Finansiering för internationalisering

Utbildningsstyrelsen stöder internationaliseringen av det finska samhället. Vi samordnar praktik-, utbytes-, och stipendieprogram och ansvarar för verkställigheten av och informationen om Europeiska unionens program inom vårt verksamhetsområde i Finland. Merparten av finansieringen för internationalisering kommer från utomstående finansiärer (t.ex. EU, Nordiska ministerrådet). Exempel på internationell finansiering är bland annat

  • Erasmus+-programmet som är Europeiska unionens program för utbildning, ungdomsfrågor och idrott och som finansierar europeiskt samarbete inom dessa områden samt internationell mobilitet
  • Nordplus och andra nordiska program som stärker utbildningssamarbetet mellan de nordiska länderna, främjar nordisk kultur och stöder utvecklingen och spridningen av innovativa produkter, processer och god praxis inom utbildning
  • högskolornas internationella samarbetsprogram
  • Kreativa Europa- och Medborgarnas Europa-programmen som finansierar europeiska samarbetsprojekt inom kultur och medborgarverksamhet
  • internationella EDUFI-arbetspraktikplatser för högskolestuderande och nyutexaminerade.

Du hittar närmare information om internationella program som koordineras av Utbildningsstyrelsen och finansieringen av dem på adressen cimo.fi/program