Lapset ja nuoret mediaosallistujina

Osallistumista tukevan mediakasvatuksen toimintaohjelma

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö sopivat vuotta 2011 koskevassa tulossopimuksessa osallistumista tukevan mediakasvatuksen kehittämis- ja toteuttamissuunnitelman tekemisestä kouluille ja oppilaitoksille. Toimeksiannon otsikko tiivistettiin työprosessin aikana ”osallistumista tukevan mediakasvatuksen toimintaohjelmaksi”. Varsinaiseksi nimekseen ohjelma sai Lapset ja nuoret mediaosallistujina.

Samanaikaisesti Opetushallitus toteutti opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta kaikkia maan perusopetuksen kouluja, nuorten lukiokoulutusta antavia oppilaitoksia ja ammattikoulutuksen oppilaitoksia koskevan kyselyn demokratiakasvatuksen toteutumisesta elo-syyskuussa 2011. Tämän kyselyn avulla haettiin konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista tukevasta toimintakulttuurista, lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista koulun arjessa, oppilaskuntatoiminnasta sekä yhteistyöstä koulujen ja oppilaitosten ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Kyselyyn kuului myös osallistumista tukevaan mediakasvatukseen liittyviä kysymyksiä. Näiden mediakasvatukseen kohdennettujen kysymystentulokset ja johtopäätökset on koottu taustoittamaan tätä mediakasvatuksen toimintaohjelmaa.

Toimintaohjelmaan on lisäksi koottu osallistumista tukevan mediakasvatuksen taustaa, menetelmiä, materiaaleja sekä vaikuttamisen tapoja ja paikkoja.

Laadukas ja tavoitteellinen mediakasvatus ei toteudu irrallisia pedagogisia vinkkejä kokoamalla. Osallistumista tukevan mediakasvatuksen tulisi kulkea punaisena lankana läpi koko kasvatus- ja opetustyön, sillä tunne osallisuudesta on niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin äärimmäisen merkittävä.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-13-5043-6 (nid.)
978-952-13-4994-2 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2011:28

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8950 (painettu)
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Lapset ja nuoret mediaosallistujina (pdf)