Kouluverkostot

Tässä osiossa:

Kielikylpyverkosto
Länsi- ja Pohjois-Suomen verkosto
Itä-Suomen verkosto
Ruotsinkielinen verkosto

Kielikylpyverkosto

Verkoston painopiste: jatkuvuuden turvaaminen ja oppimateriaalien kehittäminen

Helsinki

Kallion ala-asteen koulu, Puotilan ala-asteen koulu, Taivallahden peruskoulu, Meilahden ala-asteen koulu, Lauttasaaren ala-asteen koulu, Roihuvuoren ala-asteen koulu, Alppilan yläasteen koulu, Lauttasaaren yhteiskoulu, Etu-Töölön yläasteen koulu, Meilahden yläasteen koulu

Helsingin TOKI-hankkeessa on mukana 7 ala-asteenkoulua ja 3 yläasteenkoulua. Toiminta on painottunut näiden ja päivähoidon kielikylpyjen välisiin neuvotteluihin ja koulutukseen, ts. kielikylpyjatkumon parantamiseen. Esimerkiksi syksyllä 2008 opetusvirasto järjesti päivän kestoisen TOKI-seminaarin mediakeskuksessa, jossa hankkeen opettajat työstivät koulukohtaisia teemojaan.

Valtakunnallisen hankkeen koordinaattori, opetusneuvos Erik Geber ja Folkhälsanin kielikylpyvaltuutettu kävi keväällä 2008 neuvottelun kaupungin koulutoimen johdon kanssa kielikylpytoiminnan tehostamiseksi, jossa keskusteltiin mm. mahdollisuuksista laajentaa kielikylpyä yläasteen kouluissa ja rehtorien mukaan saamisesta tähän suunnittelutoimintaan. Toiseksi keskusteltiin ylipäänsä kaupungin suomen ja ruotsinkielisten koulujen yhteistyön lisäämisestä.

Kielikylvyn osalta on perustettu viisi työryhmää, joista yksi suunnittelee yhteistyöluokan rakentamista ruotsinkielisten koulujen kanssa, toinen yhteistyötä 1-6. luokkien opettajien kanssa, kolmas päivähoidon koulujen kielikylpytiedotusta ja neljäs opintopolun vahvistamista päivähoidosta kouluun. Lisäksi yksi ryhmä suunnittelee materiaalipankkia.

Erillisellä sopimuksella Opetushallituksen ja Folkhälsanin välillä PK Annika Hiitola kartoitti erityisesti Helsingissä kielikylpyyn liittyviä ongelmia, mm. opettajien kelpoisuutta, lukemaan oppimista kielikylvystä sekä oppimateriaalitilannetta. Kartoituksesta on laadittu erillinen raportti, jonka sisältöä on selostettu opettajille kielikylpyseminaareissa. Syksyllä 2009 on tarkoitus työstää koulujen opetussuunnitelmia niin. että kielikylpy ja sen vaikutus oppiaineiden tavoitteisiin sisältöihin sekä ylempien luokkien ruotsin opetukseen näissä kouluissa näkyy.  

Espoo

Päiväkehrän alakoulu, Soukan alakoulu, Espoonlahden yläkoulu, Haukilahden yläkoulu

Espoon TOKI-hankkeessa on mukana kaksi ala-asteen ja kaksi yläasteen koulua. Näkyvin tulos kahden ensimmäisen vuoden toiminnasta on erillinen opetussuunnitelmassa äidinkielessä ja kirjallisuudessa sekä kylpykielessä (ruotsissa) kielikylpyoppilaille.

Siinä eritellään 1-6. luokille yksityiskohtaisesti sekä kielenopetuksen yhteiset tavoitteet ja toiminnot sekä ruotsin ja suomen opetuksen erilliset sisällöt. Yläasteen kielikylyoppilaat ovat osallistuneet erilaisiin teemapäiviin ja retkiin ruotsinkielisiiin kohteisiin, esiemerkiksi Svenska Teaterniin ja Solvallaan, sekä kuunnellut ruotsinkielisiä vieraita. Opettajat ovat kuten helsinkiläiset osallistuneet kielikylpysaminaareihin ja yhteisneuvotteluihin.  

Vaasa

Vaasan suomenkielinen koulutoimi on mukana TOKI-hankkeessa kielikylpyä kehittämässä. Painopisteinä ovat olleet opetusmateriaalin kehittäminen, kielikylvyn laaentaminen luokilla 7-9 sekä jatkamismahdollisuuksien selvittäminen lukiossa. Lisäksi on keskusteltu kielisuihkutoiminnan kehittämisestä Vanhan Vaasan kouluissa.

Yläasteella kielikylpyä on laajennettu matematiikan opetukseen (aiemmin ollut vain taito- ja taideaineissa). Lukiossa on tutkittu opiskelijoiden kiinnostusta suorittaa joitakin kursseja ruotsin kielellä joko Vasa övningsskolassa tai Vasa gymnasiumissa. Kiinnostus oli hyvin vähäistä. Vaasan lyseossa on kuitenkin kaksikielisiä opettajia, jotka voisivat opettaa esimerkiksi historiaa, terveystietoa ja liikuntaa ruotsiksi. Yhteistyön aikaansaamiseksi ruotsinkielisten lukioiden on perustettu erillinen työryhmä. Kielisuihkut ovat tähän asti olleet 1. ja 2 luokan yhden oppitunnin leikinomaista ruotsin opetusta pohjana A-ruotsin opetusryhmien perustamiseksi.

Varsinaiset kielisuihkut olisivat ruotsinkielisiä opetustuokioita sopivissa oppiaineissa. On kaavailtu kolme mahdollisuutta: (1) Oma suomenkielinen luokanopettaja pitää itse tällaisia tuokioita, kun se sisällön kannalta tuntuu luonnolliselta, esimerkiksi ympäristöopissa, matematiikassa, musiiikissa tai liikunnassa, edellyttäen tietenkin että hän hallitsee ruotsin kielen (2) ruotsin aineenopettaja tai oman koulun kaksikielinen opettaja kiertää suomenkielisiä luokkia pitämässä ao. tuokioita ja (3) lähiseudun ruotsinkielisen koulun luokanopettaja vierailee esim. pari iltapäivää pitämässä samalla tavalla ruotsinkielisiä tuokioita sopivissa oppiaineissa. Viimeisessä tapauksessa voidaan ajatella opettajanvaihtoa. Ensimmäinen malli olisi helpoin toteuttaa, toiset mallit vaativat tarkkaa yhteissuunnittelua. Mikään näistä (uusista) malleista ei vielä ole toteutunut.   

Pietarsaari 

Kielikylpykoulu – Språkbadsskolan (lk 1–6), Länsinummen koulu (lk 0–6), Etelänummen koulu (lk 7–9), Pietarsaaren lukio

TOKI-hanke on käynnistynyt Pietarsaaressa hyvin. Projekti on pitkäkestoinen, ja vaikka kaikki tavoitteet eivät olekaan vielä toteutuneet, ovat ne kuitenkin jo työn alla. Suomen- ja ruotsinkielisen koulutoimen yhteistyötä on lisätty pitämällä yhteinen kokous kaikille kaupungin rehtoreille. Tarkoituksena on myös järjestää tilaisuuksia opettajakunnille ja edistää kaksikielisen koulutustarjottimen toimintaa kaupungissa.

Vaikka kielikylpyopetus ei ole vielä päässyt täyteen vauhtiin, kehitteillä on ruotsinkielinen kielikylpyvanhemmille suunnattu käsikirja, josta on tavoitteena tehdä myös suomenkielinen versio. Ruotsinkielisiä kielikylpyoppilaita on Pietarsaaressa enemmän kuin suomenkielisiä, siksi ruotsinkielinen käsikirja tuotetaan ensin. Tämän lisäksi yläkoulun kielikylpyoppilaille on hankittu ruotsinkielistä materiaalia, kuten LL-Bladet –lehtiä sekä lautapelejä.

Pietarsaaren kouluissa keskitytään jatkossa myös opettajavaihdon toteuttamiseen suomenkielisen ja ruotsinkielisen koulutoimen kesken. TOKI-projektin yhteydessä pyritään tulevaisuudessa kehittämään äidinkielenomaisen ruotsin opetusta, ruotsinkielen virtuaaliopetusta etenkin lukiotasolla sekä mahdollisuutta suorittaa kielikoe 9. luokan jälkeen TOKI-projektin tukemana.

Kokkola 

Hollihaan koulu, Länsipuiston koulu

TOKI-hankkeen yhteistyökouluina toimii Kokkolassa kaksi suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä koulua: Hollihaan koulu, Kyrkbackens skola, Länsipuiston koulu ja Donnerska skolan. Koulut ovat toteuttaneet useita eri yhteistyömuotoja, painottaen erityisesti yhteistä toimintaa ja tapahtumia. Koulut ovat mm. käyneet suomenkielisessä Kiviniityn koulun musikaalissa sekä järjestäneet oppilasvierailuja, yhteisiä oppitunteja ja toimintapäiviä. Donnerska skolan on myös hankkinut suomenkielistä oheislukemistoa. Tämän lisäksi Länsipuiston koulu on hankkinut ruotsinkielistä oheislukemistoa Pohjola-Nordenilta saaduilla avustuksilla.

Sipoo (suomenkielinen koulutoimi)

Sipoo on tullut mukaan uutena TOKI-kuntana vasta keväällä. Siinä on asetettu ensimmäiseksi tavoitteeksi suomen- ja ruotsinkielisen koulutoimen yhteistyön lisääminen, erityisesti aineenopettajien käyttö kielikielikylpyopetuksessa. Siihen on tavallista paremmat mahdollisuudet, koska suomen- ja ruotsinkielinen yläasteenkoulu sijaitsevat samassa koulukeskuksessa. Lisäksi kehitetään Leppätien koulun (lk 1 - 6) jo toimivaa kielikielikylpyä, varsinkin ruotsinkielistä erityisopetusta. Kaikilla kouluasteilla lisätään ruotsinkielisen kulttuurin tuntemusta.

Länsi -ja Pohjois-Suomen verkosto

Verkoston painopiste: motivaatio ja yhteistyö ruotsinkielisten koulujen kanssa

Tampere

Sampolankoulu

TOKI-hankkeesseen on mukana yksi suomenkielinen koulu, Sampolan koulu, jolla on yhteistyökouluina kaksi ruotsinkielistä koulua, Tampereen ruotsinkielinen koulu ja Tammisaaren ruotsinkielinen koulu. Yhteistyö koulujen välillä on toteutunut erityisesti oppilasvierailujen muodossa. Sampolan kouluun tuli viisi oppilasvierasta Svenska Samskolanista, jossa vastavuoroisesti vieraili seitsemän Sampolan koulun oppilasta.

Sampolan koulu on myös pyrkinyt kehittämään ruotsinkielen opetusta eri tavoilla. Oppilaat ovat mm. voineet lukea Hufvudstadsbladetin lehtiartikkeleita luokan seiniltä ja käytävältä ja käydä sähköpostikeskusteluja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden kanssa. Tämän lisäksi joulukuussa 2007 tarjottiin lyhyt ruotsin valinnaiskurssi ”ruotsia tietokoneella”.

Vaikka kaikki hankkeen puitteissa tehdyt suunnitelmat eivät toteutuneet, oppilaiden kiinnostus ja motivaatio ruotsin kielen opiskeluun parantui vaihtelevien opetusmenetelmien ja oppilasvierailujen ansiosta. Tampereen kaupunki on keväällä -09 päättänyt luopua hankkeesta, mutta koulu jatkaa omin päin edellä mainittua toimintaa.     

Nokia

Nokian lukio, Nokianvirran koulu, Emäkosken koulu

TOKI-hankkeessa on mukana Nokian lukio, Nokianvirran koulu ja Emäkosken koulu. Emäkosken ja Nokianvirran koulut ovat käyneet Kid Svensk-elokuvaesityksessä, jonka lisäksi molemmat koulut sekä Nokian lukio ovat hankkineet Pohjoismaiden karttoja sekä lippuja. Emäkoski on tehnyt myös ruotsinkielisiä materiaalihankintoja, kuten LL-Bladet –lehden. Nokian lukio on puolestaan järjestänyt matkan Eskilstuunaan ja toteuttanut historia 5 kurssin Tukholmassa.

Tulevaakin toimintaa on koulujen ja lukion osalta jo suunniteltu. Emäkosken ja Nokianvirran koulut toteuttavat mm. Vierailun Vaasaan, pitävät yhteyttä Korsholms högstadium yhteistyökouluun ja aloittavat yhteistyön Esnkilda/Tukholma åk 7 kanssa. Lukion tuleva toiminta suuntautuu puolestaan opiskelijavaihtoon Sankt Eskils gymnasiumiin Eskilstunaan, Tukholmassa toista kertaa toteutettavaan historia 5 kurssiin sekä Enskilda gymnasiumin opettaja-/oppilasvierailuihin Nokialla. Lisäksi oppitunneille odotetaan pohjoismaisia vierailijoita pitkin vuotta.

Lahti

Lotilan koulu, Lahden ruotsinkielinen koulu

Lotilan koulu on edistänyt ruotsin kielen opiskelua kulttuurin ja musiikin keinoin, luomalla kontakteja suomenruotsalaisiin kouluihin sekä tekemällä yhteistyötä ruotsinkielisen koulun kanssa. Kaikki koulun oppilaat ovat käyneet katsomassa ruotsinkielisiä animaatioelokuvia sekä osallistuneet koululla järjestettyyn konserttiin, jossa esiintyi kaksikielinen yhtye Arne Alligator. Yhteistyötä koulu tekee Sundomin koulun sekä Lahden ruotsinkielisen koulun kanssa. Sundomin koulun toinen luokka käy kirjeenvaihtoa Lotilan koulun viidennen luokan kanssa ja Lotilan koulu on järjestänyt kielisuihkun koulun käsityökerholle ruotsiksi.

Myös yhteistyö Lahden ruotsinkielisen koulun kanssa on ollut monipuolista. Koulun oppilaat ovat osallistuneet toimintaan ruotsinkielisellä koululla mm. luovuuspäivänä elokuvien ja laulun merkeissä. Lotilan koululle on myös kutsuttu ruotsinkielisen koulun oppilaita niin esiintymään kuin koulun omia esityksiä seuraamaan, molempien kielien tullen näin edustetuiksi. Tämän lisäksi yhteistä toimintaa on järjestetty esim. Svenska dagenin ja Lucian päivän yhteydessä. Jotta A-ruotsia lukevat oppilaat saisivat lukea ajankohtaisista aiheista, ovat he tutustuneet ruotsinkielisen koulun oppilaiden tekemään koululehteen.

Raisio

Raision lukio

Raision lukion TOKI-hankkeeseen liittyvä toiminta on painottunut erilaisille kouluvierailuille sekä opintomatkoille ja -käynneille. Koulussa on käynyt mielenkiintoisia pohjoismaisia vierailijoita. Svenska Nu-projektin yhteydessä lukiossa vieraili kaksi ruotsalaista trubaduuria ja Nifinin kautta vierailulle saapui islantilainen nainen, jolloin koulu pääsi tutustumaan islantiin ja islantilaiseen kulttuuriin. Lisäksi koulussa vieraili ruotsalainen kirjailija Kim M. Kimselius kertomassa urastaan ja Suomen sotaa käsittelevästä kirjastaan.

Toisen vuositason A-ryhmä pääsi myös vierailulle Turun ruotsinkieliseen Yle:n toimitukseen. Matka Tukholmaan ja Raision ystäväkaupunkiin Sigtunaan toteutettiin huhtikuussa 2009, josta seurauksena oli, että Arlandan lukio innostui mahdollisesta yhteistyöstä Raision lukion kanssa. Ruotsissa vierailu rahoitettiin TOKI-tuen lisäksi Raision kaupungin ystäväkuntatoimintaan tarkoitetulla avustuksella.

Parkano

Parkanon yhteiskoulu, Parkanon lukio

Virrat

Virtain yläaste

Virtain yläaste ja lukio ovat molemmat olleet mukana TOKI-hankkeessa. Yläasteella on alusta lähtien ollut ystävyyskoulu (Petolahden yläaste) Maalahdessa, jonka kanssa oppilaat ovat olleet kirjeenvaihdossa sähköpostin välityksellä. Yksi luokka on käynyt vierailulla ystävyyskoulussa yhdessä ruotsinopettajien kanssa.

Yläasteelle on lehtihankintana tilattu LL-Bladet ja lukioon Hufvudstadsbladet muiden opetusmateriaalihankintojen lisäksi. Yläaste on myös tehnyt teatteriretken ruotsinkieliseen teatteriin Vaasaan. Tämän lisäksi opettajat ovat osallistuneet TOKI-hankkeeseen liittyvään koulutukseen Nokialla ja Turussa.

Helsinki

Kulosaaren yhteiskoulu (yksit.)

Oulu

Oulun eLukio (Oulun lyseon lukio, Ruukin lukio, Pudasjärven lukio)

Oulun kaupungin ja sen ympäristökuntien e-lukioverkosto on mukana hankkeessa yhtenä jäsenenä. Siinä kehitetään erityisesti suullista kielitaitoa sekä pohjoismaista yhteistyötä. Edellisen tavoitteen saavuttamiseksi on ruvettu työstämään suullisen kielitaidon materiaalipankkia, ja myös tutkittu yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa kolmannen vuoden opiskelijoiden kommunikaatiostrategioita ruotsin kielessä, Joka 24 kunnan lukiot ovat mukana suullisen kielitaidon kehittämisryhmässä.

Pohjoismaisen yhteistyön lisäämiseksi on esitelty aikuisille lukiolaisille opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksia Ruotsissa. E-lukio on yhteistyössä Vaasa svenska aftonläroverketin sekä Tukholmassa sijaitsevan Åsö vuxengymnasiumin kanssa. Edellisen kanssa toteutettiin suullisen kielitaidon aktiivipäivä toukokuussa 2008. Jatkossa on tarkoitus kehittää aineryhmien yhteistyötä ja yhteistä verkkomateriaalia. Hankkeeseen on lisäksi saatu partnerit Tanskasta ja Islannista.   

Ylitornio

Ainiovaaran peruskoulu, Ylitornin yhteiskoulun lukio (yksit.)

Ylitornion (yksityisen) yhteiskoulun lukion toimintaan TOKI-hankkeen puitteissa on kuulut mm. ekskursio Tukholmaan, materiaalihankinnat ja koulutus. Yhteiskoulu tekee yhteistyötä Övertorneålla (siis rajajoen ruotsalaisella puolella) sijaitsevan Gränsälvsgymnasietin kanssa. Toinen yhteistyöpartneri Övertorneålla on Koulutus Nord.

Koulujen rehtorit ovat pitäneet yhteisiä suunittelupalavereita ja Gränsälvsgymnasiet vieraili Lucian päivänä kulkueineen yhteiskoulussa. Koulujen ensimmäisten luokkien opiskelijoita on ollut opiskelijavaihdossa, ja on järjestetty yhteinen liikuntapäivä.- Myös Ylitornion kunnan koulutoimeen kuuluva peruskoulu on osallistunut hankkeeseen. Siinä on kehitetty ruotsin kerhotoimintaa, sekä kannustettu oppilaita ottamaan ruotsin lisäoppimäärä.     

Rovaniemi

Syväsenvaaran koulu (lk 1-6), Napapiirin yläaste, Ounasvaaran lukio

Rovaniemellä TOKI-hanke on päässyt hyvään vauhtiin. Toimintaan on tähän mennessä liittynyt mm. kouluvierailut, yhteydenpito ystävyyskoulun kanssa, seminaarit, palaverit ja ruotsinkieliset materiaalihankinnat sekä tapahtumat.

Kaikille TOKI-kouluille tulee Papper-lehti, Lucia-juhla on järjestetty TOKI-kouluissa kaksikielisenä ja Syväsenvaran koulu on saanut ystäväkoulun Ruotsin Särnasta, jonka kanssa oppilaat käyvät vilkasta kirjeenvaihtoa. Tämän lisäksi Michael Björklund ja Strömsö-Micke vierailivat Ounasvaaran lukiossa ja Napapiirin yläasteella. Koulut ovat myös onnistuneet tavoitteiden mukaisesti perustamaan A2-ruotsinryhmiä sekä menestyneet ylioppilaskirjoituksissa hyvin.

Jyväskylä

Jyväskylän seudun steinerkoulu

TOKI-hankkeen puitteissa Jyväskylän Rudolf Steiner –koulun toiminta on ollut monipuolista.

12 lukiovaiheen opiskelijaa tekivät opintomatkan Tukholmaan ja vierailivat Kristofferskolanissa osallistuen oppitunneille ja pitäen ruotsinkielisiä esitelmiä. Matkan aikana oppilaat kävivät myös mm. Kansallismuseossa, Vaasa-museossa ja Kuninkaanlinnassa sekä osallistuivat ruotsinkieliselle kiertoajelulle. Tämän lisäksi kuudes luokka matkusti Gotlantiin Ruotsiin, jossa maantieteellinen ja historiallinen anti nivoutui hyvin yhteen luokan muuhun opetukseen.Lukion pitkän ruotsin opiskelijat ovat myös käyneet Jyväskylän kaupunginteatterissa katsomassa ruotsinkielistä vierailuesitystä Doktor Glas.

Materiaalihankintoja on koululle tehty runsaasti: Hufvudstadsbladet, Volt, LL-Bladet, Papper sekä steinerpedagoginen aikakausijulkaisu På väg kuuluvat kaikki koulun tilauslistaan. Maantuntemukseen ja kulttuurin opetukseen tarkoitettua materiaalia on myös tilattu. Tarkoituksena on vastaisuudessakin jatkaa yhteistyötä yhteistyökoulujen kanssa, toteuttaa uusi opintomatka Ruotsiin, lisätä koululle tilattavien ruotsinkielisten lehtien valikoimaa sekä pyrkiä osallistumaan ruotsinkielisiin teatteriesityksiin.   

Itä-Suomen verkosto

Verkoston painopiste: motivaatio ja suullisen kielitaidon kehittäminen

Joensuu

Joensuun normaalikoulu (valt.)

Joensuun normaalikoulun toiminta on painottunut etenkin matkoihin ja ystävyyskaupunkitapaamisiin. Kaksi koulun oppilasta osallistui viikon ajan ystävyyskaupunkitapaamiseen Isafjördurissa ja yksi lukiolainen pääsi viikoksi Pohjola-Nordenin järjestämälle Ahvenanmaa-Tukholma -opintomatkalle. Myös kaksi yhdeksännen luokan oppilasta osallistui ystävyyskaupunkitapaamiseen Joensuussa ja muiden ystävyyskaupunkien oppilaat vuorostaan vierailivat koulussa eri tunneilla. Ruotsin tunneilla on tämän lisäksi valmisteltu yhdeksännen luokan oppilaiden leirikouluviikkoa Ahvenanmaalla, Gotlannissa ja Tukholmassa.

Tavoitteena on myös ollut luoda kontakteja ruotsin kieleen koulun ulkopuolella kesätehtävien merkeissä. Koululle on tehty lehti- ja materiaalihankintoja, kuten Kalle Anka, LL-Bladet ja Papper. Koulun tuleviin tavoitteisiin kuuluu mm. yhteistyö partnerikoulun Vasa övnigsskolan kanssa sekä opintomatka Vaasaan.

Mikkeli

Mikkelin lyseon lukio ja aikuislinja, Mikkelin yhteiskoulun lukio

Mikkelin TOKI-hankkeeseen liittyvä toiminta on suuntautunut etenkin oppilasvaihtoon Karjaalle (Karis-Billnäs gymnasium) ja karjaalaisten Mikkeliin tekemiin vastavierailuihin. Myös materiaalihankinnat ovat olleet tärkeä osa hankkeen toimintaa. Vierailujen ansiosta on saatu aikaan sähköpostin vaihtoa opiskelijoiden välillä, ja on kirjoitettu lehtiartikkeleita kummankin paikkakunnan lehtiin, mikkeliläiset ruotsiksi ja karjaalaiset suomeksi.

Mikkelin lukio panostaa erityisesti suulliseen kielitaitoon. Opetuksessa käytetään ruotsinkielisiä sanomalehtiä ja ruotsinkielisiä radio- ja televisio-ohjelmia, kuten Papper ja nettiartikkeleita. Kaikkien näiden toimien toivotaan parantavan ruotsin opiskelun motivaatiota ja lisäävän valinnaiskurssien opiskelua ja osallistumista ylioppilastutkinnon ruotsin kokeisiin.  

Savonlinna

Savonlinna lyseon lukio, Savonlinnan taidelukio, Savonlinnan aukuislukio

Savonlinnan kaupungin lukioilla on TOKI-hankkeen puitteissa tavoitteena säilyttää ja parantaa ruotsin kielen opiskelumotivaatiota, kielitaitoa ja yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Tämä on toteutunut etenkin opintoretkien yhteydessä, ruotsinkielisten vierailijoiden lukiokäynneillä sekä ruotsinkielisen apuopettajan vierailulla.

Ensimmäinen opintoretki järjestettiin Porvooseen ja siihen sisältyi museovierailuja sekä kävelykierros ruotsiksi Porvoon vanhassa kaupungissa. Helsingin opintoretkellä ohjelmassa puolestaan oli opastettu ruotsinkielinen kaupunkikierros ja tutustuminen Svenska Teatern:iin. Taidelukion musiikkilinjalaiset ovat myös tehneet konserttimatkan Tukholmaan. Ruotsinkielisiin vierailijoihin kuuluu mm. Pohjola-Nordenin matkalehtori Örjan Einarsson, joka on käynyt lukioissa ruotsin kielen oppitunneilla. Tämän lisäksi Åbo Akademin kenttäharjoittelija toimi apuopettajana lukioiden ruotsin tunneilla motivoiden oppilaita ruotsin kielen aktiivisessa käytössä.

Lyseon lukion opettajat tilaavat myös yhdessä opiskelijoiden kanssa LL-Bladet –lehteä ja oppitunneilla hyödynnetään lehtiä kuten Papper ja HBL. TOKI-hankkeen aikana on myös tehostettu heikoimpien opiskelijoiden tukemista sekä yhteistyötä lukioiden välillä.

Leppävirta

Leppävirran lukio, Kivelän koulu

Leppävirran lukio ja Kivelän koulu ovat molemmat osallistuneet TOKI-hankkeeseen. Lukiolla on ollut ystävyystoimintaa Maalahden lukion kanssa ja yhteistyönä on toteutettu kaksi opiskelijavierailua.

Leppävirralta vieraili 2 opettajaa ja 24 oppilasta Vaasassa ja Maalahdessa ja vastaavasti Maalahdesta 1 opettaja ja 18 opiskelijaa Leppävirralla.Vaasassa opiskelijat osallistuivat Wasa Teaternin esitykseen, tutustuivat Maalahden lukioon ja tekivät saaristokierroksen.  Kontaktikielenä Maalahdessa oli ruotsi ja Leppävirralla suomi.

Lukuvuonna 2008–2009 lukiossa on myös toteutettu pakollisten kurssien lisäksi 2,5 koulukohtaista soveltavaa kurssia. Kivelän yläkoululla on puolestaan vieraillut Teatteri Tamine esittämässä ”Piece of Cake” esityksen ja Liv Olli Norjan suurlähetystöstä kertomassa Norjasta.

Vesanto

Vesannon koulu (lk 1–6), Vesannon lukio

Outokumpu

Kummun koulu (lk 1–6), Outokummun lukio

Outokummun ruotsin oppimista edistävä ja tukeva toiminta on painottunut kevät- ja syyslukukaudella 2008 niin vierailuihin kuin opettajien ja oppilaiden ekskursioihin. Lukion ja Kummun koulun ruotsin kielen opettajat ovat osallistuneet ekskursioihin ja koulutuksiin Tukholmassa ja Turussa. Koulujen oppilaat ja opiskelijat ovat puolestaan tehneet tutustumismatkan Vaasaan Vasa Gymnasiumiin, missä he seurasivat opetusta.

Lisäksi Vasa Gymnasium on suostunut ystävyyskouluksi ja opiskelijat ovat sähköpostiyhteydessä myös Kiirunassa sijaitsevaan lukioon. Kouluissa on järjestetty toimittajavierailu ja musiikkiesitys, joiden lisäksi oppilaat ovat osallistuneet teatterivierailuun. Materiaalihankintoina lukiolle on tilattu Okej-lehti ja Kummun koululle Kalle Anka.

Varkaus

Lehtoniemen koulu (lk 1–6), Päiviönsaaren peruskoulu (lk 1–9), Varkauden lukio, Svenska skolan i Varkaus (lk 1–6)

TOKI-hankkeessa ovat Varkaudessa olleet mukana Päiviönsaaren päiväkoti, Svenska skolan i Varkaus, Lehtoniemen alakoulu, Puurtilan alakoulu, Päiviönsaaren yläkoulu ja Varkauden lukio. 

Ruotsinkielen osaamisen vahvistaminen on hankkeen kuluessa kiteytetty 5.-8. luokkalaisille kohdennetun puuhakirjan tekemiseen. Kirjan kokonaisuuden koostamisen suorittavat lukion opiskelijat. Puuhakirjan valmistuminen tapahtuu yhteistoiminnallisesti, ja kirjan sisältö koostuu teemoista kuten Gröna Flaggan-projekti, Svenska Skolan i Varkaus (toiminnasta kertominen), Nordisk kök sekä erilaiset haastattelut ja oppilaiden teemoihin liittyvät piirustukset.

Tämän lisäksi koulujen oppilaille on järjestetty kaksi Fanfar-konserttia. Koulujen edustajat tekivät myös study-visiitin Varkauden ystävyyskaupunkiin Sandvikeniin Ruotsiin. Tavoitteena oli yhteistyön suunnittelu ja tehostaminen. Vierailu toteutettiin osittain CIMO:n tuella.

Lappeenranta

Lappeenrannan seudun steinerkoulu

Ruotsinkielinen verkosto

Verkoston painopiste: finskan opetuksen kehittäminen, yhteistyö Länsi- ja Pohjois-Suomen suomenkielisen verkoston kanssa)

Vasa

Sundom skola (kl 1–6, förskola), Borgaregatans skola (kl 1–9)

Av de svenska skolorna i Vasa deltar Borgaregatans skola (hs) och Sundom skola (ls) i TOKI-projektet. Dessutom utgör Vasa svenska aftonläroverk partnerskola till e-gymansiet i Uleåborg (se Oulu) och Vasa gymnasium är villigt att erbjuda kurser på svenska åt studerandena vid Vaasa lukio (se Vaasa). 

Sundom skola har knutit kontakt med Lotila skola i Lahtis, lärarnas har besökt varandra, och eleverna brevväxlar. Lärarna strävar efter att använda finska så mycket som möjligt i umgänget med eleverna, även utanför undervisningen i finska. Skolan har tagit i bruk det nya multimediala läromedlet i finska för lågstadiet. Borgaregatans skola har på motvarande sätt samarbete med Emäkosken yläaste i Nokia.

I projektet satsar man särskilt på de undervisnings- grupper som har många enspråkigt svenska elever. Staden har för sina TOKI-lärare anordnat fortbildning om motivationsfrågor och gått in för att med klubbresureser anordna språkduschar på finska för elever i åk 1-2.  

Malax

Högstadieskolan i Petalax, Gymnasiet i Petalax

I Malax deltar gymnasiet och högstadiet i Petalax i TOKI-projektet som en fortsättning på FINNRUM-projektet från åren 2000-2006. Med hjälp av TOKI-medlen har gymansiet knutit kontakter med Leppävirran lukio och högstadiet med Virtain yläaste. Elevgrupper från skolorna har besökt varandra, haft sightseeing- och kulturprogram på orterna ifråga, samt deltagit i undervisningen. Eleverna brevväxlar med varandra. Finsklärarna vittnar om att besöken gett de enspråkigt svenska eleverna i Malax en puff i att våga tal finska och dessutom fått finska vänner.

Verksamheterna från FINNRUM med särskild satsning på abiturienterna har fortsatt och visat sig ge utslag i fler skribenter på A-nivå och bättre resultat på B-nivå. Lektorn i finska har redogjort för dessa framsteg vid riksomfattande fortbildningsdagar för finsklärarna, och samarbetet med de finska skolorna har synts i lokalpressen på ömse sidor.

Kronoby

Kronoby kom med i TOKI-projektet med tre skolor, gymnasiet, högstadieskolan och lågstadiet i centrum. Gymnasiet hade redan tidgare upprättat ett samarbete med Ounasvaaran lukio, och i och med projektet inleder också högstadiet samarbete med en finsk skola i Kaustby. Dessutom engageras finska gäster som kommer till skola och berättar/föreläser för eleverna på finska och eleverna deltar i finska kulturevenemang.

På högstadiet undersöks elevernas framsteg i de riksomfattande prov som sänts at SUKOL (provet upprepas). I gymnasiet satsar man särskilt på den muntliga språkfärdigheten. Möjligheterna till integration med övriga läroämnen undersöks.

Sibbo

Box lågstadieskola

Jakobstad

Se Pietarsaari.

Karleby

Chydenius skola, Kyrkbackens skola, Villa skola, Donnerska skolan

Se Kokkola.