Publikationer som gäller yrkesutbildningen

Namn År Ämnesområde
Arbetarskydd inom inlärning i arbetet i grundexamen för lantbruksbranschen2007
Arbetarskydd inom inlärning i arbetet i grundexamen för natur och miljö2007
Arbetarskyddet vid inlärning i arbetet i grundexamina inom byggnadsbranschen och husteknik2001
Arbetskapacitetsintyg för yrkesutövare2008
Avtal om att ordna fristående examina 20062007
Bedömningsguide 20152015
Evaluering
Betyg2015
Betygsmodeller 2015 - Yrkesinriktade grundexamina och handledande utbildningar2015
De kunde inte tänka sig göra annat2007
Delarna i de fristående examina 1.1.20072007
Delarna i de fristående examina 1.1.20082008
Den kompetensbaserade utbildningen genomförs – stegmärken för utbildningsanordnarna2015
Annan
Den kunniga läraren 2010−20202010
Elever och studerande med ett främmande språk som modersmål på 2010-talet2017
Mångkulturel
Statistik
Fakta Express 4B/2018: Vad tänker unga om kulturell mångfald och tolerans? Enkätresultat från 20172018

Finecvet som vägvisare2012
Internationalisering
Fortbildning i användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen2005
Skol-IT
Framtidsfostran - en väg till framtiden2008
Fristående examina 1.1.20072007
Fristående examina 1.1.20082008
Från försök till verklig utveckling2006
Från personligt vuxenstudier till personligt tillämpad vuxenutbildning2007
Föreskrift om individualisering2007
Genomförande av grunderna för de yrkesinriktade grundexamina inom den grundläggande yrkesutbildningen 2016
Givande studier? - Studieavbrott vid yrkesläroanstalterna2007
God praxis, modeller och mekanismer för personlig tillämpning2006
Handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter2018
Trygghet och välmående
Handbok för utbildningen av arbetsplatshandledare2013
Handbok om fristående examina 20162016
Handbok om specialundervisning - Grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad vuxenutbildning2017
Handledning i processen med fristående examina2006
Inlärning i arbetet handledning för utbildningsanordnare2002
Integrationsutbildningen för vuxna invandrare2008
Mångkulturel
Internationalismen är vår styrka - Strategisk planering av den internationella verksamheten inom yrkesutbildningen2010
Internationalisering
Jämställdhetsarbete i praktiken2012
Annan
Konstruktiv interaktion 2017
Deltagande
Kriterier för god handledning2014
Annan
Kunskapa på nätet - med hjälp av lärobjekt2004
Skol-IT
Kvalitetskriterier för nätbaserade läromedel2006
Kvalitetsledning för yrkesutbildningen1999
2000
Evaluering
Kvalitetsledning i anslutning till läroavtalsutbildning2003
Evaluering
Läget för studerande med invandrarbakgrund inom den grundläggande yrkesutbildningen läsåret 2009–20102011
Statistik
Lärande i samspel - med eTwinning som språngbräda2013
2012
Skol-IT
Internationalisering
Lärarna och rektorerna i Finland 20162017
Statistik
Lärmiljöerna utvidgas2010

Med kvalitet i fokus - e-läromedlen i undervisning och lärande2012
2013
Skol-IT
Miljökriterier för skolor och läroanstalter2003
Minnen - myter - mening2007
Mot gemensam syn på jämställdhet2008
Nordisk jämförelse av lärande som sker på en arbetsplats och elevbedömning på basis av yrkesprov2008
Opettajat Suomessa 2013 - Lärarna i Finland 20132014
Statistik
Organet som svarar för planering och genomförande av yrkesproven - uppgifter och verksamhetsmodeller2008
Personlig tillämpning ur olika synvinklar2014
2015
Annan
Q-KULT-verktyget för analys av läroanstaltens organisationskultur2017
Internationalisering
Rekommendation om kvalitetsledning för yrkesutbildningen2008
Resultatfinansieringen inom den grundläggande yrkesutbildningen - Information om resultatmätarna för 20112011
Finansiering
Rättigheter och skyldigheter vid användningen av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter i skolan 2017
Skol-IT
Kommunikation och media
Samarbete mellan skolor och läroanstalter samt företag och sammanslutningar, marknadsföring och sponsring 2014
Kommunikation och media
Annan
Samarbetet mellan gymnasiet och yrkesutbildningen2010
Skola 3.02010
Skol-IT
Slutrapport över Utbildningsstyrelsens TOKI-projekt 2007–20102011
Modersmål och litteratur - svenska
Det andra inhemska och främmande språk
Språk i rörelse - skolspråk, flerspråkighet och lärande2017
Det andra inhemska och främmande språk
Strategi och verksamhetsplan för fostran och utbildning i hållbar utveckling 2006-20142006
Hållbar utveckling
Testning av lärobjekt i de finländska Celebrate-skolorna år 2003–20042004
Undervisa om kontroversiella frågor2017
Internationalisering
Undervisningens och handledningensmängd och tillräcklighet inom den grundläggande yrkesutbildningen2009
Uppföljning av jämställdhetsplanerna2010
Utarbetande av ordningsregler2016
Trygghet och välmående
Utbildningsanordnarens möjligheter att ingripa vid olämplighet för studier 2015
Utvecklandet och befästandet av den nätbaserade undervisningen2005
Utvärdering och bedömning av lärande – kontext och praxis2015
Evaluering
Vad återstår när ett projekt är slut?2008
Yrke 20202009
Statistik
Yrkesproven tas i bruk2006
Yrkesprovens effekt på under undervisningsarrangemang och undervisningsmetoder - bara goda idéer eller verkliga förändringar i praktiken?2006
Yrkesprovens effekt på yrkesutbildningens kvalitet2005
Yrkesprovens inverkan på lärarens och arbetsplatshandledarens arbetsbeskrivningar2008
Yrkesprovens inverkan på lärarens och arbetsplatshandledarens arbetsbeskrivningar2008
Årsbok för utbildningsstatistik 2014 - Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 20142014
Statistik