Toteutuuko kestävä kehitys kouluissa ja oppilaitoksissa?

Opetushallitus järjesti teema-arvioinnin kestävän kehityksen tilasta 500:lle ositetulla satunnaisotoksella saadulle oppilaitokselle. Otoksesta oli yleissivistäviä oppilaitoksia 74,2 %, ammatillisia oppilaitoksia 14,4 % ja vapaan sivistystyön oppilaitoksia 11,4 %. Oppilaitoksia oli edustavasti kaikista lääneistä, EU-alueilta ja kuntaryhmistä. Suomenkielisiä oppilaitoksia oli 91 % ja ruotsinkielisiä 9 %. Kyselyaineisto kerättiin esitestatuilla lomakkeilla keväällä 1999 oppilaitosten rehtoreilta, opettaja-, henkilö- ja oppilaskunnilta. Perusopetuksen 6.-luokkalaisille oli oma lomake. Kyselyyn vastasi yleissivistävistä oppilaitoksista 85,4 %, ammatillisista oppilaitoksista 80,6 % ja vapaan sivistystyön oppilaitoksista 94,7 %. Vastanneita oppilaitoksia oli yhteensä 429 eli 85,8 % koko otoksesta. Arvioinnin tavoitteina oli selvittää, mitä kestävä kehitys on kirjoitetuissa ja toteutuneissa opetussuunnitelmissa, miten kestävän kehityksen toteuttamiseen on kouluttauduttu, millaista yhteistyötä siinä tehdään ja miten sen periaatteiden mukaiset arkitoiminnot toteutuvat? Aiheen globaalisuudesta johtuen selvitettiin, miten kestävää kehitystä toteutetaan muiden maiden oppilaitoksissa. Vertailukouluina oli viisi skotlantilaista ja viisi tansanialaista koulua. Lisäksi tarkasteltiin kansainvälisiä ympäristöhankkeita, joissa suomalaisia kouluja on mukana.

Tekijät:
Antti Rajakorpi & Kaija Salmio (toim.)

Vuosi:
2001

ISBN:
952-13-1120-7

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Toteutuuko kestävä kehitys kouluissa ja oppilaitoksissa? (pdf)