Perusopetuksen yleisten periaatteiden ja tuntijaon uudistamisen seminaarimateriaalit

25.8.2009 Perusopetus 2020

Perusopetuksen yhteiskunnallinen tehtävä (pdf),  professori Hannu Simola, Helsingin yliopisto

Katsomuksellinen osaaminen (pdf), professori Antti Räsänen, Joensuun yliopisto

Koulun sivistystehtävä, professori Leena Krokfors, Helsingin yliopisto

Koulu kokonaisvaltaisen kasvun edistäjänä (pdf), professori Michal Uljens, Åbo Akademi

Tutkiva oppiminen (pdf), professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto

Perusopetus kansainvälisestä näkökulmasta (pdf), professori Jouni Välijärvi, Jyväskylän yliopisto

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (pdf), professori Heimo Saarikko, Helsingin yliopisto/ LUMA-keskus

Kielellinen ja viestinnällinen osaaminen (pdf), Minna-Riitta Luukka, Jyväskylän yliopisto

Yhteiskunnallinen osaaminen (pdf), professori Jukka Rantala, Helsingin yliopisto

Hyvinvointiosaaminen (pdf), professori Lasse Kannas, Jyväskylän yliopisto

Teknologiaosaaminen (pdf), professori Pekka Neittaanmäki, Jyväskylän yliopisto

16.9.2009 Perusopetus 2020 – tulevaisuuden tutkimuksen ja opettajankoulutuksen näkökulmia

Timo Lankisen avauspuheenvuoro (wmv)

Mitä tulevaisuus vaatii perusopetukselta? (pdf), professori Pirjo Ståhle, Turun Kauppakorkeakoulu/ Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Video Pirjo Ståhlen puheenvuorosta (vmw)

Oppijoiden erilaisuuden huomioon ottaminen , professori Liisa Keltikangas-Järvinen, Helsingin yliopisto
Video Liisa Keltikangas-Järvisen puheenvuorosta

Mitä tulevaisuus vaatii perusopetukselta? (pdf) , dosentti Anita Rubin, Turun Kauppakorkeakoulu/ Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Video Anita Rubinin puheenvuorosta (vmw)

Tulevaisuuden pedagogiikka, kalvot (pdf) , professori Päivi Atjonen, Joensuun yliopisto
Tulevaisuuden pedagogiikka, puhe (pdf)
Video Päivi Atjosen puheenvuorosta (vmw)

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma (pdf) , professori Eero Ropo, Tampereen yliopisto
Video Eero Ropon puheenvuorosta (vmw)

Opettajankoulutus ja perusopetus 2020, kalvot (pdf) , rehtori Eija Valanne, Lapin yliopiston harjoittelukoulu
Opettajankoulutus ja perusopetus 2020, puhe (pdf)
Video Eija Valanteen puheenvuorosta (vmw)

Monikulttuurisuus (pdf) , rehtori Annika Hongisto, Turun normaalikoulu
Video Annika Hongiston puheenvuorosta (vmw)

Perusopetuksen tehtävä ja haasteet opetuksen ja kasvatuksen näkökulmasta, professori Hannele Niemi, Helsingin yliopisto
Video Hannele Niemen puheenvuorosta

13.11.2009 Taide- ja taitokasvatuksen seminaari

             Motoriset taidot ja oppiminen (pdf), liikuntatieteiden tohtori, Timo Jaakkola, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitos

             Tunnetaidot ja psykososiaalinen kehitys (pdf), filosofian tohtori, Suvi Saarikallio, Jyväskylän yliopiston musiikin laitos

             Tekemisen teesit: Alussa on teko (pdf), VTL Jaana Venkula, valtiotieteiden lisensiaatti, tietokirjailija

14.1.2010 Opetuksen järjestäjien, opettajien ja oppilaiden näkökulmia perusopetuksen tavoitteisiin ja tuntijakoon – kutsuseminaari

Nuorten ajatuksia oppimisesta ja koulunkäynnistä sekä nuorisobarometri 2009 esittely, Tuomas Kurttila, pääsihteeri, valtion nuorisoasiainneuvottelukunta Nuora

Opetustoimenjohdon näkökulmia tulevaisuuden perusopetukseen
Ulla Huhtilainen, sivistysjohtaja, Kitee
Arja-Sisko Holappa, koulutoimentarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Markku Suortamo, varapuheenjohtaja, Opsia ry
Barbro Högström, ruotsinkielisen päivähoidon ja opetuksen johtaja

Rehtorin ja opettajan näkökulmia tulevaisuuden perusopetukseen
Anna Hirvonen, rehtori, Myllypuron koulu, Helsinki
Jyrki Huusko, rehtori, Nepenmäen koulu, Joensuu

Liitteet ovat pdf-tiedostoina.

18.2.2010 Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen-kuulemistilaisuus

Suomen Lukiolaisten Liitto ry (pdf)
puheenjohtaja Teppo Säkkinen

Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY (pdf) 
projektipäällikkö Marja-Liisa Antila

Luokanopettajaliitto ry (pdf)
puheenjohtaja Matti Sippola

Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf (pdf)
ordförande Dan Johansson

Aineopettajaliitto ry (pdf)
puheenjohtaja Hannu Koskinen

Suomen rehtorit ry-Finlands Rektorer rf (pdf)
puheenjohtaja Ari Pokka

Lapsiasiavaltuutetun näkökulmia perusopetuksen tulevaisuudesta (pdf)
lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula

Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry (pdf)
Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry Power Point esitys (pdf)
varapuheenjohtaja Satu Haime

Taloustiedon Opettajat TTOPry (pdf)
puheenjohtaja Lea Kaakkurivaara

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry (pdf)
Najat Ouakrim-Soivio

Kotitalousopettajien liitto (pdf)
Kotitalousopettajien liitto Power Point esitys (pdf)
toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry (pdf)
puheenjohtaja Riitta Pääjärvi-Myllyaho

Kuvataideopettajat ry (pdf)
puheenjohtaja, Hannele Parviala

Teknisten aineiden opettajat TAO ry (pdf)
puheenjohtaja Niku Tuomisto

Tekstiiliopettajaliitto TOL ry (pdf)
puheenjohtaja Jaana Inki

Koulujen Musiikinopettajien Liitto ry (pdf)
Pia Sandström

Äidinkielen Opettajain Liitto ry (pdf)
puheenjohtaja Minna Harmanen

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry (pdf)
puheenjohtaja Kari Jukarainen

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry (pdf)
puheenjohtaja Irma Iho

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry (pdf)
puheenjohtaja Jukka Talvitie

Suomen uskonnonopettajainliitto SUOL ry (pdf)
puheenjohtaja Jarno Parviola

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry (pdf) 
Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry, Power Point-esitys (pdf)
Eero Salmenkivi

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettajien liitto EKKOL ry (pdf)
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettajien liitto EKKOL ry, Power Point-esitys (pdf)
varapuheenjohtaja Anastasia Vlasova

Tekniikan Opettajat TOP ry (pdf)
Seppo Pahlman

Iltakoulujen Opettajien yhdistys IOY ry (pdf)
Helmi-Paula Pulkkinen

Suomen harjoittelukoulujen opettajat SUHO ry (pdf)
puheenjohtaja Ritva Aarras-Saari

Suomen Erityiskasvatuksen Liitto ry (pdf)
puheenjohtaja Jaanet Salminen

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry (pdf)
puheenjohtaja Iina Myllymäki

18.3.2010 PERUSOPETUS 2020- Tietoyhteiskuntavalmiudet- kutsuseminaari

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö perusopetuksessa (pdf)
opetusneuvos Kaisa Vähähyyppä, Opetushallitus

Näkemyksiä tulevaisuuden tietoyhteiskuntavalmiuksiin (pdf)
professori Jari Multisilta, Tampereen teknillinen yliopisto

Tulevaisuuden tietoyhteiskunnan valmiuksia- tietojärjestelmien tutkijan puheenvuoro (pdf)
professori Samuli Pekkola, Tampereen teknillinen yliopisto

Oppimisen uudet mahdollisuudet (pdf) 
professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin (pdf)
professori Päivi Häkkinen, Jyväskylän yliopisto

Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa (pdf)
professori Sanna Järvelä, Oulun yliopisto

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin- tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun (pdf)
professori Ralph-Johan Back, Åbo Akademi

Tulevaisuuden työelämän näkökulmia (pdf)
teknologia-asiantuntija Pekka Ollikainen, Tekes

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot (pdf) 
johtaja Jyrki Koskinen, IBM