Maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2010

Kansalaisopistojen liitto KoL - Medborgarinstitutens förbund MiF ry toteutti Opetushallituksen toimeksiannosta selvitystyön, jossa kartoitettiin maahanmuuttajille suunnattua koulutustarjontaa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa sekä maahanmuuttajien osallistumista kursseille. Selvityksen tarkoituksena oli saada kokonaiskuva koulutustarjonnan määrästä, laajuudesta sekä rahoituksesta vuoden 2010 osalta. Selvityksen tarve perustui siihen, ettei vastaavaa ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa ole ollut aiemmin saatavilla.

Selvitys toteutettiin tammikuussa 2011 verkkopohjaisena kyselynä. Kysely lähetettiin sähköpostitse niihin vapaan sivistystyön oppilaitoksiin, jotka selvityksen toteuttamisen aikaan saivat valtion-osuusrahoitusta. Vastaanottajina oli 199 kansalaisopistoa, 85 kansanopistoa, 21 kesäyliopistoa, 11 opintokeskusta sekä 11 liikunnan koulutuskeskusta. Näistä yhteensä 140 oppilaitosta (43 %) vastasi kyselyyn. Saatujen vastausten pohjalta on laadittu oheinen raportti, jossa tarkastellaan yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia maahanmuuttajakoulutuksessa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa ja näiden välillä. 

Tekijät:
Janica Anderzén 

Vuosi:
2011
 
ISBN:
978-952-13-4785-6 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2011:14

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu) 

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, englanti
 
Julkaisu:
Maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2010 (pdf)  .