Redovisning av statsunderstöd

Redovisningen av statsunderstöd görs i det digitala statsunderstödssystemet (mellan- och slutredovisningar). Statsunderstöd inom fria bildningen som beviljats 2016 redovisas i det digitala statsunderstödssystemet. Ett undantag utgör studiesedelsunderstödet som beviljats år 2016, detta understöd redovisas på blanketten nedan.

Understöd i form av studiesedlar