Perusopetuksen musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla

Opetushallitus järjesti musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppimistulosten seuranta-arvioinnin perusopetuksen 9. vuosiluokalla keväällä 2011. Koko maan kouluja edustavaan otokseen kuului 4 792 oppilasta yhteensä 152 koulusta. Arvioinnin eri vaiheissa tehtiin monipuolisesti Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 mainittujen musiikin, kuvataiteen ja käsityön tavoitteiden saavuttamista arvioivia tehtäviä. Kaikissa kolmessa oppiaineessa oppilaat tekivät kynä- ja paperitehtäviä. Lisäksi koulut jaettiin kolmeen ryhmään, ja kussakin koulussa tehtiin joko musiikin, kuvataiteen tai käsityön syventäviä kynä- ja paperitehtäviä sekä tuottamistehtävät, joissa arvioitiin oppilaiden osaamista kullekin oppiaineelle luontaisessa toiminnassa. Tuottamistehtäviin liittyivät myös oppilaiden itsearvioinnit. Oppilaat vastasivat myös näitä oppiaineita koskeviin asennekyselyihin.

Arviointiin liittyivät näiden aineiden opettajille ja koulujen rehtoreille suunnatut kyselyt, joiden avulla kartoitettiin musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppimisen ja opettamisen edellytyksiä ja olosuhteita kouluissa sekä opettajien ja rehtorien käsityksiä opetuksen kehittämisestä.

Tässä raportissa esitellään arvioinnin tuloksia. Oppilaiden osaaminen on musiikissa, kuvataiteessa ja käsityössä tämän arvioinnin perusteella oppiaineesta riippuen keskimäärin välttävää tai korkeintaan tyydyttävää. Kaikissa näissä oppiaineissa oppilaiden välillä oli osaamisessa suuria eroja. Kaikilla kolmella yläkoulun luokalla (7.–9.luokilla) näitä aineita opiskelleet oppilaat saivat selvästi muita parempia tuloksia arvioinnissa. Oppilaiden asenteet musiikin, kuvataiteen ja käsityön opiskelua kohtaan olivat pääosin myönteisiä.

Tekijät:
Sirkka Laitinen, Antti Hilmola ja Marja-Leena Juntunen

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-13-4626-2 (pdf)

Sarja:
Koulutuksen seurantaraportit 2011:1

ISSN:
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8942 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi

Julkaisu:
Perusopetuksen musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla (pdf)