Saamen-, romani- ja viittomakieliset oppilaat

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoite on, että oppilaat oppisivat oman kulttuuriperintönsä ohella kunnioittamaan muita kieliä ja kulttuureita sekä kulttuurista moninaisuutta. Aito vuorovaikutus ja yhteisöllisyys rakentuvat taustoiltaan erilaisten oppilaiden yhteisissä opetus- ja oppimistilanteissa. Tavoitteena on myös edistää kaksi- ja monikielisyyttä sekä vahvistaa oppilaiden kielellistä tietoisuutta. Koulutyöskentelyssä tavoitteet voivat näkyä käytännössä esimerkiksi monikielisinä opetustilanteina. Myös erilaisten kansanryhmien, kuten saamelaisten, romanien ja muiden vähemmistöjen, merkitys nostetaan esiin.

Kielitietoisessa yhteisössä ymmärretään kielen keskeinen merkitys oppimisessa ja vuorovaikutuksessa sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Eri kielten rinnakkainen käyttö kouluarjessa tulisikin nähdä luontevana ja kieliä tulisi arvostaa. Opetuksessa käytettävä kieli on kuitenkin perusopetuslain (10 § 2 mom.) mukaan joko suomi tai ruotsi. Opetuskieli voi olla myös saame, romani tai viittomakieli. Tässä osiossa tarkastellaan lähemmin saamen-, romani- ja viittomakielisten oppilaiden opetukseen liittyviä kysymyksiä.