Tausta

”Toisen kotimaisen kielen opiskelun, oppimateriaalin ja menetelmien kehittämistä jatketaan edelleen. Tarkoituksena on myös antaa positiivinen kuva maamme kaksikielisyydestä ja molempien kansalliskielten osaamisen tärkeydestä. Opetusministeriö selvittää kuuden vuoden välein valtioneuvoston 2004 hyväksymän lukiolain 18 pykälässä säädetyn ylioppilas-tutkinnon valintoja. Selvitetään seuraavan tuntijaon yhteydessä mahdollisuutta nostaa pakollisten kurssien määrää B-kielessä lukiossa ja samalla selvitetään mahdollisuuksia B-kielen aikaistamiseen liittyen. Kielikylpyjä ja kielisuihkuja kehitetään ja tuetaanm tärkeänä osana kielikasvatusta. Opettaja-, opiskelija- ja kulttuurivaihtoa lisätään suomen- ja ruotsinkielisten koulujen kesken sekä muiden Pohjoismaiden kanssa.” 
Valtioneuvoston lausuma lukiolain muutoksen yhteydessä (HE 47/2004)

 


TOKI-hankkeen pohjustamiseksi on tehty taustakartoituksia ylioppilastutkinnon ruotsin kielen kokeen suorittajien lukumäärän ja koemenestyksen muutoksista vuosina 1998–2007, ruotsin kielen oppimateriaalitilanteesta sekä kielten opetustusta koskevan motivaatio- ja asenneteorian tilasta ja tutkimuksista. Hankkeen vetäjä alkoi osallistua Svenska nu- ja kansalliskielihankeen johto- ja viiteryhmien kokouksiin. Yhteistyössä Opetusahallituksen arviointiyksikön kanssa suunniteltiin ja toteutettiin lähtömittariksi asennekysely 7., 9. ja lukion I luokalla kaikissa hankkeen yläasteen kouluissa ja lukioissa (47 koulua, n. 6000 opiskelijaa).        
  
Kesällä 2007 rekrytoitiin hankkeeseen yhteistyökumppaneiksi 29 koulutukseen järjestäjää: 20 suomenkielistä ja viisi ruotsin- ja kaksikielistä kuntaa sekä neljä yksityistä järjestäjää (OPH:n tiedote 32/24.5.2007) . Hankkeen ensimmäiseen neuvottelu- ja koulutustilaisuuteen Hanasaaren kulttuurikeskuksessa 20.9. 2007osallistui noin 50 edustajaa. Syksyn aikana solmittiin järjestäjien kanssa sopimukset ja valittiin paikalliset koordinaattorit. Järjestäjät saivat valtionavustusta hankkeen käynnistämiseksi koulujen määrän ja tehtävän laajuuden mukaan. Ammatillisen peruskoulutuksen ruotsin kielen opettajille pidettiin alustava neuvottelutilaisuus (Paasitorni 22.11.07, 25 osallistujaa).