Humanistisen ja kasvatusalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Humanistisen ja kasvatusalan oppimisympäristöjen turvallisuusopasta voivat hyödyntää koulutuksen ja tutkinnon järjestäjät, opettajat ja kouluttajat, opiskelijat ja tutkinnon suorittajat, työpaikkaohjaajat ja työpaikkakouluttajat sekä ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintosuoritusten arvioijat.

Oppaan tarkoituksena on edistää humanistisen ja kasvatusalan oppimisympäristöjen turvallisuutta ja varmistaa, että oppimisympäristöt ovat säädösten mukaisia. Alan työturvallisuusmääräysten, työympäristötekijöiden ja riskien tunteminen ovat perusta turvalliselle oppimisympäristölle ja myöhemmälle ammatissa toimimiselle.

Oppaaseen on koottu keskeinen työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö sekä humanistisen ja kasvatusalan vaaratekijöiden tunnistamista sekä mahdollisten riskien suuruuden ja seurauksien arviointia sekä näiden ennalta ehkäisyä tukevaa aineistoa. Lisäksi oppaaseen sisältyy osio, jossa on kuvattu keskeisten toimijoiden vastuita ja velvollisuuksia työturvallisuuden varmistamiseksi.

Tekijät:
työryhmä

Vuosi:
2013

ISBN:
978-952-13-5543-1 (nid.)
978-952-13-5544-8 (pdf)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2013:5

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8950 (painettu)
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Humanistisen ja kasvatusalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas (pdf)