Työssäoppimisen työsuojelu luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa

Työssäoppiminen on oleellinen osa ammatillisen perustutkinnon suorittamista ja tulevan ammatin hallintaa. Työssäoppimisen tulee olla tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppi misjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Opintojen alussa jaksojen voivat olla lyhyitä, mutta tietojen ja taitojen kartuttua mahdollisimman pitkiä ja monipuoli sia, jotta opiskelija saa tilaisuuden oppia työelämän kannalta riittävän suuria kokonaisuuksia ja ottaa vastuuta työtehtävistään. Jokaisella opiskelijalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Näin ollen ennen työssäoppi misjaksoa oppilaitoksen, työnantajan sekä opiskelijan on perehdyttävä työsuojeluun, tapaturmiin ja vahingonkorvauksiin liittyviin vastuukysymyksiin ja vakuutuksiin. Työnantajan ja oppilaitoksen on yhdessä varmistettava, että opiskelija on perehtynyt työhön ja osaa noudattaa työsuojeluohjeita. Tämän oppaan tarkoituksena olikin koota kaikki oleellisesti luonto- ja ympäristöalan työturvalli suuteen liittyvät kysymykset samoihin kansiin, sillä työssäoppimisen työturvallisuuteen liittyy lu kuisa määrä eri lähteissä esiintyviä säädöksiä ja ohjeistuksia. Opas on tarkoitettu opettajien, työn antajien sekä työpaikkaohjaajien tueksi tavoitteena laadukas luonto- ja ympäristöalan työssäoppi misjakso ilman tapaturmia.

Tekijät:
Opetushallitus

Vuosi:
2006

ISBN:
952-13-3007-4

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Työssäoppimisen työsuojelu luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa (pdf)