Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2011

Årsbok för utbildningsstatistik 2011

Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2011 on Opetushallituksen uusi tilasto- ja indikaattorijulkaisu, joka korvaa aiemman Koulutuksen määrälliset indikaattorit -julkaisun. Julkaisu perustuu Tilastokeskuksen tilastoihin, Opetushallituksen ylläpitämien opiskelijavalinta ja koulutustarjontajärjestelmien sekä valtionosuusjärjestelmän tietoihin.

Julkaisuun on koottu uusi ammatillista koulutusta käsittelevä luku, joka kattaa sekä nuorten että aikuisten ammatillisen koulutuksen. Toisen asteen opintoihin hakeutuminen ja koulutuksen läpäisy on niin ikään koottu yhdeksi kokonaisuudeksi. Tilastoaineiston antamien mahdollisuuksien mukaan julkaisussa on tuotu esille sukupuolten välisiä eroja koulutuksessa ja aikuisten kouluttautumista. Uudesta julkaisusta löytyy aiemmin julkaisematonta tietoa esiopetuksesta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta, kielitutkinnoista sekä oppilas- ja opiskelijahuollon resursseista. Sen sijaan tietoja vieraskielisistä opiskelijoista ei ole pystytty entisessä laajuudessaan tuottamaan johtuen tilastoaineistojen muutoksista.

Ruotsinkielinen koulutus kuvataan omana kokonaisuutenaan luvussa, joka on pelkästään ruotsiksi (luku 9). Lisäksi kirjan lopussa on Suomen koulutusta kansainvälisessä vertailussa kuvaava luku englanniksi (luku 10).

Tekijät:
Timo Kumpulainen (toimittanut)

Vuosi:
2012

ISBN:
978-952-13-5083-2 (nid.)
978-952-13-5084-9(pdf)

Sarja:
Koulutuksen seurantaraportit 2012:5

ISSN:
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8934 (painettu)
ISSN 1798-8942 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2011 - Årsbok för utbildningsstatistik 2011 (pdf)

Painettuna julkaisua voi tiedustella Timo Kumpulaiselta ()