Joustavaa perusopetusta koskeva kehittämistoiminta, JOPO®

Joustava perusopetus -kehittämistoiminta  käynnistettiin 2006  opetusministeriön toimesta vastauksena huoleen, joka kohdistui niihin oppilaisiin, jotka olivat vaarassa jäädä ilman päästötodistusta ja usein myös toisen asteen opiskelupaikkaa. Hankkeessa mukana olevien kuntien peruskoulujen 6–9 luokkien ja lisäluokkien oppilaat voivat hakeutua tai heidät ohjataan JOPO-ryhmiin siltä pohjalta, että heidän katsotaan hyötyvän toimintamallista. Tavoitteena on, että JOPO-toiminta voidaan myöhemmin  vakiinnuttaa mahdollisimman monessa kunnassa opiskeluvaihtoehdoksi.

Oppilaita tukee JOPO-ryhmässä  opettaja ja hänen työparinaan esimerkiksi nuorisotyöntekijä tai sosiaalityöntekijä. Myös muita aikuisia on usein mukana.  Jokaiselle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai tarvittaessa hojks. Ryhmän opetus järjestetään osaksi lähiopetuksena ja osaksi työpaikoilla. Muina oppimisympäristöinä voivat olla esimerkiksi leirikoulut, luonto, muut koulut ja oppilaitokset, liikuntatoimi ja kulttuurilaitokset. Yksilöllisin järjestelyin huolehditaan myös oppilaanohjauksesta, jolla tuetaan toisen asteen opintoihin sijoittumista. Haasteena on myös rakentaa jatkumoa JOPO-toiminnan ja Ammattistartin väliin sekä yleensä vahvistaa yleisopetuksen ja toisen asteen yhteistoimintaa tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla.

Kokemuksina  aikaisemmilta vuosilta voidaan todeta muun muassa, että JOPO-toimintamalli  on lisännyt oppilaitten opiskelumotivaatiota ja tavoitteellisuutta. Päättötodistus on yleensä saatu ja jatko-opintojen suunnittelu on  edistynyt. Työpaikkaopiskelusta on pidetty ja se on vahvistanut työelämään suuntautumista. Yleinen elämänhallinnan vahvistuminen ja sosiaalisten taitojen parantuminen ovat osaltaan lisänneet kykyä vastaanottaa elämän haasteita. Koulun ja kodin tehostettu yhteistyö on ollut avuksi kaikkien osapuolien näkökulmasta nuorten kasvun ja kehityksen tukemista.

 

 

Hankkeen tiedot 
Alkaa2006
Päättyy 
KouluastePerusopetus
Aihepiiri