AKU-projektin väliraportti

AKU- Ammatilliseen koulutukseen ja uralle

Peruskoulun päättäneiden, 15–17-vuotiaiden, ilman opiskelupaikkaa olevien sekä varhaisessa vaiheessa ammatillisen opiskelun keskeyttäneiden nuorten ohjaus- ja seurantaprojekti Tampereen seudulla

Suomessa nuorten koulutukseen osallistumisaste on korkeampi kuin yhdessäkään muussa EUmaassa (Eurostat). Yli 90 prosenttia ikäluokasta jatkaa opintojaan peruskoulun jälkeen. Yli 80 prosenttia 20–24-vuotiasta suomalaisista on suorittanut vähintään keskiasteen tutkinnon (Tilastokeskus). Samalla kun nuorten koulutustaso on noussut, myös suoritettujen tutkintojen ja työmarkkina-asemien välinen yhteys on korostunut aiempaa selvemmin. Koulutustason noustessa ja koulutusinflaation kiihtyessä pelkän peruskoulun suorittaneiden mahdollisuudet kiinnittyä työmarkkinoille käyvät koko ajan heikommiksi. Kansalaisuus ja yhteiskunnallinen osallisuus rakentuvat kuitenkin vahvasti työn kautta. Nuorten jakautuminen koulutettuihin ja kouluttamattomiin merkitsee samalla jakoa niihin, joilla on mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä sekä niihin, joiden valinnanmahdollisuudet toimia nyky-yhteiskunnassa ovat rajatummat. Samaan aikaan kun koulutustaso on noussut, suomalaista koulutusjärjestelmää on muokattu oppilaiden yksilöllisyyttä ja valinnanvapauksia korostavaan suuntaan. Oppilaat saavat, mutta myös joutuvat valitsemaan erilaisia oppiaineprofiileja jo varhaisessa iässä. Vapauden ja valinnaisuuden laajentuessa vastuu opinnoista lepää yhä enemmän nuoren ja hänen vanhempiensa harteilla. Kuitenkin, jotta rationaaliset valinnat olisivat mahdollisia, oppilaiden ja perheiden tulisi olla hyvin tietoisia tarjolla olevista vaihtoehdoista. (Järvinen, 2001.)

Tekijät:
Piia Päivänsalo

Vuosi:
2003

ISBN:
952-13-1773-6

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
AKU- projektin väliraportti (pdf)