Uutinen

Väkivalta ei ole koskaan hyväksyttävää

Ajankohtaista Kodin ja koulun yhteistyö Opetus ja ohjaus Oppimisympäristö Opettajat ja kasvattajat Turvallisuus
Julkisuudessa on keskusteltu Viertolan kouluampumisen jälkeen siitä, miksi lapsi tai nuori päätyy käyttäytymään väkivaltaisesti. Keskustelussa on osin unohtunut se tosiasia, että väkivalta ei ole koskaan hyväksyttävää. On tärkeää, että lapsille ja nuorille ei jää asiasta virheellisiä käsityksiä. Tämän kuuleminen selkeästi aikuisilta on olennaista lasten ja nuorten turvallisuudentunteelle: vastuu omasta toiminnasta on aina tekijällä.
Yksinäinen poika istuu lattialla.

Suosittelemme, että esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa keskustellaan oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa ja tähdennetään, että oikeus koskemattomuuteen ja turvallisuuteen on jokaisen perusoikeus. Väkivalta on väärin, ja väkivallan seuraukset voivat olla vakavia ja johtaa pahimmillaan kuolemaan. Väkivalta tai sillä uhkailu eivät ole sallittuja keinoja ratkaista ristiriitatilanteita tai omaa pahaa oloa. Ongelmiin täytyy löytää muita ratkaisuvaihtoehtoja ja hakea tarvittaessa apua. 

Kouluissa ja oppilaitoksissa käytävissä keskusteluissa on hyvä painottaa, että väkivalta ei ratkaise ongelmia ja voi myös olla rikos. 15 vuotta täyttänyt on rikosoikeudellisessa vastuussa. Alaikäinen voi myös olla vahingonkorvausvelvollinen, varsinkin jos hän on tehnyt teon tahallisesti. Vahingonkorvauksessa ei ole 15 vuoden ikärajaa, ja väkivallan tekijä voi joutua korvausvastuuseen iästä riippumatta. Kouluilla ja oppilaitoksilla on käytössään laissa määritellyt kurinpitokeinot. Alaikäisten rikollisuuteen puuttuvat myös lastensuojelun viranomaiset, joilla on muiden tukitoimien lisäksi tarvittaessa toimivalta sijoittaa lapsi kodin ulkopuolelle.

Monissa kouluissa ja oppilaitoksissa on jo keskusteltu aiheesta. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien on tärkeää suunnitella ja varmistaa asian käsittely jokaisen oppilas- ja opiskelijaryhmän kanssa. Opiskeluhuoltopalveluiden asiantuntijat, kuraattorit, psykologit, terveydenhoitajat ja lääkärit voivat olla tässä apuna.

Asian käsittely myös varhaiskasvatuksessa ikätasoisesti on tärkeää erityisesti, jos lapset ottavat asian puheeksi tai henkilöstö huomaa lapsen leikeissä jotain kriisitilanteen tapahtumiin liittyvää. 

Tärkeää on myös hyvä yhteistyö kotien kanssa: kodeissa on hyvä tietää, kun asiaa on käsitelty, jotta keskustelua voi tarvittaessa jatkaa myös huoltajien kanssa.

Tunne- ja vuorovaikutus- sekä turvallisuustaitojen oppiminen ovat osa opetuksen ja koulutuksen tavoitteita

Varhaiskasvatussuunnitelman, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteisiin ja ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteisiin sisältyy tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, turvallisuustaitoihin sekä eettisesti vastuullisesti toimimiseen liittyviä tavoitteita. Niiden edistäminen on koko varhaiskasvatusyksikön, koulun tai oppilaitoksen tehtävä. 

Lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa on hyvä pohtia ja harjoitella rakentavia vuorovaikutuksen tapoja sekä toimintamalleja ongelmatilanteisiin. Tunnetaitojen kuten tunteiden tunnistamisen, säätelyn ja ilmaisun taitojen harjoittelussa oleellista on viestiä, että kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja, mutta kaikki teot eivät ole. Toisia ei saa tahallisesti satuttaa, ei henkisesti eikä fyysisesti. Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen täytyy tarjota lapsille, oppilaille ja opiskelijoille välineitä, joiden avulla he voivat toimia myös haastavia tunteita herättävissä tilanteissa. 

Osa lapsista ja nuorista saattaa olla huolissaan omasta tai kavereidensa turvallisuudesta. Opettajien sekä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien aikuisten olisikin hyvä tarkkailla, millaiset turvallisuuteen liittyvät asiat lapsia ja nuoria askarruttavat tai pelottavat. Näitä asioita kannattaa matalalla kynnyksellä ottaa puheeksi ja käsitellä niitä lapsen tai nuoren ikätaso huomioiden. Samalla on tärkeää viestiä selvästi, että väkivaltaan ja väkivallalla uhkailuun puututaan aina.