Publikationer som gäller gymnasiet

Namn År Ämnesområde
Anläggningsprojekt inom allmänbildande utbildning2007
Finansiering
De svenska gymnasierna i Finland2007
E-learning Nordic 2006 - Effekterna av IT i undervisningen 20062006
Skol-IT
Elever och studerande med ett främmande språk som modersmål på 2010-talet2017
Mångkulturel
Statistik
Erfarenheter i omlopp 2013
Skol-IT
Ett funktionellt skolbibliotek2016

Fakta Express 4B/2017: Statistik över skolornas internationella verksamhet läsåret 2016–2017 2017

Internationalisering
Fakta Express 4B/2018: Vad tänker unga om kulturell mångfald och tolerans? Enkätresultat från 20172018

Fakta Express 7B/2018: På besök, som utbyteselev och i inlärning på en utländsk arbetsplats. Statistik om internationell mobilitet bland gymnasie- och yrkesstuderande 20172018

Internationalisering
Fakta Express1B/2017: Nya idéer och perspektiv för vardagligt skolarbete2017

Internationalisering
Fortbildning i användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen2005
Skol-IT
Framtidsfostran - en väg till framtiden2008
Handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter2018
Trygghet och välmående
Handbok för planering av bildkonstsaler2007
Konstämnen
Historia i nuet2006
Jämställdhetsarbete i praktiken2012
Annan
Jämställdhetsarbete är en kunskapsfråga 2015
Konstruktiv interaktion 2017
Deltagande
Kriterier för god handledning2014
Annan
Kunskapa på nätet - med hjälp av lärobjekt2004
Skol-IT
Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola2007
Deltagande
Kvalitetskriterier för nätbaserade läromedel2006
Kvalitetsrekommendation för den internationella verksamheten2011
Internationalisering
Lärande i samspel - med eTwinning som språngbräda2013
2012
Skol-IT
Internationalisering
Lärarna och rektorerna i Finland 20162017
Statistik
Läromedelssituationen våren 2010 för de finlandssvenska grundskolorna och gymnasierna2011
Med kvalitet i fokus - e-läromedlen i undervisning och lärande2012
2013
Skol-IT
Minnen - myter - mening2007
Mot gemensam syn på jämställdhet2008
Multilitteracitet2018
Det andra inhemska och främmande språk
Nationen växer fram - Vi firar autonomin2009
Kulturarv
Historia ja samhällslära
Offentlighet och informationshantering inom undervisningsväsendet2018

Annan
Opettajat Suomessa 2013 - Lärarna i Finland 20132014
Statistik
Regionalt samarbete II2006
Rättigheter och skyldigheter vid användningen av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter i skolan 2017
Skol-IT
Kommunikation och media
Samarbete mellan skolor och läroanstalter samt företag och sammanslutningar, marknadsföring och sponsring 2014
Kommunikation och media
Annan
Samarbetet mellan gymnasiet och yrkesutbildningen2010
Skola 3.02010
Skol-IT
Skolan möter världen2011
Internationalisering
Mångkulturel
Skol-IT
Deltagande
Hållbar utveckling
Skolor lär sig utvecklingspartnerskap2015
Internationalisering
Slutrapport över Utbildningsstyrelsens TOKI-projekt 2007–20102011
Modersmål och litteratur - svenska
Det andra inhemska och främmande språk
Språk i rörelse - skolspråk, flerspråkighet och lärande2017
Det andra inhemska och främmande språk
Språk, identitet och skola II2011
Det andra inhemska och främmande språk
Strategi och verksamhetsplan för fostran och utbildning i hållbar utveckling 2006-20142006
Hållbar utveckling
Testning av lärobjekt i de finländska Celebrate-skolorna år 2003–20042004
Textmiljöer2009
Modersmål och litteratur - svenska
Undervisa om kontroversiella frågor2017
Internationalisering
Uppföljning av jämställdhetsplanerna2010
Utarbetande av ordningsregler2016
Trygghet och välmående
Utrymmen, säkerhet och utrustning för undervisningen i naturvetenskaperna2011
Miljö- och naturkunskap
Utvecklandet och befästandet av den nätbaserade undervisningen2005
Välbefinnande i morgondagens skola - Ram för utveckling av elevvården2011
2012
Trygghet och välmående
Yrke 20202009
Statistik
Yrke 20252012
Elev- och studiehandledning
Annan
Årsbok för utbildningsstatistik 2014 - Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 20142014
Statistik