Uutinen

Ensimmäinen ammatillisen koulutuksen Forward Looking -hanke Suomessa: VET2Sustain ja ammatillisen koulutuksen tulevaisuus

Hankkeet Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
VET2Sustain-hanke edustaa tärkeää askelta kohti ammatillisen koulutuksen tulevaisuutta. Se pyrkii vastaamaan muuttuvien työmarkkinoiden tarpeisiin, edistämään työllisyyttä ja vahvistamaan yhteistyötä ammatillisen koulutuksen tarjoajien ja työelämän välillä Euroopassa. Hankkeen laaja konsortio ja vahva verkostoituminen antavat hyvät lähtökohdat tavoitteiden saavuttamiseen.
VET2Sustain-hanke pyrkii vastaamaan muuttuvien työmarkkinoiden tarpeisiin, edistämään työllisyyttä ja vahvistamaan yhteistyötä ammatillisen koulutuksen tarjoajien ja työelämän välillä Euroopassa.

Suomessa on äskettäin käynnistynyt ensimmäinen Forward Looking -hanke, jossa ammatillisen koulutuksen koordinaattori toimii keskeisessä roolissa. Hankkeen tavoitteena on vastata Euroopan laajuiseen tarpeeseen lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja kehittää strategioita alan korkean laadun ylläpitämiseksi. Keskustelimme hankkeen koordinaattorin, Omnian Mika Heinon kanssa, miten hanke kytkeytyy Euroopan unionin asettamiin painopisteisiin ja mitä konkreettisia toimia ja tuloksia hankkeelta voidaan odottaa.

Hanketyypissä on kaksi keskeistä painopistettä: pienet työllistävyyttä lisäävät osaamiskokonaisuudet ja ammatillisen koulutuksen houkuttelevuuden lisääminen. Mika Heino kertoo, että hakuvaiheessa pohdittiin, mistä osastosta rahoitusta haetaan, sillä tavoitteet olivat laajoja. Hakemuksessa pyrittiin ottamaan huomioon laajempi näkökulma siitä, mitä ammatillisessa koulutuksessa tulisi kehittää ja miten sen vetovoimaa voitaisiin lisätä.

VET2Sustain-hanke pyrkii vastaamaan muuttuvien työmarkkinoiden tarpeisiin, edistämään työllisyyttä ja vahvistamaan yhteistyötä ammatillisen koulutuksen tarjoajien ja työelämän välillä Euroopassa. Hankkeen laaja konsortio ja vahva verkostoituminen antavat hyvät lähtökohdat tavoitteiden saavuttamiseen.

Yhteiset haasteet ja systeemitason muutos

Mika Heino muistuttaa, että ammatillisen koulutuksen haasteet ovat samankaltaisia eri puolilla Eurooppaa. Hankekonsortio muodostettiin tuttujen eurooppalaisten kumppaneiden kanssa, ja yhteisenä tavoitteena on systeemitason muutos. Ammatillinen koulutus koetaan usein toissijaiseksi vaihtoehdoksi eri maissa, ja tähän imagoon halutaan hankkeella tuoda muutosta. Suomesta hankkeessa on mukana kuusi ammatillista oppilaitosta eri puolilta maata. Suomen lisäksi hankkeessa on mukana kumppanit Saksasta, Italiasta ja Hollannista.

Hankkeessa pyritään kehittämään ammatillista koulutusta ja lisäämään sen vetovoimaa ja pitovoimaa. Toimintamuotoina ovat muun muassa oppimisen sisältöjen ja menetelmien kehittäminen sekä erilaiset keskustelutilaisuudet oppilaiden, opettajien ja opiskelijoiden kesken. Tavoitteena on myös tavoittaa potentiaalisia opiskelijoita jo peruskoulun 8.–9.-luokilla ja tehdä ammatillisesta koulutuksesta houkuttelevampi vaihtoehto.

Osallisuus on hankkeessa keskeistä, ja siksi pyritään varmistamaan, että kaikki hankkeen toimenpiteet ja tuotokset sopivat mahdollisimman monelle oppijalle. Vihreä siirtymä otetaan huomioon esimerkiksi vähentämällä tarpeetonta matkustamista ja hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja.

Työelämän kanssa halutaan hankkeessa ylläpitää jatkuvaa dialogia. Suomesta mukana on erilaisia ammatillisen koulutuksen toimijoita, joilla on omat työelämäverkostonsa, mutta hankkeessa on myös työelämäkumppaneita kuten ThingLink Suomesta ja Saksassa käsityökamari, jolla on vahvat työelämäverkostot.

Verkostoissa on voimaa

Hankkeessa on mukana laaja konsortio, jossa eri maista ja organisaatioista tulevat kumppanit tuovat monipuolista osaamista. Heino antaa uusille hakijoille vinkin varata riittävästi aikaa ja sitouttaa koko konsortio hakemuksen tekoon. Yhteistyöllä ja monipuolisella osallistumisella varmistetaan hakemuksen laatu ja menestyksekkyys.

Hankkeen toimenpiteillä, joihin kuuluu sarja tapahtumia kuten työpajoja ja tapaamisia niin kansallisesti, alueellisesti kuin kansainvälisesti, tavoitetaan suoraan yli 300 opiskelijaa, yli 150 työelämän edustajaa ja lukuisia ammatillisen koulutuksen opettajia, päättäjiä ja potentiaalisia opiskelijoita ja heidän vanhempiaan. Hankkeessa luodaan myös verkkoalusta eurooppalaisille ammatillisen koulutuksen toimijoille.

Ammatillisen koulutuksen on säilyttävä joustavana, ketteränä ja mukautuvana, jotta se vastaa muuttuvien työmarkkinoiden tarpeita. Keskittymällä digitaalisiin taitoihin, pehmeisiin taitoihin, elinikäiseen oppimiseen, työnantajien kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä monimuotoisuuteen ja osallisuuteen, ammatillinen koulutus voi valmistaa opiskelijoita tulevaisuuden työhön.

Lue lisää hankkeesta: https://vet2sustain.eu/ 

TEKSTI: Sari Huttunen