KIMMOKE - Seuranta- ja arviointitutkimuksen loppuraportti 1999

Kieltenopetuksen monipuolistamisja kehittämishanke 1996–2000

Seuranta- ja arviointitutkimuksen tehtävänä on selvittää, mitä hankkeeseen valittujen KIMMOKE-pilottikuntien ja -oppilaitosten kieltenopetuksessa tapahtuu KIMMOKE-hankkeen aikana ja millaisia ovat ne prosessit ja käytänteet, joiden avulla asetettuihin tavoitteisiin pyritään. Tutkimuksen keskeinen lähtökohta on opettaja oman työnsä asiantuntijana verkostuvassa oppimis-/opettamisympäristössä.Tutkimus liittyy Opetushallituksen käynnistämään valtakunnalliseen kieltenopetuksen
kehittämishankkeeseen, jonka tavoitteena on monipuolistaa ja laajentaa kielivalintoja, nostaa opetuksen laatua, kehittää kielten opetussuunnitelmia ja arviointia, luoda uudenlaista yhteistyötä sekä edistää avoimien oppimisympäristöjen syntymistä.

Tekijät:
Tarja Nyman

Vuosi:
1999

ISBN:
952–13–0685–8

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
KIMMOKE - Seuranta- ja arviointitutkimuksen loppuraportti 1999 (pdf)