Auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen laadullinen ennakointi

Auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen laadullinen ennakointiselvitys muodostaa ennakointiaineistojen ja asiantuntijafoorumien avulla osaamistavoitteita sekä antaa ehdotukset koulutussisällöistä ja uudistustarpeista auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutusasteille. Laadullisen ennakoinnin tavoitteena on tuottaa tietoa koulutuksen sisältöjen kehittämiseksi. Osaamistarpeiden ennakointi tuottaa tietoja tulevaisuuden osaamistarpeista sekä osaamisen painopisteiden muutoksista. Osaamistarpeilla tarkoitetaan yleisesti työelämän edellyttämiä ammattitaitovaatimuksia. Ennakoinnilla saadaan tietoa myös kokonaan uusista osaamisalueista sekä työelämän tarvitsemasta uudenlaisesta osaamisesta.

Aiempien vuosien (2003–2012) selvitysten ja nyt toteutetun auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutuksen ennakointiselvityksen tulokset tuottavat kokonaisuuden, jossa laadullisen ennakoinnin rungon muodostavat alan ominaispiirteet tai osaamistarpeet noin kymmenen vuotta ennen nykyhetkeä ja alan ominaispiirteet tai osaamistarpeet kymmenen vuotta nykyhetkestä tulevaisuuteen.

Selvityksen tulososuus on jaettu alakohtaisiin lukuihin, joihin on koottu myös kyselyjen ja haastattelujen tuottamat keskeiset osaamistarpeet. Johtopäätöksissä käsitellään laaja-alaisemmin auto-, kuljetus- ja ilmailualan koulutusasteiden koulutussisältöihin ja uudistustarpeisiin liittyviä ehdotuksia.

Tekijät:
Mikko Huhtala

Vuosi:
2014

ISBN:
978-952-13-5605-6 (nid.)
978-952-13-5606-3 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2013:10

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8918 (painettu)
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: