Uutinen

Opetushallituksen määräykset nyt keskitetysti saatavilla

Ajankohtaista
ePerusteet -palvelu toimii jatkossa Opetushallituksen ainoana virallisena määräyskokoelmana. Kansalaiset sekä varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät löytävät keskitetystä palvelusta kaikki Opetushallituksen voimassa olevat määräykset valtakunnallisten opetussuunnitelmien, tutkintojen ja koulutusten perusteiden lisäksi.
Tietokone ja kädet

Opetushallitus antaa muualla laissa säädettyjen toimivaltuuksien mukaisesti velvoittavia määräyksiä. 

-Opetushallituksen tehtävän kannalta tärkeimpiä määräyksiä ovat varhaiskasvatussuunnitelman, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien, ammatillisen koulutuksen tutkintojen ja muiden koulutusten perusteet. Tämän lisäksi Opetushallitus voi antaa määräyksiä myös muissa asioissa, joihin sillä on lainsäädäntöön perustuva toimivaltuus. Tällaisia ovat esimerkiksi tietyt kansallisten tietovarantojen, kuten kasvatuksen ja opetuksen KOSKI sekä varhaiskasvatuksen Varda, tietojen tallentamiseen liittyvät määräykset, taustoittaa juristi Heidi Ruonala.

Määräykset julkaistaan Opetushallituksen ylläpitämässä ePerusteet-palvelussa, joka toimii ministeriöiden ja muiden valtion viranomaisten määräyskokoelmista annetun lain (189/2000) mukaisena Opetushallituksen määräyskokoelmana. ePerusteet-palvelussa ylläpidetään sekä määräyskohtaista että määräykseen mahdollisesti tehtyjä muutoksia sisältävää ajantasaista asiakirjaa. Määräyksistä ei tehdä painettuja versioita, mutta käyttäjä voi tulostaa määräykset palvelusta.

Opetushallituksen antamat varhaiskasvatussuunnitelmien, opetussuunnitelmien sekä tutkintojen perusteet, jotka ohjaavat opetuksen ja koulutuksen toteuttamista, ovat olleet keskitetysti palvelussa saatavilla jo vuodesta 2016. Jatkossa palveluun tullaan viemään voimassa olevat sekä kaikki uudet määräykset. 

-ePerusteet-palvelusta on jo pitkään ollut saatavilla valtakunnalliset opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet. Uudistuksen myötä myös muita määräyksiä voi tuoda palveluun. Hakutoimintojen avulla määräyksiä on helppo etsiä palvelusta. Kehitämme palvelua edelleen käyttäjien huomioiden perusteella, kertoo ePerusteet-palvelun palveluvastaava Marjut Anderson.

Vanhat määräykset, joiden voimassaolo on päättynyt, ovat saatavilla Opetushallituksen kirjaamon kautta kirjaamo [at] oph.fi (kirjaamo[at]oph[dot]fi). 

 

Lisätietoja

juristi Heidi Ruonala heidi.ruonala [at] oph.fi  p. 029 533 1491
erityisasiantuntija Marjut Anderson marjut.anderson [at] oph.fi (marjut[dot]anderson[at]oph[dot]fi) p. 029 533 1497

Opetushallituksesta annetun lain (564/2016) mukaan Opetushallitus toimii asiantuntijavirastona koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja elinikäiseen oppimiseen sekä kansainvälistymiseen liittyvissä tehtävissä. Opetushallitus päättää muualla laissa säädettyjen toimivaltuuksien mukaisesti varhaiskasvatussuunnitelman, opetussuunnitelmien, tutkintojen ja koulutusten perusteista ja muista määräyksistä. Määräyksillä tarkoitetaan viranomaisen antamia velvoittavia oikeussääntöjä.

Opetushallituksen määräyksillä on keskeinen merkitys koulutuksen ja kasvatuksen ohjauksessa sekä koulutuksen ja kasvatuksen laadun ja koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden varmistamisessa. Opetushallituksen normiohjausta täydennetään informaatio-ohjauksella, kuten neuvonnalla ja ohjauksella, täydennyskoulutuksella sekä erilaisilla tukimateriaaleilla.

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjä ei voi varhaiskasvatussuunnitelmaa tai opetussuunnitelmaa laatiessaan tai koulutusta järjestäessään jättää noudattamatta tai poiketa Opetushallituksen päättämien perusteiden velvoittavilta osilta millään perusteella.