Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopasta voivat hyödyntää koulutuksen ja tutkinnon järjestäjät, opettajat ja kouluttajat, opiskelijat ja tutkinnon suorittajat, työpaikkaohjaajat ja työpaikkakouluttajat sekä ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintosuoritusten arvioijat.

Oppaan tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuutta ja varmistaa, että oppimisympäristöt ovat säädösten ja määräysten mukaisia. Alan työturvallisuusmääräysten, työympäristötekijöiden ja riskien tunteminen ovat perusta turvalliselle oppimisympäristölle ja myöhemmälle ammatissa toimimiselle.

Oppaaseen on koottu keskeinen työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö sekä sosiaali- ja terveysalan vaaratekijöiden tunnistamista sekä mahdollisten riskien suuruuden ja seurauksien arviointia sekä näiden ennalta ehkäisyä tukevaa aineistoa. Lisäksi oppaaseen sisältyy osio, jossa on kuvattu keskeisten toimijoiden vastuita ja velvollisuuksia työturvallisuuden varmistamiseksi.

Tekijät:
työryhmä

Vuosi:
2014

ISBN:
978-952-13-5720-6 (nid.)
978-952-13-5721-3 (pdf)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2014:1

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8950 (painettu)
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: