Statsunderstöd

Det främsta målet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stöda utvecklings-, försöks- och startprojekt, där man skapar goda modeller, metoder och praxis, som kan spridas vidare. Därtill strävar man efter bestående funktionella och konstruktiva förändringar och förbättringar.

Projekten stöder genomförandet av den nationella utbildningspolitiken och resultatavtalet samt föreningen av utbildningsanordnarnas behov med de nationella målen. Det är önskvärt att projekten är breda och bildar större helheter och nätverk.

Redovisning av användningen av statsunderstöd

Användningen av statsunderstöd omfattas av redovisningsskyldighet. Information om blanketter och eventuell möjlighet att redovisa digitalt finns under utbildningsområdena i vänstra menyn (gäller de ansökningar som gjorts innan det nya digitala ansökningssystemet införts).

Till de statsunderstödstagare som lämnat in ansökningar i det nya digitala ansökningssystemet skickas en länk till den digitala redovisningsblanketten.

Statens specialunderstöd för att stödja barns socioemotionella färdigheter i småbarnspedagogiken och för att utveckla kompetensen om kulturell mångfald i den grundläggande utbildningen

Ansökningstiden börjar 12.10.2018 och slutar 12.11.2018 kl. 16.15.

Av anslag i statsbudgeten för år 2018 utlyser Utbildningsstyrelsen 4,6 miljoner euro i statens specialunderstöd för att stödja barns socioemotionella färdigheter i småbarnspedagogiken och för att utveckla kompetensen om kulturell mångfald i den grundläggande utbildningen. Statsunderstöd beviljas forsknings- och fortbildningsenheter vid universitet eller yrkeshögskolor på basis av ansökningar att användas under åren 2018–2019.

Ansökningshelheten är indelad i två delar (A och B). Vartdera understödet ska sökas separat på en egen ansökningsblankett.

Ansökningsblankett (pdf)

A. Att stödja barns socioemotionella färdigheter i småbarnspedagogiken: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/173/?lang=sv

B. Att utveckla kompetensen om kulturell mångfald i den grundläggande utbildningen: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/178/?lang=sv

Ansökningstiden för statsunderstöden börjar 12.10.2018 och slutar 12.11.2018 kl. 16.15. Målet är att besluten fattas under november månad.

 

Anvisningar för användning av Utbildningsstyrelsens projektlogotyp

Utbildningsstyrelsens officiella logotyp används inte i samband med projekt som är finansierade av Utbildningsstyrelsen. En speciell logga har tagits fram för projektverksamhet – den sk. projektlogotypen som anger Utbildningsstyrelsens roll som finansiär av projektet.

Denna projektlogga bör användas i fall man väljer att använda någon visuell symbol för Utbildningsstyrelsen i t.ex. presentationsmaterial, publikationer eller på webbsidor.

Svenska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Finska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Engelska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster