Nimi
Aihekokonaisuuksien tavoitteiden toteutumisen seuranta-arviointi 2010
Aikuiset maahanmuuttajat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa
Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti
Ammatillinen osaaminen metsäalan perustutkinnossa
Ammatillinen osaaminen rakennusalan perustutkinnossa
Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä kehittämässä
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano
Ammattitaito on aina muodissa
Demokratiakasvatusselvitys
Finecvet suunnan näyttäjänä
Historian ja yhteiskuntaopin oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2011
Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas
Huomisen hyvinvointia – Kehys oppilashuollon kehittämiselle
Kansainvälinen kartoitus rehtoreiden työstä ja täydennyskoulutuksesta
Kansainvälinen rehtorikartoitus - Kartoitus oppilaitosjohdon työstä ja täydennyskoulutuksesta
Kansainvälistymisen kehittäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa
Kerhot hyrräämään
Kielitivoli! - Peruskoulun vieraiden kielten opetuksen kehittämishankkeessa 2009–2011 koettua: tuloksia ja toimintatapoja
Koulu nuorten näkemänä ja kokemana
Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-2010 – WHO-Koululaistutkimus (HBSC-Study)
Koulutuksen järjestäminen kohti 2020-lukua
Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2011 - Årsbok för utbildningsstatistik 2011
Laatua e-oppimateriaaleihin
Lapset ja nuoret mediaosallistujina
Liikunta ja oppiminen
Luonnontieteellinen osaaminen perusopetuksen 9. luokalla 2011
Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita 2012
Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia
Matkailu- ja ravitsemisalan osaamistarveraportti
Mitä verkostoissa teemme - Opetushallituksen Venäjä-ohjelma vuodesta 1995
Monta tapaa tukea - Joustavan perusopetuksen yhteistyömuotoja elämänhallinnan kehittymiseen
Musiikin opetustilojen suunnitteluopas
Muuttuva oppilaitosjohtaminen
Ohjauksen polkuja
Onko laskutaito laskussa? - Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 2011
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2012
Opetushallituksen asiantuntijalausunnot ulkomaisista ja suomalaisista tutkinnoista – palautetta asiakkailta
Opetussuunnitelma opettajankoulutuksessa
Parempi oppia yhdessä - tukea eTwinning-hankkeesta
Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas
Rehtorit ja oppilaitosjohtaminen
Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus 2010-2011 ja toimenpide-ehdotukset
Selvitys ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta 2011
Selvitys ammatillisesta erityisopetuksesta
Selvitys toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuntoloista
Selvitys viittomakielen sisällyttämisestä yleisiin kielitutkintoihin
Suomalaisnuorten lukemisen ja verkon käytön monipuolisuus
Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä
Työpaikkaohjaajien koulutus 3 ov
Vankilaopetus Suomessa 2011