Uutinen

Kansainvälinen projektityö ja kansalliset opetussuunnitelmat nivoutuvat onnistuneesti yhteen palkituissa eTwinning-projekteissa

Kansainvälisyys Erasmus+ eTwinning Kansainvälistyminen
Opetushallitus palkitsee tänä keväänä suomalaisina eTwinning-projekteina kolme projektia eri koulutussektoreilta. Niissä kaikissa kansainvälistä yhteistyötä on tehty oppilaitoksen arjessa oppijakeskeisesti tietotekniikkaa monipuolisesti hyödyntäen, ja projektin tavoitteet on nivottu osaksi kansallista opetussuunnitelmaa tai ammatillisen tutkinnon perusteita.
Opettaja keskustelee oppilaiden kanssa

Tänä vuonna parhaina suomalaisina eTwinning-projekteina palkittiin Kultavuoren koulun ”Erasmus + Take Care! Sustainable children - sustainable Earth” teemana ympäristövastuullisuus (eTwinning alakoulussa), Seinäjoen lyseon ”Our Dream School” teemana oppimisympäristö (eTwinning yläkoulussa) sekä Lapin koulutuskeskus Redun ”From snow dunes to sand dunes - cultural diversity across Europe from NE to SW” teemana kulttuuriperintö (eTwinning ammatillisessa koulutuksessa). 

Kohti kestävämpää elämäntapaa

Kultavuoren koulun eTwinning-projektissa kokeiltiin erilaisia tapoja opettaa lapsille kestävän kehityksen periaatteiden mukaista elämäntapaa. Mukana oli kahdeksan koulua ja yhteensä noin 2700 oppilasta kuudesta eri maasta. Oppilaat osallistuivat sekä virtuaaliseen että kasvokkain tapahtuvaan yhteistyöhön.

-    Virtuaalisten ”matkojen” aikana oppilaat työskentelivät kolmen päivän ajan monikulttuurisissa ryhmissä, opettaja Ulpu Siponen kertoo. – Yhteydenpitoon ja oppimiseen käytettiin monia eri sovelluksia, joilla oppilaat saattoivat viestittelyn ja opiskelun lisäksi esimerkiksi äänestää.  

Näiden virtuaalimatkojen aiheina olivat muun muassa ekologisuus, ilmastonmuutos, ekologinen taide ja aktiivinen kansalaisuus. Ympäristöaiheita tarkasteltiin yksilöä tai yksittäistä koulua laajemmasta, koko yhteisöä ja sen kehittämistä koskevasta perspektiivistä käsin. Aktiivisten oppimismenetelmien avulla oppilaille tarjottiin mahdollisuus vaikuttaa omaan ympäristöönsä.  

Kolme vuotta kestäneen projektin tuloksena parannettiin muun muassa kierrättämistä kouluissa ja luotiin projektin tueksi oppimispaikkoja myös ulos, pois luokkahuoneista. Yksi projektin konkreettisista tuloksista oli verkko-oppikirja ”Go Green in Schools”, jonka tekemiseen kaikki oppilaat osallistuivat.

-    Monikulttuurinen ryhmämme oli tehokas ja aktiivinen, emmekä luovuttaneet edes silloin, kun kouluja suljettiin koronapandemian takia. Kehitimme tapoja tehdä yhteistyötä verkossa kotoa käsin. Tosin omat haasteensa aiheutti mukana olevien oppilaiden suuri määrä, jonka takia ihan kaikkea suunniteltua ei voitu toteuttaa.

Oppilaat ja opettajat oppivatkin käyttämään useita erilaisia verkkotyökaluja ja lisäksi monia ohjelmistoja kuten kuvankäsittely- ja videoeditointiohjelmia toimisto-ohjelmien lisäksi. Virtuaalitapaamisissa hyödynnettiin myös erilaisia pelialustoja kuten Minecraftia, joiden avulla oppilaat saatiin osallistumaan luovalla ja innostavalla tavalla.

Lisäksi oppilaat tutkivat ympäristöteemaa käytännössä monenlaisin tavoin: he esimerkiksi paransivat koulunsa kierrätysjärjestelmää, rakensivat linnunpönttöjä, uudistivat vanhoja vaatteita, organisoivat kierrätyskauppoja, istuttivat kasveja ja keksivät tapoja puhdistaa vettä.  

-    Projektin tärkein anti oli mielestämme se, että saimme lisättyä oppilaiden tietoisuutta ympäristöasioista ja myös heidän halukkuuttaan suojella luontoa. Käytännön tekemisen kautta oppilaat saivat kokemuksen siitä, että he voivat itse tehdä asioita ja vaikuttaa. Tämä antaa heille motivaatiota toimia jatkossakin, ja tuo myös toivoa ilmastonmuutoksen edessä.

Unelmien koulun ideointia ja eurooppalaista identiteettiä

Seinäjoen lyseon yksivuotisen Our Dream School -projektin tavoitteena oli tuoda EU:n Green Deal luovalla tavalla osaksi oppimisympäristöjä ja oppimista. Oppilaat pohtivat projektissa unelmakoulun ja todellisen koulunsa välisiä eroja sekä suunnittelivat oppimisympäristöjä, joissa he voisivat tuntea olonsa turvallisemmaksi ja mukavammaksi ja jotka myös tehostaisivat oppimista.

Tavoitteena oli myös kehittää oppilaiden kielitaitoa ja kielellistä ilmaisua sekä digitaalisia taitoja ja saada lisää tietoa kumppanimaista ja niiden kulttuurista sekä sitä kautta rakentaa yhteistä eurooppalaista identiteettiä. 

-    Tämän projektin ehkä merkittävin tulos on se, että oppilaat ovat olleet hyvin motivoituneita tutkimaan, etsimään tietoa ja oppimaan kumppanimaiden kulttuureista ja oppimisympäristöistä. Samalla he ovat voineet konkreettisesti huomata, miten englannin kielellä kommunikoiden on mahdollista tehdä yhteistyötä ja työskennellä yhdessä toisesta maasta tulevien oppilaiden kanssa jonkin yhteisen asian - kuten nyt tässä unelmien koulun - tiimoilta, opettaja Sanna Pernaa sanoo.    

Yhteistyössä hyödynnettiin laajasti erilaisia sovelluksia ja verkkotyökaluja. Lisäksi jokaisen maan oppilaat osallistuivat yhteen liikkuvuuteen ja pääsivät näin konkreettisestikin tutustumaan oppimisympäristöihin toisessa maassa.

Projektin tuloksia on esitelty muun muassa koulujen verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdissä. 

-    Opettajan näkökulmasta yhteistyön parasta antia oli kokeneiden yhteistyökumppaneiden antama tuki ja sitoutuminen pitkäjänteiseen yhteistyöhön, joka on jatkunut kuluvana lukuvuonna uuden projektin merkeissä.

Ammatillisessa eTwinning-projektissa kartutettiin kielitaidon lisäksi opintosuorituksia

Lapin koulutuskeskus Redun eTwinning-projektin teemana oli kulttuuriperintö, jonka neljään osa-alueeseen – aineellinen, aineeton, luonto ja digitaalinen – opiskelijat pääsivät projektissa tutustumaan. 

-    Perusajatuksena oli, että projektiin osallistuvat – niin opiskelijat kuin opettajat ja muu henkilökunta – oppivat sekä omasta että kumppanimaan kulttuurista, Mari Jokela Redusta kertoo. 

Portugalilaisten ja suomalaisten ammattiopiskelijoiden yhteistyö alkoi suunnittelemalla projektille logoja, joista opiskelijat äänestivät parhaan. Opinnot alkoivat virtuaaliopintojaksona, jonka aikana opiskelijat tapasivat toisiaan yhteisillä oppitunneilla viikoittain. Virtuaalisten tapaamisten lisäksi projektiin sisältyi myöhemmässä vaiheessa liikkuvuuksia, joiden ohjelmassa hyödynnettiin aiemmilla jaksoilla tehtyjä esityksiä. Opiskelijat olivat mukana suunnittelemassa sekä liikkuvuusjaksojen ohjelmaa että projektin lopputuotosta: e-kuvakirjaa kulttuuriperinnöstä ja Erasmus+-hankkeesta. 

-    Liikkuvuusjaksojen toteutus oli osa opiskelijoiden ammatillisia opintoja. Opiskelijat toteuttivat jaksoilla erilaisia matkailuopintoihin liittyviä aktiviteetteja kuten esimerkiksi laskiaispäivän ohjelmaa, saunaohjelmaa ja lounaan valmistamista portugalilaisen keittiömestarin kanssa.  

Tämän lisäksi opiskelijat pystyivät suorittamaan projektin aikana yhteisiä tutkinnon osia kuten englanti sekä erilaisia ammatillisia tutkinnon osia kuten matkailupalvelujen toteuttaminen, opastuspalvelut ja majoituspalvelut. Näyttöjä opiskelijat suorittivat erityisesti matkailualan erilaisissa työtehtävissä.

Tärkeä osa yhteistä toimintaa oli kielen opiskelu. Keskeisimmistä sanoista tehtiin Suomi-Englanti-Portugali-sanasto, jota laajennettiin projektin edetessä. Projektin lopputuotoksena syntyneen sähköisen kirjan taitosta, aikataulusta ja layoutista vastasi suomalainen merkonomiopiskelija osana markkinointiviestinnän ja sisällöntuotannon opintojaan. 

Suomessa projektiin saivat osallistua eri alojen opiskelijat; myös siitä syystä teemaksi valikoitui kaikille sopivat kulttuuriperintö. 

-    Koulullamme on jo vuosien ajan ollut paikallinen tutkinnon osa ”Kansainvälinen osaaja – International talent”, jonka opiskelijamme suorittivat projektin aikana. 

Projektissa opittiin puolin ja toisin hyviä uusia toimintatapoja, joita on Redussa jalkautettu omaan toimintaan myös projektin päättymisen jälkeen.


 

Mikä eTwinning?

eTwinning on EU:n Erasmus+ -ohjelman rahoittama kansainvälistymisen verkkotyökalu ja verkosto, joka tarjoaa eurooppalaisille kouluille mahdollisuuden olla yhteydessä toisiinsa ja tehdä kansainvälistä yhteistyötä verkossa. Vuosittain Opetushallituksen eTwinning-tukipalvelu palkitsee esimerkillisiä eTwinning-projekteja.
eTwinning edistää koulujen kansainvälistä yhteistyötä tarjoamalla kouluille ja oppilaitoksille tukea, työkaluja ja palveluja.


Lisätietoa:
Ohjelma-asiantuntija Riikka Aminoff, puh. 029 533 1387, riikka.aminoff [at] oph.fi 
Ohjelma-asiantuntija Olga Lappi, puh. 029 533 1593, olga.lappi [at] oph.fi