Tuntijakotyöryhmälle tulleet kannanotot

Tälle sivulle kerätään tuntijakotyöryhmälle tulleet kannanotot.

Asiantuntijakannanotto: Ilmiöpohjainen rakenne valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden (ops) oppiainepohjaisen rakenteen rinnalle. 30.11.2008 (pdf)

Kansalaismielipide: Ruotsin opiskelun alkamisajankohtaa tulisi aikaistaa. 20.4.2009 (pdf)

Suomen Maantieteellinen Seura: Maantiedon opetukseen tarvitaan vähintään nykyinen tuntimäärä 21.4.2009 (pdf)

Kansalaismielipide: A2-kielten tunnit tulisi olla oppilailla samanaikaisesti. 22.4.2009 (pdf)

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli: Huoli uskonnonopetuksen asemasta. 7.5.2009 (pdf)

Asiantuntijakannanotto: Peruskoulun tulevassa tuntijaossa tulee vahvistaa kuvataideoppiaineiden asemaa. 16.6.2009 (pdf)

Käsi- ja taideteollisuuslitto Taito ry: Perusopetuksessa tulisi lisätä taito- ja taideaineiden osuutta.11.7.2009 (pdf)

Suomen ortodoksiopettajien liitto ry: Kannanotto uskontokasvatuksen puolesta 14.7.2009 (pdf)

Kansalaismielipide: Kouluissa tulisi opettaa useampaa kieltä 2-4 sijaan. 15.7.2009 (pdf)

Kirkkohallitus, kasvatus ja nuorisotyö: Uskonnonopetusta tulisi olla vähintään 13 viikkotuntia. 24.8.2009 (pdf)

Tammenlehvän Perinneliitto: Veteraanien perinnön sisällyttäminen opettajankoulutukseen. 14.9.2009 (pdf)

Suomen uskonnonopettajainliitto SUOL ry: Perusopetuksen tuntimäärää tulisi lisätä vähintään neljä viikkotuntia. 15.9.2009 (pdf)

Turun opetustoimi &Turun normaalikoulu: Kielellistä ja kulttuurillista tukea maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen. 17.9.2009 (pdf)

Luokanopettajalitto ry: Alakouluun pitäisi lisätä pari viikkotuntia lisää. 20.9.2009 (pdf)

Suomen ruotsinopettajat ry, Svenska Finlands Folkting, Svenska nu: Ruotsin opiskelu tulisi aloittaa 5.vuosiluokalta. 23.9.2009 (pdf)

Asiantuntijakannanotto: Teatteritaide oppiaineeksi perusopetukseen. 25.9.2009 (pdf)

Mediakasvatusseura ry: Mediakasvatusta tulisi opettaa yksi viikkotunti läpi peruskoulun. 5.10.2009 (pdf)

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry:n kannanotto. 9.10.2009 (pdf)

Leena Hämäläinen, Tuula Väisänen, Sirkku Latomaa: Koulun kielten opetusohjelmaa tulee muuttaa. 20.10.2009 (pdf)

Asiantuntijakannanotto: Kestävä elämäntapa lähtökohdaksi perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa uudistettaessa 5.11.2009 (pdf)

Suomen taito- ja taideaineiden opettajajärjestöjen liiton- Staili ry:n kannanotto 6.11.2009 (pdf)

Aineopettajaliitto AOL ry: Aineenopettajia tulisi käyttää 5.vuosiluokalta lähtien. 8.11.2009 (pdf)

Minna-Riitta Luukka, Jyväskylän yliopisto: Kielellisen ja viestinnällisen osaamisen tärkeys perusopetuksessa. 12.11.2009 (pdf)

Resalat Islamilaisen Yhdyskunnan kannanotto oman uskonnon opetuksen jatkumisen puolesta 12.11.2009 (pdf)

Suomen yhtenäiskouluverkosto Syve ry: 13-kohtainen ehdotus valmisteilla olevaan tuntijakomuutokseen, 13.11.2009 (pdf)

Sosiaali- ja terveysministeriö Lapsiasiavaltuutetun toimisto: Lapsen oikeudet tulisi ottaa osaksi kouluopetusta. 16.11. 2009 (pdf)

Kansalaismielipide uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta 19.11.2009 (pdf)

Asiantuntijakannanotto: Tanssi on lapsen oikeus. 20.11.2009 (pdf)

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry: Matematiikan tunteja tulisi lisätä yläluokilla. 23.11.2009 (pdf)

Äidinkielen opettajain liitto: Äidinkielen ja kirjallisuuden tunteja tulisi lisätä yläluokille. 27.11.2009 (pdf)

Kansalaismielipide: Lapsien tulisi ymmärtää, että eri uskonnoilla on enemmän yhdistäviä kuin erottelevia tekijöitä. 30.11.2009 (pdf)

Sibelius-Akatemia: Musiikin pakollisten tuntien määrää tulee lisätä 8. ja 9. vuosiluokille. 7.12.2009 (pdf)

Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus: Uskonnonopetuksen muotoa tai tuntimäärää ei tulisi muuttaa. 7.12.2009 (pdf)

Torpparinmäen peruskoulu, Helsinki: Teatteritaide oppiaineeksi peruskouluun 15.12.2009 (pdf)

Suomen Metsäyhdistys ry: Opetukseen tarvitaan oppiainerajat ylittävä, erityisesti uusiutuvia luonnonvarojamme tarkasteleva näkökulma 17.12.2009 (pdf)

Vapaa kielivalinta ry: Ruotsista tulisi tehdä peruskoulussa vapaaehtoinen (valinnainen) oppiaine 18.12.2009 (pdf)

Tekstiiliopettajaliitto ry: Kannanotto käsityön puolesta 21.12.2009 (pdf)

Svenska nu-verkosto: Ruotsin kielen aseman parantaminen peruskoulussa. 21.12.2009 (pdf)

Maa- ja metsätalousopettajat MMO ry: Uuden opetussuunnitelman lisättävä ulkona oppimista . 29.12.2009 (pdf)

Suomalaisuuden liitto ry:n kannanotto tuntijakotyöryhmälle 8.1.2010 (pdf)

Helsingin Uskontojen ja Vakaumusten Foorumi ry:n kannanotto 11.1.2010 (pdf)

Asiantuntijakannanotto perusopetuksessa annettavan musiikinopetuksen puolesta 13.1.2010 (pdf)

Liikunnan -ja Terveystiedon opettajat ry:n sekä Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteiden laitoksen kannanotto 14.1. 2010 (pdf)

Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n kanta uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta 21.1.2010 (pdf)

Sanomalehtien liiton kannanotto tuntijakotyöryhmälle. 21.1.2010 (pdf)

Biologian ja maantieteen opettajien liiton kannanotto tuntijakotyöryhmälle 23.1.2010 (pdf)

Taiteen perusopetusliiton TPO:n kannanotto tuntijakotyöryhmälle 25.1.2010 (pdf)

Kansalaismielipide: Elämänkatsomustietoa tulisi opettaa kaikille peruskoulussa 28.1.2010 (pdf)

Kasvatustieteen professori Erkki A. Niskanen: muistio ruotsin kielen pakollisuuden poistamiseksi kaikilta koulutusasteilta 29.1.2010 (pdf)

Aloite koskien taidekasvatusta peruskouluissa 30.1.2010 (pdf)

Teknisten aineiden opettajien- TAO ry:n kannanotto 8.2.2010 (pdf)

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n kannanotto 10.2.2010 (pdf)

Keski-Uudenmaan vapaa-ajattelijat ry:n kannanotto 12.2.2010 (pdf)

TOKYOn lausunto tuntijakouudistuksesta 12.2.2010 (pdf)

Metropolia Ammattikorkeakoulun kannanotto 15.2.2010 (pdf)

Turun Ammattikorkeakoulun kannanotto 17.2.2010 (pdf)

Nokian kannanotto tuntijakotyöryhmälle 17.2.2010 (pdf)

Tampereen Ammattikorkeakoulun (TAMK) kannanotto 18.2.2010 (pdf)

Asiantuntijakannanotto: Yrittäjyyskasvatus kiinnittää opetuksen yhteiskunnan ajankohtaisiin teemoihin 19.2.2010 (pdf)

Finanssialan asiantuntijoiden tiedote 19.2.2010 (pdf)

Finanssialan asiantuntijoiden kannanotto 19.2.2010 (pdf)

Psykologin kannanotto elämäntaito-opetuksen puolesta 19.2.2010 (pdf)

Svenska Finlands Folkting-kannanotto suomeksi 22.2.2010 (pdf)

Svenska Finlands Folkting-kannanotto ruotsiksi 22.2.2010 (pdf)

Svenska Finlands Folkting- kannanotto 22.2.2010 (pdf)

Jyväskylän yliopiston tietotekniikan aineenopettajakoulutus 24.2.2010 (pdf)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston kannanotto 25.2.2010 (pdf)

Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n kannanotto 25.2.2010 (pdf)

Kielikoulutuspolitiikan verkoston kannanotto tuntijakotyöryhmälle 25.2.2010 (pdf)

Tietojenkäsittelyseuran kannanotto 26.2.2010 (pdf)

Steinerkasvatuksen liiton kannanotto 1.3.2010 (pdf)

Taloudenhallinnan neuvottelukunnan kannanotto 1.3.2010 (pdf)

Finlands Svenska skolungdomsförbundin kannanotto 5.3.2010 (pdf)

Finskalärarföreningenin kannanotto 8.3.2010 (pdf)

TIEKEn lausunto tuntijakotyöryhmälle 9.3.2010 (pdf)

Suomi toisena kielenä-opettajat ry:n kannanotto 10.3.2010 (pdf)

Timo T.Poranen: Kannanotto elämänkatsomustiedon valinnaisuudesta 11.3.2010 (pdf)

Lausunto kielikylpyohjelmien toteuttamisesta ja perusopetuksen tuntijaosta 15.3.2010 (pdf)

Suomen kieltenopettajien liiton SUKOL ry:n kannanotto 16.3.2010 (pdf)

Kannanotto toisen kotimaisen kielen valinnaisuuden puolesta 16.3.2010 (pdf)

Aloite oppiainekokonaisuudesta 16.3.2010 (pdf)

Kaisa Hahl, Kruunuhaan yläaste, Helsinki ja Katri Nirhamo, Pääskyvuoren alakoulu, Turku: Kannanotto tanssitaiteen opetuksen puolesta 18.3.2010 (pdf)

Kaisa Hahl, Kruunuhaan yläaste, Helsinki ja Katri Nirhamo, Pääskyvuoren alakoulu, Turku: Tanssi koulussa-muistio 18.3.2010 (pdf)

Liikenneturvan aloite liikennekasvatuksen saamiseksi peruskoulujen opetussuunnitelmiin 19.3.2010 (pdf)

Naisjärjestön Keskusliiton kannanotto tuntijakotyöryhmälle 22.3.2010 (pdf)

Suomen tanssioppilaitosten liiton STOPP ry:n kannanotto tanssitaiteen puolesta 23.3.2010 (pdf)

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön kannanotto 26.3.2010 (pdf)

Kannanotto kestävän kehityksen kasvatuksen ja osallisuuden tavoitteiden vahvistamisesta 29.3.2010 (pdf)

Asiantuntijakannanotto filosofian oppiaineen puolesta 30.3.2010 (pdf)

Asiantuntijoiden perustelut filosofian kannanotolle 30.3.2010 (pdf)

Ehdotus teatteriopetuksen järjestämisestä perusopetuksessa 31.3.2010 (pdf)

Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n ja Luonto-liitto ry:n kannanotto tuntijakotyöryhmälle 31.3.2010 (pdf)

Suomen 4H-liiton kannanotto tuntijakotyöryhmälle 31.3.2010 (pdf)

Kannanotto aihekokonaisuuksien vahvistamisen puolesta 6.4.2010 (pdf)

Ehdotus uudesta tanssi ja teatteri-oppiaineesta 6.4.2010 (pdf)

Kannanotto käsityön ja teknologian opetuksen yhdistämisen puolesta 8.4.2010 (pdf)

Liite kannanottoon käsityön ja teknologian opetuksen yhdistämisen puolesta 8.4.2010 (pdf)

Suomen uskonnonopettajainliiton kannanotto tuntijakotyöryhmälle 8.4.2010 (pdf)

Teatteritaide oppiaineeksi-työryhmän kannanotto tuntijakotyöryhmälle 9.4.2010 (pdf)

Kannanotto teknisen työn puolesta 12.4.2010 (pdf)

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK:n kannanotto 13.4.2010 (pdf)

Kotitalous -ja kuluttajaneuvottelukunnan kannanotto tuntijakotyöryhmälle 14.4.2010 (pdf)

Asiantuntijakannanotto tieto-ja viestintätekniikan opetuksesta 15.4.2010 (pdf)

Segregaation lieventämistyöryhmän kannanotto 16.4.2010 (pdf)

Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen ainedidaktiikan professoreiden kannanotto 19.4.2010 (pdf)

MAOL ry:n kannanotto tuntijakotyöryhmälle 21.4.2010 (pdf)

Kansanterveystieteen professoreiden kannanotto 21.4. 2010 (pdf)

Asiantuntijakannanotto teatteritaide-oppiaineen puolesta 21.4.2010 (pdf)

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan kannanotto 23.4.2010 (pdf)

Poikkilaakson ala-asteen luokanopettajien kannanotto draamakasvatuksen puolesta 25.4.2010 (pdf)

Asiantuntijakannanotto: Vapaaehtoistyö osaksi koulun opetussuunnitelmaa 25.4.2010 (pdf)

Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry:n kannanotto 26.4.2010 (pdf)

Ministeri Sirkka-Liisa Anttilan kannanotto 26.4.2010 (pdf)

Asiantuntijakannanotto matematiikan opetuksen puolesta 28.4.2010 (pdf)

Suomen Ekumeenisen Neuvoston kannanotto 30.4.2010 (pdf)

Asiantuntijoiden ehdotus lasten filosofian sisällyttämisestä peruskouluun 3.5.2010 (pdf)

Eduskunnan kotitalouden tukirenkaan kannanotto tuntijakotyöryhmälle 5.5.2010 (pdf)

Naistenkartano ry:n kannanotto tuntijakotyöryhmälle 18.5.2010 (pdf)

Suomen Nuorisoyhteistyö-Allianssi ry:n kannanotto tuntijakotyöryhmälle 24.5.2010 (pdf)

Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n kannanotto tuntijakotyöryhmälle 25.5.2010 (pdf)