Musiikin opetustilojen suunnitteluopas – Peruskoulu ja lukio

Musiikinopetus kouluissa on toimintaa, tiedostamista, elämyksiä ja parhaimmillaan merkityksellisiä kokemuksia. Se on vuorovaikutusta itsen ja ympäristön välillä. Se antaa ihmiselle välineitä tarkastella sekä rakentaa persoonallisuuttaan. Musiikinopetuksen keskeinen tekijä on oppimisen jatkuva prosessi. Oppimisympäristön tulee voida muuntautua koulu- ja luokka-asteen myötä siten, että se tukee jo opittuja taitoja ja tarjoaa uutta omaksuttavaa.

Tämän oppaan tavoite on avata oppimisympäristön osatekijöitä peruskoulun alkuopetuksesta aina ammattiopintojen kynnykselle. Niiden hahmottaminen on avain musiikin opetustilojen suunnitteluun. Musiikinopetuksen työtavat ovat monipuolisia ja vaihtelevat läpi kouluajan. Myös opettajien persoonallisille valinnoille on jätettävä tilaa, onhan kyseessä taideaineen opetus. Ei ole yhtä, ainoaa oikeaa ratkaisua tilojen ja varusteiden suunnittelussa vaan niitä on useita.

Musiikin opetustilojen suunnitteluopas on laadittu siten, että sen avulla voidaan luoda kuhunkin rakennuskohteeseen sopiva suunnitteluprosessi ja että suunnittelijoiden, käyttäjien, rakennuttajan ja tilojen ylläpidosta vastaavan tahon yhteistyö ja vuorovaikutus on hahmotettavissa jo hankesuunnitteluvaiheessa.

Tekijät:
Juha Unkari (toim.)

Vuosi:
2012

ISBN:
978-952-13-5190-7 (nid.)
978-952-13-5191-4 (pdf)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2012:8

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8950 (painettu)
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Musiikin opetustilojen suunnitteluopas (pdf)