikissa paketeissa on päävastuullinen osaamiskeskus, joka levittää tulokset muille osaamiskeskuksille hankkeen aikana. Suomen osaamiskeskuksen työpaketissa tuotetaan malleja luonnonvara-alan koulutuksen vetovoiman ja imagon parantamiseen sekä lisäämään ilmastoviisautta eri kouluasteilla uusien toimintamallien kautta.

“Vastuullisuus on osa Sedun strategiaa, ja Sedu haluaa olla mukana hankkeissa, jotka osaltaan edistävät kestävää ja vastuullista kehitystä. EVECSA -hanke pyrkii mahdollistamaan nykyisten ja tulevien työntekijöiden ilmastoystävällisen toiminnan Euroopan maataloussektorilla. Alkutuotanto on Etelä-Pohjanmaalla tärkeä elinkeino, ja alkutuotannon osuus työpaikoista on merkittävästi suurempi kuin muualla Suomessa. Alueen toimijoiden on tärkeää olla mukana kehittämässä uusia toimintamalleja ja -menetelmiä, jotta ilmastoystävällinen toiminta pystytään huomioimaan maataloudessa”, kertoo kv-asioiden suunnittelija Juha Riippi.

“Kpedun luonnonvara-ala koulutuksella on Kestävän Kehityksen- sertifikaatti ja pyrimme aina kehittämään toimintaamme eteenpäin. Maatalousalan vastuullisuus ja kestävyys asioissa näemme tärkeäksi tehdä yhteistyötä suomalaisten kumppanien ja sidosryhmien kanssa. Näin saadaan jaettua ja lisättyä henkilöstön osaamista ja ponnistamme yhdessä seuraavalle tasolle tulevaisuustyössä. Tässä hankkeessa meillä on mahdollisuus benchmarkata myös muita eurooppalaisia koulutuksenjärjestäjiä ja yrityksiä uusien toimintamallien löytämiseksi ja käyttöönottamiseksi” toimialapäällikkö Hanna-Mari Laitala kertoo 

Hankkeen tärkeänä toimintona on eri toimijoiden parempi verkostoituminen ja yhteistyön lisääminen. Työ on melko pitkäjänteistä, koska hanke kestää neljä vuotta. Yhtenä perimmäisenä tavoitteena EVECSAssa on luoda lisää vetovoimaa maatalousalalle – ala tarvitsee innostuneita ja innovatiivisia uusia tekijöitä, ja toivomme että työelämä tulee hyötymään hankkeen tuloksista. Suomen osaamiskeskuksen muodostavat Kpedu, Sedu, ProAgria Keski-Pohjanmaa ja Lapin AMK, ja yhdessä sidosryhmien kanssa koossa on jo todella kattava verkosto, jolla hankkeen teemoja lähdetään työstämään. Kunnon lähtölaukaus hankkeelle saadaan kesän 2024 Farmari-näyttelystä, jossa EVECSA-hanke näyttäytyy sekä hanketoimijoiden näyttelyosastoilla että asiantuntijapuheenvuoroissa.

Opetushallitus tukee CoVE-hankkeiden verkostoitumista

Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt (Centres of Vocational Excellence, CoVE) kehittävät ammatillista koulutusta vastaamaan paremmin työelämän tarpeisiin. Hankkeiden lähtökohtana on alueelliset tarpeet ja strategiat, joiden toteuttamiseen haetaan uudenlaista yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten, korkeakoulujen, yritysten, tutkimuslaitosten, alakohtaisten järjestöjen ym. toimijoiden kumppanuuksilla.

Opetushallitus tukee suomalaisten CoVE-toimijoiden verkostoitumista kansallisesti. Järjestämme mm. online-aamukahveja, joissa hanketoimijat voivat vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia huippuyksiköiden toiminnasta.