Chances

CHANCES oli Euroopan sosiaalirahaston EQUAL-yhteisöaloiteohjelmasta rahoittama kehittämishanke (2005-2006), jota Opetushallitus koordinoi.

Opetushallituksen hallinoiman hankkeen tarkoituksena oli paneutua ohjauksen erityiskysymyksiin, joista Suomessa ei vielä ollut riittävästi tutkittua tietoa eikä toimintamalleja, joita olisi mahdollista soveltaa ja toteuttaa kansallisella tasolla.

Tavoitteet

  • kehittää moniammatillisessa ja poikkihallinnollisessa yhteistyössä tuotettuja ohjauspalveluita
  • luoda uusia keinoja, joilla torjutaan riskiryhmiin kuuluvien nuorten syrjäytymistä työmarkkinoilta
  • innovoida kansallisesti sovellettavia ja kansainvälistä levityspotentiaalia omaavia koulutusmalleja ja hyviä toimintakäytäntöjä
  • edistää yksilöllisten ohjaustarpeiden tunnistamista ja huomioonottamista koulutus- ja uravalinnoissa sukupuolinäkökulmasta.

Neljä osaprojektia

Ohjauksen kehittämisen ja tutkimuksen huippuosaamista hankkeessa edustivat partneriorganisaatiot Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän ammattiopisto ja Joensuun yliopisto.

CHANCES-hankkeessa on mukana neljä osaprojektia, joilla jokaisella oli oma vastuualueensa. Osaprojekteilla oli  omat verkkosivut (Jyväskylän yliopisto).

  • Joensuun yliopisto: Yhteisölliset ohjausprosessit ja sukupuoli
  • Jyväskylän ammattiopisto: Erityistä tukea tarvitsevien nuorten koulutus- ja uraohjauksen kehittäminen
  • Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitos: Moniammatillinen yhteistyö maahanmuuttajien työelämään integroinnissa
  • Koulutuksen tutkimuslaitos: Koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten ohjaus verkosto- ja moniammatillisena yhteistyönä

CHOICES-yhteistyö

Lisäksi Suomen CHANCES-hanke teki yhteistyötä Tanskan, Italian ja Espanjan EQUAL-hankkeiden kanssa. Tämä neljän Euroopan maan CHOICES-yhteenliittymä keskittyi kehittämistoiminnassaan monikulttuurisen ja sukupuolisensitiivisen ohjauksen kysymyksiin. Yhteistyön tarkoituksena oli kehittää menetelmiä, joita voidaan soveltaa syrjäytymisuhan alaisten nuorten koulutukseen ja työelämään ohjauksessa ja joilla voidaan lisätä nuorten naisten ja miesten tasa-arvoa työmarkkinoilla. Opetushallitus koordinoi CHOICES-hankeyhteistyötä.

CHOICES-yhteistyön tavoitteena oli
* tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä vähemmistönuorten asemassa työmarkkinoilla osallistuvissa maissa
* verrata ja analysoida erityisryhmille tarkoitettuja ohjauskäytäntöjä
* kehittää ohjauksellisia keinoja, joilla voidaan tukea poikien ja tyttöjen hakeutumista työmarkkinoilla muihin kuin ns. perinteisen sukupuolijaon mukaisiin ammatteihin
* levittää kansainvälisen yhteistyön kokemuksia ja tuloksia alueellisille toimijoille

Eurooppalaisen CHOICES-yhteistyön tulokset konkretisoituvat tutkimusraporttina, hyvien käytäntöjen oppaana, uutiskirjeinä, asiantuntijavaihtoina ja tulosten levittämiseen tarkoitettuna teemaseminaarina.

Hankkeen kohderyhmä

CHANCES-hankkeen kohderyhmään kuuluivat koulujen ja oppilaitosten henkilöstö sekä eri hallinnonalojen ja työelämän edustajat, jotka toimivat koulutuksen ulkopuolella tai putoamisvaarassa olevien nuorten, erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden sekä maahanmuuttajien tai erilaista kulttuuritaustaa edustavien nuorten ohjauksessa. Opinto-ohjaus nähtiin hankkeessa keinona ehkäistä syrjäytymistä, lyhentää koulutusaikoja, nostaa koulutustasoa ja lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa. Tällä tavoin voidaan edistää nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuun toteutumista.

CHANCES-hanke teki yhteistyötä Opetushallituksen oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen ja siinä mukana olleiden alueellisten hankkeiden kanssa.

Hankkeessa tuotetut julkaisut

> Suhteita ja suunnanottoa. – Näkökulmia nuorten ohjaukseen (pdf)
Toim.
Päivi-Katriina Juutilainen, Joensuun yliopisto 2007

> Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä (pdf)
Toim.
Matti Taajamo ja Sauli Puukari
Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto 2007

> Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen – poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana (pdf)
Seija Nykänen, Merja Karjalainen, Raimo Vuorinen, Lea Pöyliö.
Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto 2007.

> Pysäytyskuvia. Sukupuoli ja seksuaalisuus nuorten elämässä ja koulun arjessa (pdf)
Pysäytyskuvia-julkaisuun on koottu CHANCES-hankkeen osaprojektin Yhteisölliset ohjausprosessit ja sukupuoli järjestämien koulutustilaisuuksien teemat, jotka käsittelevät sukupuolta ja seksuaalisuutta.
Toim. Eija Asikainen,
Joensuun Yliopisto 2006

 
Hankkeen tiedot
Alkoi2005
Päättyi2006
KouluastePeruskoulutus
Lukiokoulutus
Ammatillinen peruskoulutus
AihepiiriSyrjäytymisen ehkäisy
Maahanmuuttajien koulutus