Työvoiman tarve ja osaamisvaatimukset sosiaali- ja terveysalalla sekä hiusalalla – selvitys kahden koulutuksen järjestäjän alueella

Tässä selvityksessä on tarkasteltu lähihoitajien ja parturi-kampaajien koulutusta, työvoiman tarvetta ja nykyistä ja tulevaisuuden ammatillisia osaamisvaatimuksia. Hanke toteutettiin Pirkanmaalla ja Oulun Eteläisen alueella. Hankkeen tiedonkeruu toteutettiin laadullisilla aineiston keruumenetelmillä. Tiedonantajina toimivat ammatillisen koulutuksen opettajat ja opiskelijat, työelämän asiantuntijat ja yrittäjät. 

Selvityksen tulokset osoittavat, että työvoiman tarve tulee kasvamaan erityisesti vanhustyössä. Erityisesti lyhyisiin sijaisuusiin on vaikeata saada ammattitaitoisia lähihoitajia. Sosiaali- ja terveysalan ja erityisesti vanhustyön vetovoimaisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota alan työelämässä ja koulutuksessa. Työpaikoilla tarvitaan muun muassa työhyvinvointia ja hyvää johtajuutta edistäviä ratkaisuja. Vanhusten arvostuksen lisääminen on myös yhteiskunnallinen asia. Lähihoitajilta odotetaan työn perusosaamisen lisäksi ns. toimialariippumattomien taitojen hallintaa: vuorovaikutus- ja viestintätaidot, asiakaslähtöisyys, yhteistyö, laatuajattelu, atk-osaaminen, itsensä johtaminen ja kyky itsenäiseen työhön. Lisäksi jatkossa korostuu entisestään kuntouttava työote. Vanhustyön sijoittamista ja opetusmenetelmiä koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa tulee tarkastella uudella tavalla. 

Hiusalalla on työvoiman saannissa ja työpaikkojen tarjonnassa havaittavissa kohtaanto-ongelmaa. Alalle koulutetaan verrattain paljon, mutta ammattitaitoisia ja työhönsä motivoituneita parturi-kampaajia on paikoitellen vaikea saada. Hiusalan työntekijöiltä odotetaan ammatin perustaitojen hallintaa ja tulevaisuudessa erityisesti asiakaspalvelun taitoja, työhön motivoitumista ja sitoutumista niin, että alaa ei vaihdettaisi heti koulutuksesta pääsyn jälkeen. Parturi-kampaajilta odotetaan myös parempia yrittäjyysvalmiuksia ja kykyä ohjata yrityksissä alan opiskelijoita.
 
Tekijät: 
Sastamalan koulutuskuntayhtymä (SASKY) ja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä (KAM), Projektiryhmät
 
Vuosi:
2011
 
ISBN:
978-952-13-4813-6 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2011:16

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu) 

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi 

Julkaisu:
Työvoiman tarve ja osaamisvaatimukset sosiaali- ja terveysalalla sekä hiusalalla – selvitys kahden koulutuksen järjestäjän alueella (pdf)